Historia

Historia

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, filozofia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania  studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Ma wyrobiony krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów dzięki opanowaniu warsztatu pracy historyka. Absolwent posiada określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, krytycyzmu czy też zrozumienia dla odmienności kulturowych. Potrafi samodzielnie przygotowywać prace naukowe. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie oraz umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy  w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych, w obsłudze ruchu turystycznego w skali krajowej oraz w państwach UE i Europy Wschodniej, w organizacjach administracji samorządowej, państwowej i organizacjach pozarządowych. Może zdobywać dodatkowe kwalifikacje praktyczne w toku pracy w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu. Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz na  studiach podyplomowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), za co uzyskują 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych, zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji,       organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu, instytucje finansowe,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Podczas praktyki student wykonuje zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię praktykantowi. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

Praktyka dla specjalności nauczycielskiej.

Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student, przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany do odbycia praktyki w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych przez:

a) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności: poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzonej dokumentacji,

b) obserwowanie: aktywności uczniów, interakcji nauczyciel-dziecko oraz interakcji między uczniami, procesów komunikowania, dynamiki grupy, czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,

c) współdziałanie z opiekunem praktyk w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych, wynikających z zastanych sytuacji, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: diagnozowanie dynamiki grupy, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych, podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami,

e) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony dziennik praktyk) oraz pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.