Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Strona kierunku: http://wh.uwm.edu.pl/instytut-dziennikarstwa-komunikacji-spolecznej

 

Efekty uczenia się dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o komunikacji społecznej i mediach (92%) oraz dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia (8%); dyscyplina naukowa wiodąca: nauki o komunikacji społecznej i mediach.
2.
Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3.
Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów/180 ECTS.
4.
Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji - 6.
5.
Absolwent: potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu inicjowanie działań społecznych i kulturalnych. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym.  Zna media regionalne i ogólnopolskie. Potrafi analizować i współtworzyć media we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, ma praktykę w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych oraz fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej i procesów komunikowania masowego. Absolwent może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy. Obszary zatrudnienia to: prasa, radio, telewizja, portale internetowe, instytucje użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, agendy prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.
5.1. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne: do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:
Cel kształcenia: wypracowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach medialnych, instytucjach związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną w tym w biurach rzeczników prasowych, agencjach reklamowych, agencjach Public Relations. Kształtowanie odpowiedniego i odpowiedzialnego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych. Wyposażenie w kompetencje społeczne związane z wykonywanym zawodem i uświadomienie potrzeby ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji.
Treści merytoryczne: zapoznanie z organizacją pracy w miejscu odbywania praktyki ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu zakładowego. Omówienie podstawowych aktów prawnych: Kodeksu Pracy, Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych o Ochronie tajemnicy służbowej, przepisami przeciwpożarowymi i zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie):
ogólne zasady funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę; przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe; ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji medialnych, reklamowych
i Public Relations itp.; relacje zachodzące pomiędzy rynkiem a zachowaniami społecznymi oraz zjawiskami kulturowymi.
Umiejętności (potrafi): formułować własne rozwiązania sytuacji problemowych i zawodowych w praktyce; na płaszczyźnie zawodowej skutecznie komunikować się z przedstawicielami innych dyscyplin i profesji; samodzielnie i zespołowo inicjować projekty, planować i podejmować ich realizację.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.