Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  1. Umiejscowieniekierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo; obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych,   dyscyplin   naukowych:   nauki   o   mediach,   nauki   o   polityce,   nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziomkształceniai czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: potrafi interpretować zjawiska społeczne, polityczne i kulturowe, jak również być ich świadomym uczestnikiem. Posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu również inicjowanie pewnych działań społecznych i kulturalnych. Dysponuje umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów mediów. Zna zasady funkcjonowania i role mediów w społeczeństwie demokratycznym. Posiada dobrą orientację w zakresie mediów regionalnych i ogólnopolskich. Ma umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji.  Potrafi analizować i współtworzyć zasady funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami, które pozwalają mu samodzielnie rozstrzygać dylematy natury etycznej związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. Cechuje go wysoka sprawność językowa, praktyka w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Zna zasady tworzenia materiałów telewizyjnych i radiowych, jak również fotografii prasowej. Potrafi wykorzystywać potrzebne narzędzia informatyczne i nowe media w swojej pracy. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, i tych związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor,  menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych. Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną i działalność informacyjną.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Studenci zobligowani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin/ 6 ECTS). Student może przystąpić do odbywania praktyk nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów. Rozliczenie praktyki musi nastąpić do końca V semestru.

Cele praktyk:

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji Public Relations,

- zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, nauka pracy w zespole,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Instytucje, w których praktyki realizują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej: media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.

Praktyka odbywa się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z kierunkowym opiekunem praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię praktykantowi. W dzienniku praktyk student prowadzi tygodniową kartę pracy. Ostateczne zaliczenie praktyk odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dziennika.