Filozofia

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/filozofia/

 

Efekty kształcenia dla kierunku Filozofia

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia (100%).
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zmieniających się zadań zawodowych.
Absolwent posiada podstawową wiedzę w zakresie, m.in.:
- podstaw warsztatu naukowego i metodologii pracy badawczej,
- historii filozofii europejskiej,
- podstawowych działów i dyscyplin filozoficznych, takich jak: ontologia, gnoseologia, antropologia filozoficzna, etyka i estetyka,
 - logiki, psychologii, umiejętności autoprezentacji, argumentacji i negocjacji.
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etyki i epistemologii. Rozumie zasady konkurowania w gospodarce i społeczeństwie wiedzy. Dodatkowo absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych, podstaw przedsiębiorczości oraz kompetencje językowe na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ukończenie studiów na kierunku filozofia daje możliwości zatrudnienia w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia  w rozwiązywaniu problemów zawodowych,  łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie. Absolwent posiada możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.
4.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
5. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.

PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa
Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu IV semestru studiów. Praktyka powinna być rozliczona do końca VI semestru.
Student realizuje 160 godzin praktyki, obowiązuje go nie dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.
Praktyki mogą się odbywać w:
- instytucjach opartych na wolontariacie,
- instytucjach edukacyjnych i kulturalnych,
- wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
- organizacjach pożytku publicznego,
- instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,
- instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Cele praktyki:
a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Po odbyciu praktyki student przedkłada opiekunowi praktyk dokumentację - dziennik praktyk i pisemną opinię zakładowego opiekuna praktyk.