Analiza i kreowanie trendów

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/trendy/

 

Efekty kształcenia dla kierunku Analiza i kreowanie trendów

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia (52%), oraz oraz dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse (24%), nauk socjologicznych (24%); dyscyplina naukowa wiodąca: filozofia.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4.
Absolwent: posiada umiejętności i wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania przemian i tendencji rozwojowych, kształtowania się trendów na dynamicznie zmieniającym się rynku dóbr i usług oraz w  zakresie przemian społecznych i kulturowych. Potrafi rozpoznawać istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, uwarunkowania, prawidłowości rozwoju i ich charakter, towarzyszące im wartości, oczekiwania indywidualne i społeczne, mechanizmy zaspokajania i ich konsekwencje. Posiada umiejętność obserwacji, analizy, wyciągania wniosków oraz rozwiązywania problemów. Zna formy i następstwa współczesnych strategii życia społecznego: konsumpcjonizm, pragmatyzm i utylitaryzm, jak również alternatywne wzorce, strategie życia i zaspokajania potrzeb. Zna specyfikę potrzeb realnych oraz „wirtualnych” (zaspokajanych za pośrednictwem sieci internetowej). Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny. Ma wiedzę o ekonomicznych aspektach potrzeb, podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kulturowych i społecznych aspektów potrzeb i ich zaspokajania. Zna różnorodne uwarunkowania potrzeb i powiązanych z nimi zjawisk kulturowych. Rozumie dynamiczny charakter potrzeb oraz wynikającą z tego konieczność aktywności oraz nieustannego poszukiwania i tworzenia nowych  rozwiązań. Rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania tego rodzaju przedsięwzięć, ofert usług oraz produktów w formie projektów. Rozumie konieczność rozwijania postaw poszukujących i twórczych. Zna i stosuje podstawowe metody badań sondażowych, potrafi w stopniu podstawowym analizować zdobyte dane empiryczne, samodzielnie wyciąga wnioski i planuje swoje działania zawodowe. Rozumie kreatywny charakter działań profesjonalnych. Posiada wiedzę o zasadach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i samodzielnego prowadzenia firmy. Zna podstawowe techniki marketingu i komunikacji. Zna i potrafi wykorzystać technologie informacyjne w celach zawodowych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów, pracy zespołowej, realizacji samodzielnie opracowanych i przygotowanych działań celowych. Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje i oczekiwania oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny. Rozumie innowacyjny charakter strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego przygotowywania innowacyjnych ofert usług i produktów. Ma świadomość odpowiedzialności za własne działania, których następstwem jest nie tylko osiąganie celów istotnych z ekonomicznego punktu widzenia, ale także wpływających na jakość i styl życia człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, pracować w zespole i sprawnie komunikować się z otoczeniem. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rozumie  zarówno pozytywną, jak i negatywna rolę i znaczenie autorytetu w rozwoju zjawisk kulturowych. Dostrzega wiele aspektów rzeczywistości, potrafi efektywnie pracować z dużą ilością różnych informacji, dostrzega zależności oraz wyciąga wiarygodne wnioski z posiadanych danych. Poszukuje różnorodnych danych i informacji, prawidłowo analizuje i ocenia przydatność dostępnych informacji, szacuje ich użyteczność i wiarygodność, dostrzega zależności między nimi. Samodzielnie określa przyczyny błędów i nieprawidłowości oraz wyciąga złożone wnioski z przeprowadzonych analiz. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
4.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
5. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.

PRAKTYKA:

Cele praktyki:
- nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do pracy zawodowej i obowiązków z nią związanych,
- konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku studiów z powierzanymi zadaniami zawodowymi,
- poszukiwanie możliwości nawiązania współpracy i zainicjowania projektu finalizującego ścieżkę kształcenia.

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu IV semestru studiów. Praktyki powinny być rozliczone do końca VI semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma obowiązek realizacji 160 godzin praktyki/6 punktów ECTS.

Przykładowe miejsca odbywania praktyki: instytucje administracji publicznej, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, instytucje oparte na wolontariacie, instytucje edukacyjne i kulturalne, wydawnictwa i środki masowego przekazu, organizacje pożytku publicznego, instytucje pracujące nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi, instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka. Student ma obowiązek systematycznie dokumentować przebieg praktyki dzienniku praktyk. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyki, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.