Filologia angielska w zakresie nauczania języka

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/anglistyka/

 

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia angielska w zakresie nauczania języka

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo (60%), literaturoznawstwo (24%), nauki o kulturze i religii (10%); dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika (3%), psychologia (3%); dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów/180 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
5. Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne, wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę dotyczącą kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, którą potrafi zastosować w praktyce; umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie oraz wystąpień publicznych.  Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent może podjąć pracę w szkole podstawowej i innych instytucjach edukacyjnych (np. szkoły językowe) oraz w instytucjach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:

Praktyka przedmiotowo-metodyczna
Cel kształcenia: przygotowanie do zadań praktycznego wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.
Treści kształcenia: praktyka przedmiotowo-metodyczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z podstaw dydaktyki oraz dydaktyki języka obcego w procesie obserwacji oraz prowadzenia zajęć z języka angielskiego i refleksji nad procesem edukacyjnym; pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie):
zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę lub placówkę systemu oświaty; sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły lub placówki systemu oświaty; rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty.
Umiejętności (potrafi): wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej; zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji lub zajęć; analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.