Filologia angielska

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/anglistyka/

 

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia angielska

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo (60%), literaturoznawstwo (30%), nauki o kulturze i religii (10%); dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
5. Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz wiedzę dotyczącą kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego, którą potrafi zastosować w praktyce;  ma wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego, z języka angielskiego na polski i odwrotnie; posiada umiejętności miękkie w zakresie komunikacji z osobami z różnych kręgów kulturowych, planowania i organizowania pracy własnej i w grupie oraz wystąpień publicznych.  Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent może podjąć pracę w biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

5.1. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne: do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa
Cel kształcenia: wykształcenie umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością zawodową.
Treści merytoryczne: praktyka przebiegać będzie w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, gdzie student powinien się wykazać sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie):
organizację pracy przedsiębiorstwa, w której odbywa się praktyka; rodzaje dokumentacji działalności prowadzonej w przedsiębiorstwie.

Umiejętności (potrafi): tłumaczyć z języka angielskiego na język polski i odwrotnie teksty wynikające ze specyfiki instytucji, gdzie odbywa się praktyka; odpowiednio określać priorytety służące realizacji zaplanowanego przez siebie lub innych zadania translatorskiego; posługiwać się kompendiami i słownikami (tradycyjnymi i elektronicznymi) oraz narzędziami wspomagającymi pracę tłumacza w celu sporządzenia poprawnego tekstu docelowego.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): podjęcia pracy zawodowej z wykorzystaniem języka angielskiego w zakresie kompetencji tłumacza; przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej, dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem tłumacza; odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i realizacji działań zawodowych w zakresie kompetencji tłumacza.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.