Logopedia

Logopedia

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej językoznawstwo; obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia oraz obszaru wiedzy
    w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscyplin naukowych: medycyna  i stomatologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim i praktycznym. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy społeczne, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie etiogenezy i patogenezy zaburzeń mowy, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania, a także doskonalenia mowy prawidłowej. Jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze werbalnej komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji oraz innych jednostkach zatrudniających ludzi posługujących się zawodowo głosem. Może również otworzyć prywatną praktykę logopedyczną. Umie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, pracować w interdyscyplinarnym zespole i sprawnie komunikować się z otoczeniem. Pozyskuje również wysokie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej, w tym umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz język specjalistyczny niezbędny do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy, może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Absolwent jest też przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Do uzyskania kwalifikacji studiów pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Przewiduje się praktyki w wymiarze 160 godzin. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje łącznie 6 punktów ECTS w VI semestrze.

1. Treści praktyk:

a) zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie, statutem, regulaminami,

b) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie jej praktycznego wykorzystania w wybranym miejscu praktyki, takim jak: poradnie logopedyczne, gabinety prywatne, szkoły,

c) zapoznanie z organizacją funkcjonowania jednostek,

d) poznanie zasad i form pracy logopedycznej,

e) przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań,

f) kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania i nabywania umiejętności interpersonalnych w miejscu praktyki,

g) poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy,

h) zapoznanie się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2. Cele praktyk:

a) sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w ramach studiów i stopnia,

b) utrwalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności składających się na tzw. warsztat,

c) doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,

d) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

e) poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur obowiązujących w miejscu praktyki.

3. Organizacja praktyk:

Praktyki odbywać się będą przy współudziale interesariuszy zewnętrznych w przychodniach logopedycznych, szpitalach, gabinetach prywatnych oraz  przedszkolach i szkołach podstawowych pod kierunkiem opiekunów, doświadczonych logopedów. W czasie praktyki w instytucjach oświatowych przewiduje się następujące formy realizacji zadań:

a) godziny hospitowania zajęć logopedy szkolnego,

b) godziny asystowania w pracy logopedy szkolnego,

c) obserwowanie terapii logopedycznej, 

d) udział w pracach zespołu  wychowawczego i rady pedagogicznej,

e) zapoznanie z dokumentacją placówki (dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania placówki oświatowej), a także inne zadania wyznaczone przez  opiekuna praktyki.

Studenta obowiązują następujące formy realizacji zadań w drugiej części praktyk (w przychodniach logopedycznych i gabinetach prywatnych):

a) obserwowanie pracy logopedy,

b) obserwowanie terapii logopedycznej,

c) diagnozowanie wad wymowy,

d) przygotowanie materiałów i pomocy terapeutycznych,

e) stosowanie terapii logopedycznej.

4. Forma zaliczenia praktyk.

Praktyki zaliczane są w VI semestrze. Student prowadzi dziennik praktyk, do którego wpisywane są zadania, wykonywane czynności oraz ich ocena dokonana przez bezpośredniego opiekuna w miejscu odbywania praktyk. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk na podstawie przedłożonej dokumentacji praktyki, udokumentowania przepracowania wymaganej liczby godzin oraz pozytywnej opinii, sporządzonej przez bezpośredniego opiekuna praktyki z miejsc odbywania praktyk.

5. Kształtowanie kompetencji zawodowych, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji logopedycznej przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych metod terapii logopedycznej, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników oraz prowadzonej dokumentacji,

2) obserwowanie:

- czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego terapii oraz aktywności dzieci,

- toku metodycznego terapii, stosowanych przez logopedę metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy,

- interakcji dorosły (logopeda, pedagog, psycholog) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w czasie terapii,

- procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w gabinecie, ich prawidłowości i zakłóceń,

- sposobów aktywizowania i dyscyplinowania dzieci przez logopedę oraz różnicowania poziomu aktywności dzieci w czasie terapii,

- sposobu zadawania i kontrolowania pracy wykonywanej z dzieckiem w domu,

- funkcjonowania i aktywności w czasie terapii, z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

- działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

- planowaniu i przeprowadzaniu diagnozy i terapii,

- organizowaniu pracy z dzieckiem,

- przygotowywaniu pomocy do zajęć,

- wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy logopedy,

- podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4) pełnienie roli logopedy, w szczególności:

- planowanie terapii, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

- dostosowywanie metod i form pracy do  potrzeb, realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki dziecka,

- organizację i prowadzenie terapii na podstawie  samodzielnie opracowywanych scenariuszy,

- wykorzystywanie w toku terapii środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

- dostosowywanie sposobu komunikacji w czasie terapii do poziomu rozwoju dziecka,

- dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- diagnozowanie wad wymowy,

- podejmowanie indywidualnej pracy z dziećmi (w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

- podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy logopedycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw  innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

- podejmowanie współpracy z innymi logopedami, pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz innymi specjalistami pracującymi z dziećmi,

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji
i zdarzeń logopedycznych, w tym:

- prowadzenie dokumentacji praktyki,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

- ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli logopedy (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

- ocenę przebiegu prowadzonej terapii oraz realizacji zamierzonych celów,

- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć logopedycznych,

- omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania placówek oświatowych, w których będą prowadzone praktyki, są one realizowane w okresie roku szkolnego. W zależności od czasu pracy interesariuszy możliwa jest także ich realizacja w okresie wakacji.