Logopedia

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/

 

Efekty uczenia się dla kierunku Logopedia

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo (56%), dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika (24%), psychologia (10%), dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscypliny naukowej: nauki medyczne (10%); dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
2. P
rofil kształcenia: ogólnoakademicki.
3.
Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
5.
Absolwent: studiów logopedycznych w zakresie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy jest gotowy do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, z trudnościami w nabywaniu języka oraz uczeniu się czytania i pisania. Potrafi podejmować działania profilaktyczne, interwencyjne i diagnostyczne oraz prowadzić terapię logopedyczną. Umie współpracować z lekarzami, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami w zakresie przewidzianym przez studiowany kierunek. Posiada interdyscyplinarną wiedzę (dotyczącą głównie zachowań językowych w normie i patologii) i umiejętności, które pozwalają na pracę w: placówkach oświatowych (przede wszystkim w przedszkolach, szkołach podstawowych), gabinetach prywatnych, fundacjach i stowarzyszeniach pomagających osobom z trudnościami w komunikacji językowej. Jako specjalista w zakresie emisji głosu oraz kształtowania prawidłowości i korygowania wad wymowy, może również podjąć pracę w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych oraz innych placówkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem.
5.1.Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6.
Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna
Cel kształcenia: przygotowanie do zadań praktycznego wykonywania zawodu logopedy
w placówkach systemu  oświaty.
Treści kształcenia: praktyka psychologiczno-pedagogiczna służy uruchomieniu wiedzy uzyskanej podczas zajęć z psychologii i pedagogiki ogólnej w trakcie obserwacji i refleksji nad procesem edukacyjnym. Pozwala określić miejsce nauczyciela i podmiotu jego zabiegów w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie):
  specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty,
w której jest odbywana praktyka, w szczególności: zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji i program realizacji doradztwa zawodowego uwzględniający treści wynikające z przepisów dotyczących doradztwa zawodowego; zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi.
Umiejętności (potrafi): zaobserwować funkcjonowanie dziecka, ucznia i nauczyciela w życiu przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty; dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.

Praktyka zawodowa
Cel kształcenia: utrwalenie wiedzy i rozwijanie umiejętności składających się na tzw. warsztat; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i w zespole, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania; kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych; poznanie funkcjonowania i struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i procedur obowiązujących w miejscu praktyki; przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań w zawodzie nauczyciela logopedy.
Treści kształcenia: praktyka zawodowa służy uruchomieniu wiedzy i umiejętności uzyskanych w procesie edukacji w zakresie kształcenia merytorycznego oraz dydaktyczno-metodycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Polega na kształceniu postawy refleksyjnego praktyka w procesie obserwacji i analizy procesu edukacyjnego, a także własnych działań i ich efektów w interakcji z dzieckiem
w przedszkolu, uczniem w szkole lub placówce systemu oświaty. Pozwala określić miejsce nauczyciela logopedy i podmiotu zabiegów edukacyjnych w przebiegu złożonej i wieloaspektowej relacji wzajemnej, relacji z rodzicami oraz innymi pracownikami instytucji systemu oświaty. Pozwala również na praktyczne zastosowanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych zdobytych podczas zajęć.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie):
 zadania charakterystyczne dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz środowisko, w jakim one działają; organizację, statut i plan pracy przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty oraz program wychowawczo-profilaktyczny; zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom
w szkole lub placówce systemu oświaty i poza nimi.
Umiejętności (potrafi): wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli, ich interakcji
z dziećmi i uczniami oraz sposobu, w jaki planują i przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne; wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych przez nauczycieli lub terapeutów; wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji zajęć terapeutycznych; zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych; analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone
w czasie praktyk.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.