Filologia polska

Filologia polska

 1. Umiejscowieniekierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej: kierunek przyporządkowano do  obszaru wiedzy w zakresie  nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo, językoznawstwo  i  kulturoznawstwo  oraz  do  obszaru  wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia.
 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
 4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie  (6 semestrów).
 5. Absolwent: posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości oraz współczesności. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi gromadzić i przetwarzać informacje, samodzielnie poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkole, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), a dodatkowo ma możliwość poszerzenia wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu z bloku podstawowego, a przede wszystkim dyskusji na temat arcydzieł filmowych, muzycznych i plastycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach i ośrodkach wychowawczych, redakcjach czasopism i środkach masowego przekazu, instytucjach oświatowych oraz kulturalnych, bibliotekach, wydawnictwach, działach personalnych i szkoleniowych wszystkich zakładów pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA :

Praktyka zawodowa realizowana jest po zakończeniu IV semestru.

 1. Cele praktyki:

  a) kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach,

  b) poznanie organizacji, struktur i sposobu funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych,

  c) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

  d) wdrożenie do pracy w zespole oraz odpowiedzialności za powierzone zadania,

  e) pobudzenie aktywności studentów.

  2. Czas trwania praktyki: praktyka zawodowa trwa nie mniej niż 4 tygodnie (czyli nie mniej niż 160 godzin). Studenta obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy.

  3. Przykładowe miejsca odbywania praktyk:

  a) państwowe instytucje kulturalne, zajmujące się animacją i upowszechnianiem kultury: teatry, muzea, archiwa, domy i ośrodki kultury, izby pamięci, izby regionalne, ośrodki informacji kulturalnej, jak również  fundacje i organizacje pożytku publicznego,

  b) wydawnictwa i środki masowego przekazu oraz inne jednostki zajmujące się działalnością zarówno komercjalną, jak i prowadzonych niekomercjalne działania z zakresu animacji i popularyzacji kultury.

  4. Zaliczenie praktyki:

  Praktyka stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego studenta i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Po odbyciu praktyki student składa pełną dokumentację z realizacji praktyki u opiekuna praktyki.

  W/w dokumentację stanowią:

  - dziennik praktyk z wypełnionymi rubrykami i dokładnie opisanymi dniami przeprowadzonych praktyk;

  - informacja o przebiegu praktyki, w której opiekun praktyki reprezentujący instytucję, w której realizowano praktykę, opisuje jej przebieg i ocenia pracę studenta.

  Student jest zobowiązany rozliczyć praktykę do końca V semestru.

   

  Praktyka zawodowa dla specjalności nauczycielskiej.

  Kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W II semestrze studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze 40 godzin, zaś w IV semestrze studiów, praktykę ciągłą  w  wymiarze  120 godzin. Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej i zaliczenie praktyki ciągłej student otrzymuje 6 punktów ECTS. Praktyki pedagogiczno-psychologiczne (40 godzin) odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych - przynajmniej przez tydzień w każdej z wymienionych placówek. Praktyka przedmiotowo metodyczna w wymiarze 120 godzin w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawnej – drugi etap edukacyjny, czyli klasy IV-VI. Studenta obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania, samodzielne powadzenie zajęć, przygotowanie zajęć lekcyjnych, udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej, zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty stanowiące  podstawę  prawną  funkcjonowania  placówki  oświatowej), a także inne zadanie wyznaczone przez dyrektora szkoły i opiekuna praktyki.

  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

  a) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

  b) obserwowanie:

  - czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,

  - toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

  - interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,

  - procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,

  - sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

  - sposobu oceniania uczniów,

  - sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

  - dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,

  - funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

  - działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

  - organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;

  c) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

  - planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,

  - organizowaniu pracy w grupach,

  - przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

  - wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,

  - kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

  - podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

  - organizowaniu przestrzeni klasy,

  - podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  d) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

  - planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

  - dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

  - organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

  - wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

  - dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,

  - animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

  -  organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

  - dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  - diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

  - podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

  - podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

  - podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

  e) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

  - prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

  - ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

  - ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,

  - omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

  Forma zaliczenia praktyk:

  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dziennik praktyk) oraz na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin, a także pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.