Filologia germańska

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/germanistyka/

 

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia germańska

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo (60%), literaturoznawstwo (30%), nauki o kulturze i religii (10%); dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6 semestrów/180 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
5. Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i ogólną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych współpracujących z partnerami z krajów niemieckojęzycznych, w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w turystyce i sektorze usług.

5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne: do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:
Cel kształcenia: nabycie i rozwijanie umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specjalności zawodowej z wymaganiami, jakie niesie rzeczywistość zawodowa.

Treści merytoryczne: Praktyka przebiegać będzie w instytucjach i innych zakładach pracy, w których zadania translacyjne zarówno w zakresie tłumaczeń pisemnych jak i ustnych stanowią stały element codziennych działań. Student wykorzystuje w ramach przydzielonych mu prac twarde i miękkie kompetencje translatorskie nabyte w trakcie zajęć, rozwija sprawność tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka, a także uczy się pracy w zespole.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie): problemy, z jakimi spotyka się tłumacz podczas swojej działalności, w tym problemy związane z tłumaczeniem tekstów fachowych.
Umiejętności (potrafi): skutecznie wykorzystywać nabyte w trakcie zajęć kompetencje językowe i pozajęzykowe przy wykonywaniu zadań tłumaczeniowych w różnych zakresach tematycznych; rozwiązywać dylematy, jakie powstają przy wykonywaniu zadań translatorskich, weryfikować samodzielnie i we współpracy z innymi efekty swojej pracy; zorganizować swój warsztat i proces pracy, a zdobytą wiedzę zastosować w przyszłej pracy zawodowej jako tłumacz.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): do samodzielnej pracy i do pracy w grupie, budowania właściwej atmosfery w miejscu pracy; zaangażowania się w pracę i realizację postawionych mu zadań; przestrzegania obowiązujących norm etycznych w miejscu pracy i przy wykonywaniu zadań tłumaczeniowych; do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.