Lingwistyka w biznesie

Lingwistyka w biznesie - strona kierunku: https://lingwistykauwm.wixsite.com/lingwistyka                      

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo oraz do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny naukowej: ekonomia; dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu swobodnie formułować swoje wypowiedzi tak ustne jak i pisemne. Ponadto potrafi komunikować się z wykorzystaniem drugiego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego), zachowując poprawność językową odpowiadającą poziomowi B2+ wg ESOKJ. Absolwent posiada także rozległą wiedzę na temat krajów anglo- oraz niemiecko- lub  rosyjskojęzycznych. Dostrzega przemiany społeczno-kulturowe, potrafi je zdefiniować i opisać. Bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych wsparta wiedzą z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych pozwala absolwentowi na poprawne i skuteczne komunikowanie się ze specjalistami oraz niespecjalistami, a także na efektywne rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi może się on zetknąć w działalności zawodowej. Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego, umie je analizować i na ich podstawie formułować wnioski. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp., ma także wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu w warunkach krajowych i międzynarodowych. Absolwent potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, również w językach obcych. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, stosunków międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w danym obszarze aktywności zawodowej. Jest otwarty na poznawanie nowych metod i wyników badań z zakresu komunikacji międzykulturowej i ekonomii. Z szacunkiem i dbałością odnosi się języka i kultury, wykazuje się tolerancją wobec różnic społecznych i kulturowych. Ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i potrafi wykorzystać ją w procesie komunikacji oraz w organizacji życia zawodowego. Absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, cechują go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność oraz postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności.

Połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia absolwentowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach samorządowych oraz w służbach państwowych i administracji, a także w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich, np. w biurach podróży i agencjach turystycznych. Może on znaleźć również zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej oraz w mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin/6 punktów ECTS, w terminie do końca V semestru studiów. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

Cele praktyki:

- rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowanym kierunkiem studiów,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

- konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanych zajęć z rzeczywistością zawodową.

Praktyka zawodowa może być realizowana we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się współpracą z firmami zagranicznymi, zakładach produkcyjnych i usługowych, firmach zagranicznych, biurach podróży, instytucjach administracji samorządu terytorialnego, służbach celnych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym.