Lingwistyka w biznesie

Strona kierunku: http://wh.uwm.edu.pl/lingwistyka

 

Efekty kształcenia dla kierunku Lingwistyka w biznesie

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo (72%) oraz dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: ekonomia i finanse (28%); dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo. 
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Absolwent: posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala mu swobodnie formułować swoje wypowiedzi tak ustne jak i pisemne. Ponadto potrafi komunikować się z wykorzystaniem drugiego języka obcego (niemieckiego lub rosyjskiego), zachowując poprawność językową odpowiadającą poziomowi B2+ wg ESOKJ. Absolwent posiada także rozległą wiedzę na temat krajów anglo- oraz niemiecko- lub  rosyjskojęzycznych. Dostrzega przemiany społeczno-kulturowe, potrafi je zdefiniować i opisać. Bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych wsparta wiedzą z zakresu przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych pozwala absolwentowi na poprawne i skuteczne komunikowanie się ze specjalistami oraz niespecjalistami, a także na efektywne rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi może się on zetknąć w działalności zawodowej. Absolwent zna i rozumie procesy zachodzące w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego, umie je analizować i na ich podstawie formułować wnioski. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp., ma także wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu w warunkach krajowych i międzynarodowych. Absolwent potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, również w językach obcych. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii, stosunków międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w danym obszarze aktywności zawodowej. Jest otwarty na poznawanie nowych metod i wyników badań z zakresu komunikacji międzykulturowej i ekonomii. Z szacunkiem i dbałością odnosi się języka i kultury, wykazuje się tolerancją wobec różnic społecznych i kulturowych. Ma wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i potrafi wykorzystać ją w procesie komunikacji oraz w organizacji życia zawodowego. Absolwent myśli i działa w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, cechują go wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność oraz postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności.
Połączenie umiejętności językowych z kompetencjami w dziedzinie szeroko pojętego biznesu zapewnia absolwentowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach samorządowych oraz w służbach państwowych i administracji, a także w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich, np. w biurach podróży i agencjach turystycznych. Może on znaleźć również zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej oraz w mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio.
5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.

PRAKTYKA:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin/6 punktów ECTS, w terminie do końca V semestru studiów. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

Cele praktyki:
- rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowanym kierunkiem studiów,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
- konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanych zajęć z rzeczywistością zawodową.
Praktyka zawodowa może być realizowana we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się współpracą z firmami zagranicznymi, zakładach produkcyjnych i usługowych, firmach zagranicznych, biurach podróży, instytucjach administracji samorządu terytorialnego, służbach celnych oraz instytucjach związanych z handlem zagranicznym.