Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Działające obecnie Polskie Towarzystwo Filozoficzne łączy w sobie tradycje kilku towarzystw naukowych.

Na pierwszym miejscu stoi wśród nich Polskie Towarzystwo Filozoficzne, powołane do życia we Lwowie, ale skupiające członków ze wszystkich ziem polskich; inauguracja tego towarzystwa odbyła się 12 lutego 1904 roku, o godzinie 18.00, w sali wykładowej Zakładu Chemicznego przy ul. Długosza 6. Dłuższą jeszcze historią poszczycić się mogło Towarzystwo Filozoficzne w Krakowie, które choć formalnie powstało w 1909 roku, miało swoją faktyczną poprzedniczkę w działającej od 1898 roku Sekcji Filozoficzno-Przyrodniczej Towarzystwa Przyrodników w Krakowie. W 1907 roku powstało Towarzystwo Psychologiczne w Warszawie, które w istocie było towarzystwem filozoficznym, choć (ze względów politycznych) tak się nazywać nie mogło; w 1927roku scaliło się ono z utworzonym w 1915 roku Instytutem Filozoficznym – w Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne. W okresie międzywojennym powołane zostały jeszcze do życia: w 1921 roku – Poznańskie Towarzystwo Filozoficzne, a w 1928 roku – Towarzystwo Filozoficzne w Wilnie.

Po drugiej wojnie światowej – na skutek zmiany granic Państwa – ustała działalność PTF we Lwowie i Towarzystwa Filozoficznego w Wilnie; zorganizowały się natomiast: w 1945 roku Towarzystwo Filozoficzne i Psychologiczne w Lublinie, w 1946 roku – Toruńskie Towarzystwo Filozoficzne, a w 1947 roku – Wrocławskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego. 18 kwietnia 1948 roku doszło do połączenia się wszystkich istniejących wówczas towarzystw w jedno Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 3 maja 1955 roku nastąpiła reorganizacja PTF: przyjęto wtedy statut, który obowiązywał (z niewielkimi zmianami) aż do roku 1994.

Od 15 stycznia 1911 roku do chwili obecnej organem PTF jest „Ruch Filozoficzny”. Przez wiele lat z Towarzystwem Filozoficznym w Krakowie związany był „Kwartalnik Filozoficzny”, z Warszawskim Towarzystwem Filozoficznym – „Przegląd Filozoficzny”, a z Poznańskim Towarzystwem Filozoficznym – „Studia Philosophica”.

Więcej informacji: http://pt.filozofia.pl

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego powstał w roku 1994 z inicjatywy trzech uczonych - dr. hab. Zbigniewa Hulla – ówczesnego Dyrektora Studium Nauk Społecznych Akademii Rolniczo- Technicznej w Olsztynie, dr. Witolda Tulibackiego – wykładowcy tego Studium oraz dr. Józefa Starańczaka – wówczas kierownika Zakładu Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Zalążkiem oddziału była wcześniejsza działalność olsztyńskiego Koła PTF, które powstało 26 maja 1962 roku  i funkcjonowało do roku 1971.

Pierwszym przewodniczącym olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego był dr hab. Zbigniew Hull, który sprawował tę funkcje do roku 2014.

 

 

Zarząd Olsztyńskiego Oddziału PTF (kadencja 2020-2023):

Przewodniczący - dr hab. Dariusz Barbaszyński, dariusz.barbaszynski@uwm.edu.pl

Wiceprzewodniczący - dr hab. Józef Dębowski, em. prof. UWM, jozdeb@poczta.onet.pl

Sekretarz - dr Agnieszka Biegalska, agnieszka.biegalska@uwm.edu.pl

Skarbnik - dr Anna Rutkowska, anna.rutkowska@uwm.edu.pl

Zarząd olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego ma swoją siedzibę w Centrum Nauk Humanistycznych UWM, ul. Kurta Obitza 1, pokój 329 ( III piętro). Obecnie olsztyński oddział PTF liczy 44 członków. Formy aktywności oddziału wynikają z kompetencji określonych w statucie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Podstawowym zadaniem oddziału jest krzewienie wiedzy i kultury filozoficznej zarówno w środowisku naukowym, jak też poza nim. Realizacja  celów naukowych i dydaktycznych oddziału to w praktyce organizacja  sympozjów, konferencji, wykładów i odczytów dotyczących istotnych problemów filozoficznych. Dla uczniów szkół średnich i podstawowych olsztyński odział PTF organizuje również olimpiadę filozoficzną na poziomie okręgowym.

Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Olsztynie jest dr Jadwiga Błahut-Prusik (kontakt: jadwiga.blahut@uwm.edu.pl).