OBRONY 2024

Procedura dyplomowania
obowiązująca na Wydziale Humanistycznym
w roku akad. 2023/2024

Co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego następujące dokumenty:

 • dzienniczek praktyk
 • udokumentowane dodatkowe informacje o studencie (działalność w kołach naukowych, praca w samorządzie studenckim, udział w wymianach studenckich MOST, Erasmus +, itp.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
 • wydruk z Archiwum Prac Dyplomowych (dalej APD) oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2020 r.);
 • Wydruk oświadczenia dotyczącego wyrażenia/niewyrażenia zgody na udział w badaniu zawodowych losów absolwenta, wygenerowany ze strony:
  http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1:4456164491336746;
 • pisemną prośbę określającą o jaki rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów, wnioskuje student;

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.”
Jeżeli student wnioskuje o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym powinien przetłumaczyć dodatkowe informacje o miejscu realizowania praktyki, działalności w kołach naukowych, pracy w samorządzie studenckim, udziale w wymianach studenckich MOST, Erasmus +, itp.

Uczelnia jako „komplet” dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowuje (należy wypełnić i dostarczyć do dziekanatu załącznik nr 2):

albo komplet „A”, tj.:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

albo komplet „B”, tj.:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym)
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

Każdy student ma prawo złożyć wniosek o wydanie kolejnego odpisu dyplomu albo odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym (załącznik nr 2). Koszt każdego z wymienionych dokumentów wynosi 20 zł. Student dokonuje opłaty na swoje indywidualne konto bankowe wygenerowane z systemu usosweb.

Warunkiem wydania absolwentowi dokumentów poświadczających ukończenie studiów jest rozliczenie się z Biblioteką Główną UWM na podstawie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w systemie USOSweb.

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem i programem stadiów oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn, wymienionych w § 31, ust. 3 i ust. 4 Regulaminu Studiów UWM (długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta) nie będą mogły złożyć pracy dyplomowej do 30 czerwca 2024 roku, zobligowani są dostarczyć do dziekanatu podanie adresowane do prodziekana ds. studenckich z prośbą o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej (maksymalny termin przedłużenia – do 30 września). Podanie musi zawierać opinię promotora.

 • Co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego promotor i recenzent pracy dyplomowej zobowiązani są do wypełnienia recenzji pracy dyplomowej w systemie APD. Oryginały recenzji należy złożyć w dziekanacie nie później niż w dniu obrony, przed egzaminem dyplomowym. Promotor składa również przed obroną wydrukowany raport skrócony z APD.
 • Przewodniczący nie pobiera protokołu egzaminu dyplomowego z dziekanatu tylko wypełnia protokół w systemie APD podczas trwania egzaminu. Protokół podpisują (podpis elektroniczny) wszyscy członkowie komisji. Protokół drukuje dziekanat.  (Instrukcja APD - załącznik nr 3).

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 4.

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie od 17 czerwca do 5 lipca 2024 roku. Terminy wrześniowe ustala się indywidualnie, uwzględniając datę przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej. Z zasady odbywa się to w terminie sesji poprawkowej.