Między słowami - między światami; 20-21.04.2023

Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „MIĘDZY SŁOWAMI - MIĘDZY ŚWIATAMI", zatytu­łowanej KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W PRZEKŁADZIE

20-21 kwietnia 2023 roku

Konferencja kontynuuje cykl spotkań poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom z zakresu teorii i praktyki przekładu, które można przyporządkować takim obszarom tematycznym, jak przekład lite­racki, przekład tekstów użytkowych i fachowych, przekład audiowizualny czy nowoczesne instrumen­tarium w pracy tłumacza.

Ponieważ konferencja ma mieć interdyscyplinarny charakter, zapraszamy do udziału w niej nie tylko tłumaczy i językoznawców, ale również literaturoznawców, kulturoznawców, a także badaczy repre­zentujących inne dyscypliny naukowe. Przedmiotem refleksji staną się bowiem szeroko rozumiane problemy z zakresu komunikacji międzykulturowej w sytuacjach przekładu. Biorąc pod uwagę inter­dyscyplinarność tych dziedzin wiedzy, referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

o   teoria i praktyka przekładu

o   metodologia tłumaczenia tekstów literackich

o   przekład literacki a komunikacja międzykulturowa

o   przekład audiowizualny - bariery i perspektywy

o   adaptacje jako przekład intersemiotyczny

o   kody kulturowe w przekładzie

o   przekład w kontekście polityki, prawa, religii

o   granice i wyzwania komunikacji w przekładzie

o   przekład specjalistyczny

o   kształcenie tłumaczy i technologiczne aspekty przekładu

o   krytyka przekładu, marketing i dystrybucja przekładów

Obrady prowadzone będą w języku: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Konfe­rencja odbędzie się w trybie stacjonarnym, ale zastrzegamy sobie prawo do jej zorganizowania onli­ne. Czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Złożone po konferencji artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w kolej­nym tomie serii „Między słowami - między światami".

Prosimy o zgłaszanie tematów wystąpień do 28 lutego 2023 roku.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń nastąpi do 7 marca 2023 roku.

Opłata dla uczestników konferencji wynosi 400 PLN, a dla doktorantów - 300 PLN.

Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do 31 marca 2023 roku na konto Uniwersytetu War­mińsko-Mazurskiego w Olsztynie (numer konta zostanie podany w piśmie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną na adres: miedzy.slowami.uwm@wp.pl

 

Komitet Organizacyjny:

prof, dr hab. Iwona Anna Ndiaye (przewodnicząca)

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Katarzyna Kodeniec (sekretarz)

dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska dr Olga Letka-Spychała