Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/historia/

 

Efekty kształcenia dla kierunku Interdyscyplinarne studia strategiczne

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: historia (68%), dziedziny nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie (32%), dyscyplina naukowa wiodąca: historia.
2.
Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia drugiego stopnia (4 semestry) - 120 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji - 7.
5. Absolwent: rozumie procesy zachodzące we współczesnym świecie i mechanizmy nimi rządzące. Jest przygotowany do podjęcia pracy wymagającej kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do różnych zadań zawodowych. Jest gotowy do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym w sytuacji dynamicznych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w kraju oraz na świecie. Posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz umiejętność diagnozowania i prognozowania zagrożeń w wymiarze lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Zna najnowsze modele planowania strategicznego. Wie, jak kształtować pozytywny wizerunek państwa, promować jego interesy, budować korzystne stosunki z innymi państwami. Absolwent ma ukształtowaną umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania i negocjowania. Jest przygotowany do pracy jako analityk sytuacji międzynarodowej oraz analityk i doradca/konsultant w organach administracji państwowej i samorządowej. Może pracować w różnego rodzaju organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach naukowo-badawczych oraz oświatowych, w instytucjach międzynarodowych i unijnych. Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich) oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z obronnością oraz różnymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem państwa. Absolwent posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
6. Wymagania ogólne: do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.

PRAKTYKA:

Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin/6 ECTS.

Cele praktyki:
- wykształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
- nabycie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, jej organizacją, specyfiką i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie,
- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Podczas praktyki student wykonuje zadania uzgodnione z zakładowym opiekunem praktyki. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyki, w którym zakładowy opiekun praktyki sporządza pisemną opinię. Ostateczne zaliczenie praktyki odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dzienniczka przez kierunkowego opiekuna praktyki.