dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

 

KIEROWNIK KATEDRY BADAŃ MEDIÓW

pok. 252, tel. (089) 524 63 23

mariola.marczak@uwm.edu.pl

 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-5970-6492

Baza Wiedzy UWM Profil osoby – Mariola Marczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (uwm.edu.pl)

 

Stopnie naukowe

doktor habilitowany: 2012, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, rozprawa „Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. O filmach Krzysztofa Zanussiego”

doktor: 1998, Poetyka filmu religijnego, promotor: prof. dr hab. Alicja Helman, UJ, Kraków

magister: 1989, „Pustynia Tatarów” Valerio Zurliniego jako przypowieść o spotkaniu, promotor: prof. dr hab. Alicja Helman, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dyscyplina

nauki o komunikacji społecznej i mediach

specjalność:  filmoznawstwo

Zainteresowania naukowe

kino religijne, kino metafizyczne, kino polskie po II wojnie światowej, religia w mediach audiowizualnych, socjologiczna analiza przekazów audiowizualnych, problematyka etyczna w mediach, antropologiczne badania nad kinem oraz innymi mediami audiowizualnymi, estetyka  przekazów audiowizualnych, komunikacja wizualna, transformacje mediów audiowizualnych pod wpływem cyberkultury

Funkcje

Dyrektor IDziKS 2018-X 2019

kierownik Katedry Badań Mediów 2019-2020, 2023-2024

2009-2021 w redakcji czasopisma „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna (MKKS)”, 2018-II 2021 jako red. nacz., potem członkini Rady Naukowej MKKS

członkini Kolegium Wydawniczego UWM, Redaktor Działu: Nauka o Mediach kadencja 2016- 2020

członkini Rady Naukowej czasopisma naukowego UKSw „Kultura-Media-Teologia” oraz „MKKS” (od 2022)

członkini jury ekumenicznych międzynarodowych festiwali filmowych z ramienia SIGNIS. World Catholic Organization for Communication, m.in. w Locarno (2019), Terni (2019), Cannes (2022)

Rada Programowa IDziKS (2023-)

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (2023-)

Kursy i staże

kurs  zarządzania projektami  PRNCE2 i certyfikat PRNCE2 Foundation Certificate in Project Management, GR 656111523MM

kurs Zarządzanie finansami publicznymi

kurs Nadzór nad finansami publicznymi. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

kurs Ustawa 2.0 i rozporządzenia wykonawcze

kwerenda w Cineteca Renzo Renzi w Bolonii 5-15.11. 2019

Prowadzone przedmioty 

Estetyka mediów audiowizualnych; Estetyka przekazów audiowizualnych; Kreowanie fabuł audiowizualnych; Kultura i media; Język obcy – warsztat specjalistyczny; Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku; Film polski – tradycja i współczesność; Współczesne kino metafizyczne; Estetyka filmu; Akademia filmu dokumentalnego; Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej;  Współczesne kino polskie; Kino gatunków; Obrazy mediów w przekazach audiowizualnych; Ekranowe obrazy rzeczywistości; Krytyka filmowa;  Historia filmu polskiego; Nurty i kierunki kina światowego; Dziennikarstwo a film dokumentalny; Wiedza o filmie;  Film polski wczoraj i dziś;  Mistrzowie światowego kina; Filmowe arcydzieła; Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie; Problemy filmu i telewizji; Wybrane zagadnienia historii kultury; Wiedza o teatrze; Wiedza o teatrze i filmie; Antropologia kultury i filmu; Analiza i interpretacja dzieła filmowego; Estetyka i historia filmu w krytyce filmowej.

 

 

English version

Mariola Marczak is an associate professor in the Institute of Journalism and Communication at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (department of the Media Research). She earned her Ph.D. in film studies from the Jagiellonian University in Cracow. She had been an editor and editor-in-chief of the scholarly review Media-Kultura-Komunikacja Społeczna [Media-Culture-Social Communication] for over 10 years. She published books and articles on the audiovisual art and media, especially on the religious and metaphysical movies and on the Polish cinema i.e.: Poetyka filmu religijnego [The Poetics of the Religious Films], Kraków 2000; a monograph on Krzysztof Zanussi Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości [Inquietude and Longing. The Cinema Toward Values], Olsztyn 2011, and the first monograph on Valerio Zurlini in Polish: „Valerio Zurlini – liryczny egzystencjalista europejskiego kina” [Valerio Zurlini the lyric existentialist of the European Cinema], Olsztyn 2021

She is a  member of the Polish Society for Film and Media Studies as well as of SIGNIS. Polska/ SIGNIS Europe (World Catholic Organization for Communication) and as its representative she  served as a member of ecumenical juries of various film festivals e.g.: IFF Locarno (2019), IFF Popoli e religioni, Terni (2019), IFF Cannes (2022).  From the very beginning she was a juror of International Film Festival Prison Movie in Olsztyn (2013-2018, 2022).