Historia Wydziału

Nasza oficjalna historia zaczyna się 19 czerwca 1969 roku. Wtedy to w Dzienniku Ustaw nr 18 zamieszczone zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku. Następnie Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wydał zarządzenie powołujące 3 wydziały olsztyńskiej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej: Humanistyczny, Pedagogiczny i Matematyczno-Przyrodniczy.

Inne ważne fakty z naszych humanistycznych dziejów:

 • 1 lutego 1970 roku na wniosek władz Uczelni, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało m.in. dwie jednostki w strukturach Wydziału Humanistycznego: Zakład Języka i Literatury Pięknej oraz Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych.
 • 20 sierpnia 1974 roku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów przekształcono Wyższą Szkołę Nauczycielską w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w tej samej strukturze.
 • 27 lipca 1976 roku w WSP odbył się pierwszy egzamin magisterski. Studiujący zaocznie nauczyciel Aleksander Bieńkowski przedstawił pracę nt.: ,,Przyczyny i skutki istotnych różnic między Spartą a Atenami”. Promotorem był dr Tadeusz Maria Gelewski.
 • W 1984 roku doszło do wyraźnego kryzysu organizacyjnego WSP, a Wydziału Humanistycznego w szczególności. Decydowały o tym względy polityczne, reperkusje po stanie wojennym. Najboleśniejsza dla humanistów była decyzja o zawieszeniu naboru studentów na kierunek historia.
 • Lata 90-te były niewątpliwie okresem przyspieszonego rozwoju zarówno całej WSP, jak i Wydziału Humanistycznego. Nastąpił wyraźny rozwój kadry, także profesorskiej, którą wzmocniło wiele osób z innych ośrodków akademickich. Pozytywną rolę odegrały w tych latach jednostki naszego Wydziału: Instytut Historii (powstały w 1988 roku), Instytut Nauk Filozoficzno – Społecznych (1989), Instytut Filologii Polskiej (1990), Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej (1994), Instytut Filozofii (1999), a nawet Instytut Prawa i Administracji (1996) oraz samodzielne Katedry: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej oraz Socjologii.
 • 1 czerwca 1999 roku rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie. 9 lipca 1999 roku Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu z dniem 1.09.1999r. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, którą w dniu 12 sierpnia 1999 roku podpisał prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Dzięki ciągłemu rozwojowi kadry naukowej, Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała dotychczas Wydziałowi Humanistycznemu następujące uprawnienia:

 • do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo (24.03.1997 r.), literaturoznawstwo (30.11.1998 r.), historia (22.02.1999 r.), filozofia (28.04.2008 r.)
 • do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (29.05.2006 r.), językoznawstwo (30.10.2010 r.)

Powyższy wynik byłby niemożliwy, gdyby nie doszło do połączenia wspólnych działań władz rektorskich, dziekańskich oraz zbiorowego wysiłku kilkuset osób.

 

Poniżej prezentujemy listę nazwisk zasłużonych dziekanów i prodziekanów Wydziału Humanistycznego w latach 1969-2012:

 1. doc. dr Andrzej Lewicki (1969-1974)
 2. doc. dr Miron Zbyszko Małyjasiak (1974-1977)
 3. dr Mirosław Świątecki (1977-1981)
 4. doc. dr Jadwiga Rudnicka (1981-1982)
 5. prof. dr hab. Stanisław Szostakowski (1982-1987)
 6. prof. dr hab. Walenty Piłat (1987-1990)
 7. prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (1990-1993; 1999-2005)
 8. prof. dr hab. Maria Biolik (1993-1996)
 9. prof. dr hab. Albert Bartoszewicz (1996-1999)
 10. dr hab. Norbert Kasparek (2005-2008; 2008-2012)

 

Prodziekani w porządku alfabetycznym:

 1. dr Irena Borecka (1990-1992)
 2. prof. dr hab. Stanisław Gajewski (1999-2002)
 3. prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz (1977-1978)
 4. dr hab. Norbert Kasparek (1996-1999); (2002-2005)
 5. dr Wanda Kądziela (1990-1993); (1993-1996)
 6. dr Teresa Kawula (1993-1996)
 7. prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (2005-2008; 2008-2012)
 8. dr Danuta Konieczna (1981-1983)
 9. dr Andrzej Korytko (2005-2008; 2008-2012)
 10. dr Halina Kowalewska (Tauzović) (1972-1975)
 11. prof. dr hab. Mieczysław Łojek (1971-1972)
 12. dr Krzysztof Narojczyk (1992-1993)
 13. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska (2005-2008; 2008-2012)
 14. dr Iwona Anna Ndiaye (1999-2002); (2002-2005)
 15. dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM (2012)
 16. dr Danuta Ossowska (1999-2002); (2002-2005)
 17. prof. dr hab. Stanisław Szostakowski (1969-1971)
 18. prof. dr hab. Józef Śliwiński (1981-1984)
 19. dr Mirosław Świątecki (1975-1977); (1984-1987); (1987-1990)
 20. dr Zdzisław Taźbierski (1978-1981)
 21. prof. dr hab. Tadeusz Zienkiewicz (1974-1978); (1983-1984); (1987-1990)

 

Wydział Humanistyczny od chwili powołania nigdy nie zmienił swej nazwy, ale kilkakrotnie zmieniały się adresy: ul. Żołnierska, Plac Jedności Słowiańskiej, najdłużej (od 1981 roku) mieścił się przy ul. ks. Feliksa Szrajbera.

1 października 2002 roku miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu dla Wydziału Humanistycznego.

Natomiast już w dniu 10 lutego 2006 roku Wydział Humanistyczny otrzymał z rąk JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego klucze do nowej siedziby przy ul. K. Obitza 1.