Praktyki nauczycielskie

Studenckie praktyki przedmiotowo-metodyczne przewidziane są w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Humanistycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Stanowią integralną część planów i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi specjalności nauczycielskiej.

Studentów specjalności nauczycielskiej obowiązuje 160 godzin praktyk nauczycielskich,
w tym:

  • 40 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej.
  • 120 godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej (zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentów realizujących praktyki pedagogiczne (ciągłe) obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy, co stanowi: 4 tygodnie x 30 godz. = 120 godz.),

Studenci odbywają dwa rodzaje praktyk przedmiotowo-metodycznych:

  • Praktyki śródroczne – są to praktyki o charakterze hospitacyjno–uczestniczącym, odbywające się podczas roku akademickiego, równolegle z zajęciami dydaktycznymi na uczelni. Praca studentów polega na ukierunkowanej hospitacji zajęć lekcyjnych, a następnie na aktywnym uczestnictwie studenta w zadaniach opiekuna praktyki wraz z możliwością poprowadzenia części lub całości zajęć.
  • Praktyki nauczycielskie ciągłe – są to praktyki o charakterze specjalnościowym odbywające się indywidualnie, podczas roku akademickiego lub wakacji. Student wykonuje zadania zgodnie z obowiązkami zawodowymi nauczyciela – pod kierunkiem opiekuna praktyki.

W przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania dwóch przedmiotów (specjalność nauczycielska w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie) student zobowiązany jest do odbycia dodatkowo 60 godzin praktyki nauczycielskiej w zakresie drugiego wybranego przedmiotu.

 

DRUKI DO POBRANIA

 

UWAGA!!!

Wypełnione skierowanie należy dostarczyć do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki. Na podstawie skierowania sporządzona zostanie Umowa o organizację praktyki pedagogicznej studenta.