Praktyki logopedyczne

Studenckie praktyki logopedyczne przewidziane są w programie kształcenia na  kierunku logopedia Wydziału Humanistycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Stanowią integralną część planów i odbywają się w powiązaniu z przedmiotami kierunkowymi.

Studentów specjalności nauczycielskiej obowiązuje 150 godzin praktyk nauczycielskich,
w tym:

  • 30 godzin praktyki psychologiczno-pedagogicznej.
  • 120 godzin praktyki przedmiotowo-metodycznej (zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studentów realizujących praktyki pedagogiczne (ciągłe) obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy, co stanowi: 4 tygodnie x 30 godz. = 120 godz.),