FAQ - praktyki zawodowe

1. Czy na studiach niestacjonarnych też odbywa się praktykę?

Praktyki są obowiązkowe i odbywają je zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

2. Na którym roku studiów odbywa się praktykę?

Praktyki realizowana jest na studiach pierwszego stopnia po drugim roku (po IV semestrze), na studiach drugiego stopnia po pierwszym roku (po II semestrze).

3. Do kiedy mam czas na zaliczenie praktyki?

Praktykę zawodową należy zaliczyć:

 • w przypadku studiów I stopnia – do końca V semestru,
 • w przypadku studiów II stopnia – do końca III semestru.

4. Gdzie i u kogo powinienem zaliczyć praktykę?

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk właściwy dla studiowanego kierunku
(wykaz opiekunów znajduje się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspiernia Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-zawodowe/opiekunowie-kierunkowi)

5. Jak długo trwają praktyki?

Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach pierwszego stopnia wynosi:

 • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
  (160 godzin),
 • dla kierunku filologia germańska: 2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia angielska: 2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia rosyjska:2 tygodnie (80 godzin),
 • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku  lingwistyka w biznesie: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku wojskoznawstwo: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),

Minimalny czas trwania studenckiej praktyki zawodowej na studiach drugiego stopnia wynosi:

 • dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 4 tygodnie
  (160 godzin),
 • dla kierunku filologia germańska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filologia angielska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filologia rosyjska: 3 tygodnie (120 godzin)
 • dla kierunku filologia polska: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku filozofia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku historia: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku stosunki międzynarodowe: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku analiza i kreowanie trendów: 4 tygodnie (160 godzin),
 • dla kierunku logopedia: 4 tygodnie (160 godzin).

(zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie 1 tydzień praktyki zawodowe = 40 godzin)

6. Czy wszystkie 160 godzin muszę odbyć w jednej instytucji?

Nie, istnieje możliwość rozdzielenia godzin na różne instytucje pod warunkiem, że suma wszystkich praktyk będzie równa 160 godz.

7. Jeśli odbywam praktyki w szkole/przedszkolu, to mam liczyć godziny praktyk w godzinach lekcyjnych czy zegarowych?

Liczymy godziny odbytych praktyk, a nie jednostki zajęciowe, w których uczestniczyłeś.

8. Gdzie odbywa się praktyki?

Praktyki odbywa się w instytucjach właściwych merytorycznie dla danego kierunku studiów. Student może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki lub skorzystać z miejsc odbywania praktyk dostępnych
w ramach umów zawartych za pośrednictwem Dziekana  Wydziału Humanistycznego (wykaz miejsc dostępny pod linkiem: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-zawodowe/oferta-praktyk

9. Kiedy odbywa się praktyki?

Praktyki odbywa się w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień, wrzesień). Szczegółowy termin zawiera zawsze ramowa organizacja roku akademickiego.

10. Czy mogę odbyć praktykę w innym terminie niż w wakacje letnie?

Dopuszczalna jest  realizacja praktyki w czasie trwania roku akademickiego, pod warunkiem iż nie koliduje ona z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać  się  na  odbywanie  praktyk  jako  na  okoliczność usprawiedliwiającą brak wykonywania jakichkolwiek innych obowiązków studenckich.

11. Jakie dokumenty potrzebuję do odbycia praktyki?

Dokumentami niezbędnymi do odbycia praktyki jest „Umowa o organizację praktyki studentów” oraz „Dzienniczek praktyk”.

12. Jak i kiedy mogę uzyskać „Umowę”?

W celu uzyskania „Umowy o organizację praktyki studenckiej” należy min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, złożyć do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki (pok. 218) wypełnione Skierowanie na praktykę zawodową oraz Oświadczenie o ubezpieczeniu.

13. Jak i kiedy mogę uzyskać „Skierowanie”?

Skierowanie na praktykę zawodową dostępne jest na stronie internetowej Ośrodka: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/do-pobrania

14. Kiedy dostanę Dzienniczek praktyk?

Dziennik praktyk wydawany jest studentowi po dostarczeniu do Wydziałowego Ośrodka Kształcenia Dydaktyki, podpisanej przez pracodawcę Umowy o organizację praktyki studenckiej.

15. Czy podpisy na dokumentach mogą być zeskanowane?

Nie, żaden z podpisów nie może być kserem, ani skanem.

16. Czy przed odbyciem praktyk muszę się ubezpieczyć?

Tak, przed odbyciem praktyk należy obowiązkowo wykupić ubezpieczenie NNW.  Oświadczenie o ubezpieczeniu należy złożyć w WOWD wraz z wypełnionym skierowaniem na praktykę. Każdego studenta obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW. Niektóre instytucje wymagają dodatkowo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej- OC, które też można wykupić u dowolnego ubezpieczyciela.

17. Czy mogę zgłosić praktykę, która się już odbyła lub trwa?

Nie, nie ma możliwości wystawienia umowy wstecz. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Ośrodka przed rozpoczęciem praktyki.

18. Czy jest możliwość podpisania porozumienia/umowy, którą dostaję od firmy?

Tak, jednocześnie proszę pamiętać, iż takie porozumienie/umowa musi zostać zaakceptowane przez Radcę Prawnego Uczelni, więc czas podpisania porozumienia wydłuża się. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie takiej sytuacji.

19. Czy jeżeli odbyłem praktykę na studiach licencjackich to muszę odbyć ją również na studiach magisterskich?

Tak, nawet jeżeli odbyłeś praktyki na studiach pierwszego stopnia, to nie zwalniają Cię one z odbycia praktyk na studiach drugiego stopnia.

20. Co zrobić po zakończeniu praktyki?

Kończąc odbywanie praktyki zadbaj o uzyskanie od pracodawcy wszystkich wymaganych podpisów, pieczęci oraz opinii w „Dzienniczku praktyk”. Braki formalne skutkują niezaliczeniem praktyki.

21. Jak uzyskać zaliczenie praktyki?

Aby uzyskać zaliczenie należy zgłosić się do kierunkowego opiekuna praktyk po wpis w „Dzienniczku praktyk” oraz w systemie USOS. Pilnuj terminów ponieważ po zamknięciu systemu USOS wpisanie zaliczenia nie będzie możliwe.

22. Co zrobić, jak nie uda mi się zaliczyć praktyki w terminie?

Jeżeli praktyki nie zostaną zaliczone w terminie należy złożyć podanie do Dziekana d.s. studenckich z prośbą o przedłużenie terminu zaliczenia praktyk.

23. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki w formie pisemnej (za pomocą oświadczenia), niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. Wzór oświadczenia dostępny na stronie WOWD (Oświadczenie o anulowaniu praktyki).

24. Czy mogę odbyć kolejną praktykę?

Tak, po odbyciu praktyki obowiązkowej, możesz odbyć również praktyki dodatkowe, po uzyskaniu zgody Dziekana.

 

Pamiętaj, że podczas praktyki reprezentujesz na zewnątrz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, co zobowiązuje Cię do zachowania godnej postawy. Traktuj praktykę jako szansę na nawiązanie kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zdobycie jego zaufania i dobrej opinii o sobie jako możliwym przyszłym pracowniku.