FAQ - praktyki nauczycielskie

1. Na którym roku studiów odbywa się praktykę?

Praktyki nauczycielskie realizowane są według terminarza dostępnego na stronie: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-nauczycielskie/terminarz-realizacji-praktyk

2. Gdzie i u kogo powinienem zaliczyć praktykę?

Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk właściwy dla studiowanego kierunku
(wykaz opiekunów znajduje się na stronie Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-nauczycielskie/opiekunowie-kierunkowi)

3. Jak długo trwają praktyki?

Praktyki nauczycielskie na Wydziale Humanistycznych trwają 160 godzin (zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie 1 tydzień praktyki zawodowe = 30 godzin), na które składa się:

  • praktyka psychologiczno pedagogiczna – 40 godzin
  • praktyka nauczycielska – 120 godzin

4. Czy wszystkie 160 godzin muszę odbyć w jednej instytucji?

Nie, istnieje możliwość rozdzielenia godzin na różne instytucje pod warunkiem, że suma wszystkich praktyk będzie równa wymaganej liczbie godzin

5. Jeśli odbywam praktyki w szkole/przedszkolu, to mam liczyć godziny praktyk w godzinach lekcyjnych czy zegarowych?

Liczymy godziny odbytych praktyk, a nie jednostki zajęciowe, w których uczestniczył student.

6. Gdzie odbywa się praktyki?

Praktyki odbywa się w instytucjach właściwych merytorycznie dla danego kierunku studiów. Student może samodzielnie znaleźć miejsce praktyki lub skorzystać z miejsc odbywania praktyk dostępnych
w ramach umów zawartych za pośrednictwem Dziekana  Wydziału Humanistycznego (wykaz miejsc dostępny pod linkiem: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-nauczycielskie/oferta-praktyk)

7. Kiedy odbywa się praktyki?

Praktyki nauczycielskie odbywa się według terminarza dostępnego na stronie: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/praktyki/praktyki-nauczycielskie/terminarz-realizacji-praktyk

8. Czy mogę odbyć praktykę w innym terminie niż w terminarzu?

Dopuszczalna jest  realizacja praktyki w czasie trwania roku akademickiego, pod warunkiem iż nie koliduje ona z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać   się  na  odbywanie  praktyk  jako  na  okoliczność usprawiedliwiającą brak wykonywania jakichkolwiek innych obowiązków studenckich.

9. Jakie dokumenty potrzebuję do odbycia praktyki?

Dokumentami niezbędnymi do odbycia praktyki jest „Umowa o organizację praktyki studentów” oraz „Dzienniczek praktyk”.

10. Jak i kiedy mogę uzyskać „Umowę”?

W celu uzyskania „Umowy o organizację praktyki studenckiej” należy min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki, złożyć w Wydziałowym Ośrodku Wspierania Dydaktyki (pok. 218) wypełnione skierowanie na praktykę nauczycielską lub skierowanie na praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz oświadczenie o ubezpieczeniu.

11. Jak i kiedy mogę uzyskać „Skierowanie”?

Skierowanie na praktykę zawodową dostępne jest na stronie internetowej Ośrodka: http://wh.uwm.edu.pl/wowd/do-pobrania

12. Kiedy dostanę Dzienniczek praktyk?

Dziennik praktyk wydawany jest studentowi po dostarczeniu do Wydziałowego Ośrodka Wspierania Dydaktyki, podpisanej przez pracodawcę Umowy o organizację praktyki studenckiej.

13. Czy podpisy na dokumentach mogą być zeskanowane?

Nie, żaden z podpisów nie może być kserem, ani skanem.

14. Czy przed odbyciem praktyk muszę się ubezpieczyć?

Tak, przed odbyciem praktyk należy obowiązkowo wykupić ubezpieczenie NNW.  Oświadczenie o ubezpieczeniu należy złożyć do WOWD wraz z wypełnionym skierowaniem na praktykę. Każdego studenta obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - NNW. Niektóre instytucje wymagają dodatkowo ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej- OC, które też można wykupić u dowolnego ubezpieczyciela.

15. Czy mogę zgłosić praktykę, która się już odbyła lub trwa?

Nie, nie ma możliwości wystawienia umowy wstecz. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Ośrodka przed rozpoczęciem praktyki.

16. Czy jeżeli odbyłem praktykę na studiach licencjackich to muszę odbyć ją również na studiach magisterskich?

Tak, nawet jeżeli odbyłeś/aś praktyki na studiach pierwszego stopnia, to nie zwalniają Cię one z odbycia praktyk na studiach drugiego stopnia.

17. Co zrobić po zakończeniu praktyki?

Kończąc odbywanie praktyki zadbaj o uzyskanie od pracodawcy wszystkich wymaganych podpisów, pieczęci oraz opinii w „Dzienniczku praktyk”. Braki formalne skutkują niezaliczeniem praktyki.

18. Jak uzyskać zaliczenie praktyki?

Aby uzyskać zaliczenie należy zgłosić się do kierunkowego opiekuna praktyk po wpis w „Dzienniczku praktyk” oraz w systemie USOS. Pilnuj terminów ponieważ po zamknięciu systemu USOS wpisanie zaliczenia nie będzie możliwe!

19. Co zrobić, jak nie uda mi się zaliczyć praktyki w terminie?

Jeżeli praktyki nie zostaną zaliczone w terminie należy złożyć podanie do Dziekana d.s. studenckich z prośbą o przedłużenie terminu zaliczenia praktyk.

20. Jak mogę anulować praktyki?

Odwołanie praktyki  powinno zostać zgłoszone przez studenta do Ośrodka  w formie pisemnej (za pomocą oświadczenia), niezwłocznie po zaistnieniu takiego zdarzenia. 

 

Pamiętaj, że podczas praktyki reprezentujesz na zewnątrz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, co zobowiązuje Cię do zachowania godnej postawy. Traktuj praktykę jako szansę na nawiązanie kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zdobycie jego zaufania i dobrej opinii o sobie jako możliwym przyszłym pracowniku.