OBRONY 2021

Procedura dyplomowania obowiązująca na Wydziale Humanistycznym w roku akad. 2020/2021 w warunkach stanu epidemii wywołanej SARS-CoV-2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku egzaminy dyplomowe odbywają się wykorzystaniem technologii informatycznych.

DYPLOMANT

 • Co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest przesłać pocztą elektroniczną do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego (tylko i wyłącznie z domeny UWM) skany następujących dokumentów:
 • Dzienniczek praktyk (wystarczą strony, na których zakład pracy potwierdza przyjęcie na praktykę i opiekun wpisuje zaliczenie praktyki);
 • Udokumentowane dodatkowe informacje o studencie (działalność w kołach naukowych, praca w samorządzie studenckim, udział w wymianach studenckich MOST, Erasmus +, itp.) według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1;
 • Wydruk z Archiwum Prac Dyplomowych (dalej APD) oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 r.);
 • Wydruk oświadczenia dotyczącego wyrażenia/niewyrażenia zgody na udział w badaniu zawodowych losów absolwenta, wygenerowany ze strony: http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow;
 • Pisemną prośbę określającą o jaki rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wnioskuje student;
 • Dowód wniesienia opłaty za dyplom (dotyczy osób przyjętych na studia przed 01.10.2018 r. oraz tych, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019).

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym.” Jeżeli student wnioskuje o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym powinien przetłumaczyć dodatkowe informacje: o miejscu realizowania praktyki, działalności w kołach naukowych, pracy w samorządzie studenckim, udziale w wymianach studenckich MOST, Erasmus +, itp.).

Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet” dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:

albo komplet „A”, tj.:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

albo komplet „B”, tj.:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym)
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

Wybór kompletu dyplomu ukończenia studiów (dla osób przyjetych na studia od 01.10.2019 r.) Załącznik nr 2

 

Osoby przyjęte na studia przed 1 października 2018 r. oraz osoby, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach, mają jednak wybór co otrzymują.

Wybór kompletu dyplomu ukończenia studiów (dla osób przyjetych na studia przed lub od 01.10.2018 r.) Załącznik nr 3:

Jeśli student nie zamówi odpisu w języku obcym, otrzymuje komplet „A” za 60 zł.

Jeśli student zamówi odpis w języku obcym ma dwie możliwości:

 • otrzymuje komplet „B” - ma zatem: oryginał dyplomu i suplementu, 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim, 1 odpis dyplomu i suplementu w języku obcym za łączną kwotę 60 zł,

albo

 • otrzymuje komplet „A” za 60 zł + dodatkowo odpis w języku obcym za 40 zł. Ma zatem: oryginał dyplomu i suplementu, 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim oraz dodatkowo odpis dyplomu i suplementu w języku obcym za łączną kwotę 100 zł.

Uwaga: warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń przewidzianych planem i programem stadiów oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Osoby, które z uzasadnionych przyczyn, wymienionych w par. 31, p. 3 i p.4 Regulaminu Studiów UWM (1. Długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, 2. Niemożności wykonania pracy w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta) nie będą mogły złożyć pracy dyplomowej do 30 czerwca 2021 roku, zobligowane są przesłać drogą elektroniczną (z domeny UWM lub przez system USOS) podanie adresowane do prodziekana ds. studenckich i promocji z prośbą o przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej (maksymalny termin przedłużenia – do 30 września). Podanie musi zawierać opinię promotora.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu jest rozliczenie się z Biblioteką Główną UWM na podstawie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb.

UCZELNIA

 • Co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego promotor i recenzent pracy dyplomowej zobowiązani są do wypełnienia recenzji pracy dyplomowej w systemie APD. Oryginały recenzji należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie po zakończeniu egzaminu dyplomowego;
 • Przewodniczący nie pobiera protokołu egzaminu dyplomowego z dziekanatu tylko wypełnia protokół w systemie APD podczas trwania egzaminu. Protokół podpisują (podpis elektroniczny) wszyscy członkowie komisji. Protokół drukuje dziekanat. Instrukcja APD: Załącznik nr 4;
 • Podczas egzaminu dyplomowego komisja może przebywać w siedzibie Wydziału Humanistycznego, pod warunkiem zachowania warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie od 21 czerwca do 2 lipca 2021 roku. Terminy wrześniowe ustala się indywidualnie, uwzględniając termin przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej.

 

Wzór strony tytułowej: Załącznik nr 5