Pomoc materialna

Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej przyjmowane są w pok. 13 w godzinach:

poniedziałek: 8:00-12:00

wtorek: 8.00-12.00

środa: 10.00-14.00

czwartek: 8.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny 

sobota (studenci niestacjonarni, w terminach zjazdów): 8.30-11.30

 

Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.2017.2183 z późn. zm.).

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium Rektora.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

  • do 10 października (w semestrze zimowym),
  • do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

 

UWAGA !!!

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują w/w świadczenia, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

Dokumenty niezbędne do złożenia razem z wnioskiem o stypendium socjalne
Oświadczenia stypendialne
Stypendium Ministra

Przypominamy, że student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 1 miesiąca) powiadomienia pracownika dziekanatu o wszelkich zmianach swojej sytuacji rodzinnej i materialnej, mogących mieć wpływ na przyznanie i wielkość świadczeń.