Pomoc materialna

Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej przyjmowane są w pok. 13 w godzinach:

poniedziałek: 8:00-12:00

wtorek: 8.00-12.00

środa: 10.00-14.00

czwartek: 8.00-12.00

piątek: dzień wewnętrzny 

sobota (studenci niestacjonarni, w terminach zjazdów): 8.30-11.30

 

W roku akademickim 2020/2021 studenci będą mogli ubiegać się o następujące świadczenia:

1) stypendium socjalne,
2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3) stypendium rektora,
4) zapomogę.

Powyższe świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie USOSweb nie wcześniej niż 1 października 2020 r., link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału.

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl.

Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski (nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w dziekanacie.

Termin i sposób składania wniosków podany zostanie do wiadomości studentów bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dochodu netto na członka rodziny uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 podana zostanie do wiadomości studentów bezpośrednio przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student będący osobą z niepełnosprawnością, legitymujący się orzeczeniem właściwego organu (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny).

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 2 kopii orzeczenia + oryginał do wglądu wraz z podpisaną „Zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych” (do pobrania ze strony - http://www.uwm.edu.pl/bon/content/druki-do-pobrania).

Powyższe dokumenty można dostarczyć do BON listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem, BON odeśle pocztą otrzymany oryginał orzeczenia wraz z potwierdzoną jedną kopią orzeczenia.

Student powinien wypełnić dostępny w systemie USOSweb formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych, zatwierdzić go, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności otrzymaną z BON.

Siedziba BON: pok. S2/105, ul. Oczapowskiego 12B, Biblioteki Uniwersytecka, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bon, bon@uwm.edu.pl

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy i może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (którą należy udokumentować), spowodowanej w szczególności: śmiercią członka rodziny, utratą przez studenta lub członka jego rodziny stałego źródła dochodów, długotrwałą lub ciężką chorobą studenta lub członka jego rodziny, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

O stypendium rektora może ubiegać się również student:

 1. przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 2. przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyróżniające wyniki w nauce, rozumiane jako średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,00 lub osiągnięcia naukowe, lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Student, o którym mowa w pkt 1, składa we właściwym dziekanacie/sekretariacie, wniosek o stypendium rektora, zaświadczenie organizatora olimpiady potwierdzające status laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, zaświadczenie organizatora zawodów potwierdzające zajęcie medalowego miejsca we współzawodnictwie sportowym o tytuł Mistrza Polski.

Student, o którym mowa w pkt 2, składa we właściwym dziekanacie/sekretariacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen uzyskaną w trakcie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub wykazem osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, indeks ze studiów pierwszego stopnia lub wykaz ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (w przypadku absolwentów uczelni gdzie dokumentacja przebiegu studiów prowadzona była w formie elektronicznej) .

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń oraz sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta (w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne) określa Regulamin świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dostępny na stronie internetowej: http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej.

 

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty w 2019 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta, a także osoby, które nie uzyskały w 2019 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
  - rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • NOWY DOKUMENT: student lub członek jego rodziny w wieku do ukończenia 26 lat dodatkowo ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające uzyskany w 2019 r. dochód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w przypadku uzyskiwania w 2019 r. dochodu ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2019 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2019 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2019, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2019 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego wyłącznie na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2019 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2019 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2019 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2019 r.,
 • jeżeli po roku 2019 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu po roku 2019 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, PIT z zakładu pracy (Pit-11)/organu rentowego/emerytalnego (Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 – odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.

W uzasadnionych przypadkach, Rektor albo Komisja Stypendialna może żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta.Informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udziela:

 

Informacje dla studentów Wydziału Humanistycznego:

Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Dziekanat pomocy materialnej / pokój nr 13
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn
tel. (89) 524 63 37, 524 63 94

 

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej można wygenerować po uprzednim wypełnieniu formularza elektronicznego w systemie USOSweb (link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

 

UWAGA !!!

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są w listopadzie.

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na rachunek bankowy studenta.

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują w/w świadczenia, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

• Dokumenty niezbędne do złożenia razem z wnioskiem o stypendium socjalne
Oświadczenia stypendialne
Stypendium Ministra

Przypominamy, że student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 1 miesiąca) powiadomienia pracownika dziekanatu o wszelkich zmianach swojej sytuacji rodzinnej i materialnej, mogących mieć wpływ na przyznanie i wielkość świadczeń.