Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych (semestr zimowy 2022/2023)

Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (z wyłączeniem Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku)

1. Zasady realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia, i realizowane są zgodnie z programem studiów danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

2. Przedmioty, o których mowa w pkt. 1 prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).

3. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.

4. Organizacja zapisów:

4.1. studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową w systemie USOS, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i  hasła dostępu. Login stanowi numer PESEL, natomiast hasło pozostaje identyczne, jak wykorzystywane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podczas rekrutacji na studia,

4.2. termin zapisów: od 4 października 2022 r. od godz. 8.00 do  5 października  2022 roku do godz. 23.59.

5. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia hasła i loginu osobom trzecim. 

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

7. Zajęcia realizowane są wg niżej określonego schematu organizacyjnego:

7.1. studia stacjonarne: poniedziałek w godzinach: 13.30 – 15.00; 15.00 - 16.30;

7.2. studia niestacjonarne: piątek w godzinach: 18.30 – 20.00.

8. Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.

9. Zapisu na powtarzany przedmiot student dokonuje w systemie USOS, po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z  procedury określającej zasady dokonywania wpisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu.

10. Formalności, o których mowa w pkt. 9 należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem.

11. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.

12. Uruchomienie kształcenia - rozpoczęcie realizacji zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, możliwe jest po wypełnieniu limitu grupy, tj. minimum 45 osób.

13. W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać w Biurze ds. Kształcenia, drogą e-mailową (e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl) lub telefonicznie (mgr Dagmara Pipczyńska 89 524 -55 - 38), w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2022 roku (włącznie) do godz. 13.00.

 

Wszystkie informacje dostępne na stronie UW-M → link