Konkurs recytatorski "Polska poezja XX i XXI wieku"

Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu recytatorskiego "Polska poezja XX i XXI wieku", organizowanego przez Katedrę Literatury Polskiej UWM w Olsztynie.

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Pałacem Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie

2. Cel:

1) Ukazanie piękna języka polskiego;
2) Popularyzacja polskiej poezji XX i XXI wieku wśród młodzieży;
3) Kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;
4) Odkrywanie aktorskich i wokalnych talentów.

3. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych;
2) Warunkiem udziału jest zgłoszenie utworu poetyckiego z repertuaru polskiej poezji XX i XXI wieku i jego prezentacja w jednej z proponowanych kategorii:
a) poezja śpiewana z możliwością akompaniamentu;
b) recytacja wiersza;
3) Podkłady muzyczne do utworów (jeśli będą potrzebne) należy przesłać w formacie mp3 do dnia 11 lutego 2024 r. na adres zielonka.piotr@palac.olsztyn.eu:
a) w tytule maila należy wpisać „podkłady muzyczne polska poezja”;
b) nazwa pliku mp3 powinna zawierać w następującej kolejności: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł piosenki;
4) Długość prezentacji nie może przekroczyć 10 minut;
5) Każda ze szkół może być reprezentowana przez maksymalnie 3 uczestników;
6) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy dostarczyć w dniu Konkursu.

4. Terminy:
1)Kartę zgłoszenia (w załączniku) i wybrany do Konkursu tytuł wiersza oraz określony sposób jego prezentacji należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs.poezja2@wp.pldo dnia 11 lutego 2024 roku;
2) Konkurs odbędzie się przy ul. Kurta Obitza 1, na Wydziale Humanistycznym UWM, w Auli Teatralnej, dnia 16 lutego 2024 r., o godz. 10:00. 

5. Ocena i nagrody:
1) Do przyznawania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatora konkursu;
2) Jury będzie oceniało wiersze wygłaszane z pamięci przez młodzież pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu;
3) Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów;
4) Jury przyznaje po trzy nagrody w obu kategoriach (I, II i III miejsce), oraz wyróżnienia;
5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu;
7) Decyzja jury jest niepodważalna;
8) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

6. Postanowienia końcowe:

1) Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu;
2) Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na stronie internetowej (http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/) oraz na facebooku.