Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

Katedra Lingwistyki Stosowanej współorganizuje tegoroczną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, która w dniach 16-18 września 2024 roku odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UWM. Tematem wiodącym obrad będzie problematyka związków badań nad nauczaniem i uczeniem się języków obcych z szeroko rozumianym otoczeniem, obejmującym konteksty naukowe, kulturowe i społeczno-gospodarcze.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w tym do wygłoszenia referatów (czas wystąpienia 20 min. + 10 min. dyskusja) oraz przeprowadzenia warsztatów (45 min.) w następujących sekcjach tematycznych:

- inter- i transdyscyplinarne powiązania glottodydaktyki; rola i potrzeba interdyscyplinarności – potencjał i ograniczenia; dialog między różnymi dyscyplinami, wymiana myśli między różnymi subdyscyplinami dyscyplin nadrzędnych, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia; typowe i nietypowe tematy interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracja, polityka, kultura, literatura; interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych; teoretyczne i empiryczne możliwości rozszerzenia obecnie praktykowanej interdyscyplinarności;

- szeroko rozumiana kultura w glottodydaktyce; rozwijanie świadomości i wrażliwości kulturowej w ramach edukacji językowej; interkulturowość w kontekście glottodydaktycznym; komponent kulturowy w nauczaniu poszczególnych podsystemów języka (gramatyki, słownictwa, fonetyki) na różnych poziomach jego znajomości; włączanie elementów literatury i innych tekstów kultury (twórczości muzycznej, filmowej, telewizyjnej, gier interaktywnych, itp.) do procesu nauczania języków obcych; interkulturowość a (specjalistyczna) kompetencja interkulturowa; nauczyciel jako mediator interkulturowy; rozwijanie kompetencji interkulturowej a wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych;

- nauczanie i uczenie się języków obcych w polityce i praktyce edukacyjnej; rola i potrzeba zmian w polskim systemie edukacji – nowatorskie rozwiązania programowe, metodyczne oraz organizacyjne z perspektywy glottodydaktyki; nauczanie podsystemów oraz sprawności językowych – perspektywa badawcza i praktyka; nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. uczniowie z doświadczeniem migracji); budowanie przyjaznego środowiska uczenia się; edukacja plurilingwalna w kształceniu językowym;

- glottodydaktyka w przestrzeni akademickiej; języki obce na wyższych studiach filologicznych z uwzględnieniem problematyki kształcenia nauczycieli języków obcych; rozwijanie kompetencji językowej oraz interkulturowej studentów; nauczanie i uczenie się języków obcych w kształceniu filologicznym i niefilologicznym;

- nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języków obcych; nauczanie i uczenie się języków obcych poza klasą szkolną: e-learning, m-learning, światy wirtualne, szkoły „w chmurze"; nauczanie zdalne; wykorzystanie mediów społecznościowych; kształcenie komplementarne w dydaktyce języków obcych;

- nauczanie i uczenie się języków specjalistycznych; język specjalistyczny i/a ogólny; wyzwania związane z nauczaniem języków specjalistycznych w kontekście globalizacji; kompetencje językowe istotne dla skutecznego porozumiewania się w specjalistycznym kontekście międzynarodowym, interkulturowym i wielojęzycznym; kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków specjalistycznych; języki specjalistyczne w dydaktyce akademickiej w Polsce, współpraca z pracodawcami; nowatorskie sposoby nauczania języków specjalistycznych – w kontekstach formalnych, poza- i nieformalnych;

- edukacja językowa z perspektywy „Trzeciej Misji Uczelni", działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, które mają przyczynić się do rozwoju kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa; współpraca uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, której celem jest prowadzenie i upowszechnianie wyników badań oraz ich wdrażanie; wpływ nauczania języków obcych na rozwój społeczności lokalnych oraz znaczenie umiejętności językowych w kontekście globalnej gospodarki.

Oprócz referatów w sekcjach, w trzecim dniu konferencji organizowane będą warsztaty dla nauczycieli języków obcych, tematycznie związane z wyszczególnionymi powyżej zagadnieniami. Zapraszamy do uczestnictwa w nich, jak również do ich przeprowadzenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Termin nadsyłania zgłoszeń z propozycjami referatów/warsztatów wraz z abstraktami (150-200 słów) upływa z dniem 31 marca 2024 roku (https://forms.gle/45jtbTtkE2TdsEWz9). Informacja o akceptacji tematu referatu/warsztatu zostanie przekazana Państwu do dnia 15 maja 2024 roku.

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 540 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 600 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, koszty organizacyjne oraz wydawnicze. Informacje szczegółowe na temat wpłat zostaną przekazane w kolejnym komunikacie.

KOMITET NAUKOWY
Dr hab. Anna Jaroszewska, prof. UW, Przewodnicząca PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Melanie Ellis, prof. PŚ, Zarząd Główny PTN, Politechnika Śląska
Dr hab. Radosław Kucharczyk, prof. UW, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
Dr hab. Anna Seretny, prof. UJ, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Werbińska, prof. UP, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Ewa Andrzejewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Gdański
Dr Monika Janicka, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Agata Lewandowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM – Przewodnicząca
Dr Magdalena Makowska – Sekretarz
Dr Katarzyna Cieplińska
Dr Beata Jeglińska
Dr Barbara Kozak
Dr Joanna Nawacka
Mgr Aneta Całka
Mgr Katarzyna Sierak
Mgr Dawid Wierzbicki