Badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, zmienionego Zarządzeniem Nr 65 z dnia 11 października 2022 r., w Uniwersytecie zostanie przeprowadzone badanie ankietowe "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" za semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023. 

Celem badania jest: gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych, stosowanych form i metod kształcenia; uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków. Badania ankietowe służą również gromadzeniu opinii na temat sposobu realizacji danego przedmiotu, doboru treści i metod dydaktycznych oraz postawy nauczyciela akademickiego (komunikatywności, dyscypliny realizacji przedmiotu, itd.).

Procedurą objęte zostaną zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Badanie przeprowadzone zostanie w terminie: 16.01. - 05.03.2023 r. z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb. Zakresem badania objęci zostaną nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów i form studiów.

Zgodnie z nową procedurą przeprowadzania badania ankietowego, dopuszcza się możliwość wypełnienia przez studentów ankiety w trakcie ostatnich zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, co usprawni proces i ułatwi studentom dokonanie oceny zajęć.

Zachęcamy do wypełniania ankiet!