Межкультурная коммуникация в Европе

Межкультурная коммуникация в Европе

Уровень образования: магистратура
Форма обучения: очная
Cрок обучения: 4 семестра

Документы принимаются
с 2017-03-15 13:00 по 2017-07-06 15:00

Количество студентов ограничено – 30
Язык обучения – русский

Описание
Cпециальность «Межкультурная коммуникация в Европе» имеет междисциплинарный характер. Обучение направлено на интегрирование знаний, умений и компетенций в области гуманитарных и общественных наук, что позволяет сформулировать инновационный, креативный и предпринимательский потенциал будущих специалистов в области межкультурной коммуникации.

Цель обучения – создание активного образовательного и культурно-просветительского пространства, задачи которого должны способствовать: 

 • формированию межъязыкового и межкультурного диалога; 
 • повышению уровня коммуникативной и гуманитарной компетенции;
 • росту статуса русского языка среди иностранных студентов.

Программа обучения предусматривает прохождение профессиональной практики в следующих учреждениях:

 • фирмах и международных организациях,
 • учреждениях и органах ЕС,
 • учреждениях культуры, галлереях, музеях, ведущих международное сотрудничество,
 • массмедиях: редакциях газет, ТВ, радио,
 • структурах государственной администрации и местного самоуправления,
 • турагенствах и под.

Характеристика выпускника
Обучение направлено на подготовку специалистов, способных к осуществлению успешной межкультурной коммуникации. Изучение обширного комплекса культурологических дисциплин готовит выпускника к выполнению полного спектра профессиональных задач.

Выпускник должен овладеть следующими умениями и навыками: 

 • творчески использовать теоретические положения для решения практических профессиональных задач;
 • владеть знаниями о специфике культурного европейского пространства, о связи языка, истории и культуры народа, о функционировании и месте культуры в обществе, о национально-культурной специфике европейских стран;
 • пользоваться системой представлений о межкультурной коммуникации;
 • практически владеть законами межкультурной коммуникции и принципами её функционирования применительно к различным профессиональным сферам.

Профиль работы
Профессия предполагает не только высокую теоретическую и практическую межкультурную подготовку, но и умение моделировать и управлять коммуникативными процессами участников межкультурного диалога. Специалист по межкультурной коммуникации призван осуществить плодотворное сотрудничество всех членов межкультурного общения, сохраняя уникальность ценностных представлений и ориентаций каждого носителя определенной культуры.

Более подробная информация на сайте: http://crossculturaluwm.wixsite.com/crossculturaluwm 

Правила приема 
В магистртуру по специальности «Межкультурная коммуникация в Европе» принимаются дипломинированные специалисты, выпускники вузов (I или II уровня), свободно владеющие русским языком.

Дополнительная информация
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется на коммерческой основе за счет физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. Стоимость обучения за один учебный семестр составляет 4.000 PLN (1.000 Евро).

 

Komunikacja międzykulturowa w Europie                      

 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo, kulturoznawstwo oraz do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
 4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
 5. Absolwent: legitymuje się wiedzą o charakterze kulturowym, obejmującą znajomość realiów Europy oraz pogłębioną wiedzą z zakresu stosunków międzynarodowych, poszerzoną o konteksty współczesnej teorii kultury zorientowanej na komunikację międzykulturową. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pozwalającą na komunikowanie się w sytuacjach profesjonalnych w obszarach wymagających kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych, a także kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie języka dodatkowego. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy z zakresu komunikacji międzykulturowej z wykorzystaniem nowoczesnej zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy lingwistycznej, teorii komunikacji i kulturologii. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie badań międzykulturowych i współczesnej kultury europejskiej. Potrafi pracować z przedstawicielami różnych kultur integrując przy tym wiedzę kulturoznawczą oraz wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych.  Jest przygotowany do samodzielnego pozyskiwania informacji, ich krytycznej analizy, co pozwala mu na twórcze rozwiązywanie problemów natury zawodowej.  Charakteryzuje go krytyczna postawa wobec wytworów i tekstów kultury, stosuje typowe i innowacyjne metody badawcze w celu określenia znaczeń tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi pracować w interdyscyplinarnym / interkulturowym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, w tym również z niespecjalistami w danej dziedzinie. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu stosunków międzynarodowych, nauki o mediach, kulturologii i komunikacji międzykulturowej. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w swojej specjalności. Jest otwarty na poznawanie nowych wyników badań nad komunikacją międzykulturową. Z szacunkiem i dbałością odnosi się do dziedzictwa kulturowego i tradycji, wykazuje się tolerancją wobec różnic społecznych i kulturowych. Posługuje się technologią informacyjną oraz potrafi wykorzystać ją w procesie komunikacji międzykulturowej oraz w organizacji życia zawodowego.

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, biznesu, instytucjach administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, w firmach, współpracujących z Federacją Rosyjską lub rozszerzających swoją działalność na Europę Wschodnią, a także w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów europejskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych. Może znaleźć również zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, poszukujących specjalistów z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin/6 punktów ECTS, w terminie do końca IV semestru studiów.

Cele praktyki:

- rozwój i utrwalanie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe związane z realizowanym kierunkiem studiów,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,  konfrontacja wiedzy teoretycznej z zakresu realizowanych zajęć z rzeczywistością zawodową.

Student może realizować praktykę w następujących podmiotach:

- firmach i organizacjach międzynarodowych,

- instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej,

- instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, współpracujących z instytucjami międzynarodowymi,

- mediach: redakcjach gazet, portalach internetowych, TV, radio – zainteresowanych umiejętnościami z zakresu komunikacji międzykulturowej lub języka rosyjskiego,

- instytucjach administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego,

- biurach podróży i agencjach turystycznych.