Wielokulturowość przestrzeni miejskiej

 

 

REGULAMIN KONKURSU

LINGWISTYKA W OBIEKTYWIE

II edycja: Wielokulturowość przestrzeni miejskiej

 

  

 

  1. Organizatorem Konkursu LINGWISTYKA W OBIEKTYWIE jest Katedra Lingwistyki Stosowanej UWM, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn.

  2. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne dotyczące tematyki wskazanej przez Organizatora i związanej z kierunkiem studiów lingwistyka w biznesie. Motyw przewodni II edycji Konkursu stanowi wielokulturowość przestrzeni miejskiej. Prace konkursowe mają prezentować komunikaty obecne w przestrzeni miejskiej, np. szyldy uliczne, znaki drogowe, tablice pamiątkowe, plakaty, reklamy, wlepki czy ogłoszenia, zawierające elementy językowe i/lub pozajęzykowe pochodzące z różnych kultur.

  3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestniczyć może w nim każdy, kto spełni warunki określone w Regulaminie Konkursu, tzn. we wskazanym terminie prześle pracę konkursową wraz z załącznikami (wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz załącznik 1 lub załącznik 2). Udziału w Konkursie nie mogą brać Pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej UWM w Olsztynie oraz osoby z nimi spokrewnione. W przypadku Uczestników niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny (załącznik nr 2).

  4. Pracę konkursową stanowi zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem (plik jpg, png). Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac niespełniających norm jakościowych (tj. nieostrych zdjęć), zawierających wulgaryzmy i motywy zakazane prawem oraz niezwiązanych z tematyką Konkursu.

  5. Oprócz fotografii ocenie Jury podlegają oryginalność tytułu zdjęcia oraz komentarz Autora/Autorki (formularz zgłoszeniowy, max. 500 znaków).

  6. II edycja Konkursu trwa od 7 listopada do 18 grudnia 2022 roku. Spośród prac nadesłanych w tym terminie na adres: lingwistyka.uwm@gmail.com Jury wybierze te, którym przyzna nagrodę główną i/lub wyróżnienia. Wyniki II edycji Konkursu zostaną ogłoszone w drugim tygodniu stycznia 2023 roku na stronie internetowej Katedry Lingwistyki Stosowanej (http://wh.uwm.edu.pl/lingwistyka) oraz w mediach społecznościowych kierunku lingwistyka w biznesie.

  7. Jury Konkursu tworzą: kierownik Katedry Lingwistyki Stosowanej, dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM oraz dr Barbara Kozak (KLS), dr Magdalena Makowska (KLS), Alicja Kosińska (starosta III LwB).

  8. Nagrodami w Konkursie są atrakcyjne gadżety UWM. Na terenie Polski koszty dostarczenia nagród pokrywa Organizator.

  9. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu i promocją kierunku lingwistyka w biznesie.