Logopedia

Logopedia                     

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo; obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, dziedziny nauk medycznych, dyscyplin naukowych: medycyna,   stomatologia; dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia humanistycznego oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych o profilu ogólnoakademickim oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej o profilu ogólnoakademickim i praktycznym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu logopedy. Rozumie i  umie analizować zjawiska i procesy językowe, społeczne i kulturowe  z wykorzystaniem nowoczesnej zintegrowanej interdyscyplinarnej wiedzy lingwistycznej, medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Posiada szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie etiogenezy i patogenezy zaburzeń zdolności komunikacyjnych, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz terapii. Potrafi pracować z osobami w różnym wieku w strukturach służby zdrowia i oświaty, w tym umie kompetentnie prowadzić zajęcia z osobami z powikłaną historią choroby, z zaburzeniami sprzężonymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Jest przygotowany do kształtowania oraz korygowania emisji głosu oraz technik mówienia, a także doskonalenia mowy prawidłowej. Charakteryzuje go krytyczna i twórcza postawa w rozwiązywaniu problemów logopedycznych. Potrafi pracować w interdyscyplinarnym zespole, skupiającym profesjonalistów różnych specjalności i zawodów. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem, pacjentem i rodziną/opiekunami pacjenta. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych. Ponadto wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojoną potrzebę ustawicznego zdobywania i aktualizowania wiedzy oraz kształcenia umiejętności niezbędnych w zawodzie logopedy. Jest otwarty na poznawanie nowych wyników badań nad zaburzeniami mowy. Jest wrażliwy na potrzeby osób z zaburzeniami mowy, niepełnosprawnych i chorych. Posługuje się technologią informacyjną oraz potrafi wykorzystać ją w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz w organizacji życia zawodowego. Poziom kompetencji absolwentów studiów drugiego stopnia spełnia wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, zdrowia, biznesu, nauki i administracji. Może znaleźć zatrudnienie w: placówkach oświatowych wszystkich szczebli (także w szkołach ponadpodstawowych, w charakterze specjalisty), placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego oraz o charakterze zamkniętym (szpitale, kliniki, instytuty), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach środowiskowych i terapeutycznych, w domach pomocy społecznej i w sanatoriach. Może być również zatrudniony w placówkach prowadzących kształcenie w zakresie emisji głosu i technik mówienia, np. rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, teatrach, domach kultury oraz innych ośrodkach zatrudniających ludzi zawodowo posługujących się głosem. Może również otworzyć własną prywatną praktykę logopedyczną.  Absolwent jest też przygotowany do prowadzenia badań naukowych i podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu II semestru studiów. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone po zakończeniu III semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student realizuje 160 godzin praktyki/6 punktów RCTS.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością,

- zdobycie osobistego doświadczenia w pracy logopedycznej poprzez utrwalenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kompetencji, składających się na tzw. warsztat logopedy przede wszystkim w zakresie obserwacji, diagnozy, terapii oraz profilaktyki logopedycznej,

- rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, organizacji, prowadzenia i dokumentowania przebiegu terapii logopedycznej,

- poznanie struktury organizacyjnej, zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy i procedur obowiązujących w placówkach zatrudniających logopedów,

- kształtowanie kompetencji społecznych poprzez wyrobienie odpowiedniego stosunku do zawodu logopedy i związanych z nim obowiązków.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Praktyki mogą być realizowane w:

- gabinetach i poradniach logopedycznych,

- placówkach oświatowych,

- poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

- placówkach służby zdrowia,

- instytucjach opartych na wolontariacie,

- instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, w których jest zatrudniony logopeda (np. teatr, radio, telewizja, dom kultury, dom pomocy społecznej, sanatorium).