Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

Interdyscyplinarne Studia Strategiczne

Rekrutacja - informacje: → link

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych.

  1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia oraz obszaru wiedzy dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie oraz ekonomia i finanse.
  2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  4. Absolwent: Celem kształcenia na kierunku Interdyscyplinarne Studia Strategiczne jest rozwijanie indywidualnych oraz społecznych aspiracji i oczekiwań studentów z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy na poziomie krajowym oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Celem kształcenia jest kształtowanie wysokich kompetencji o charakterze:
    administracyjnym, menedżerskim, dydaktyczno-wychowawczym (np. w zakresie właściwego przekazu wiedzy na temat instytucji i struktur, a także norm i reguł organizacyjnych kształtujących współczesne stosunki międzynarodowe w kontekście stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, rozbudzania zainteresowań poznawczych ludzi w tym obszarze, zaspokajania właściwie ukierunkowanych potrzeb edukacyjnych), społecznym, socjotechnicznym (zdolność przewodzenia, organizowania ludzi, budowania zwartych zespołów, integrowania wokół ważnych celów społecznych, umiejętność współpracy w środowisku zawodowym oraz lokalnym), kreatywnym (absolwentów interdyscyplinarnych studiów strategicznych będzie cechowała innowacyjność, mobilność, elastyczność, zdolności adaptacyjne, umiejętności samokształcenia i samorozwoju), prakseologicznym (skuteczność podejmowanych działań, zwłaszcza w obszarze planowania, organizowania, realizacji, kontroli i oceny pracy zawodowej oraz podejmowanych inicjatyw społecznych), komunikacyjnym i negocjacyjnym (efektywność zachowań werbalnych i pozawerbalnych w sytuacjach kryzysowych, wykorzystywanie taktyk, technik oraz strategii negocjacyjnych w kontaktach zewnętrznych), techniczno-informacyjnym (umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych).

Absolwenci Interdyscyplinarnych Studiów Strategicznych ze względu na obszar wiedzy stanowiącej treść programu studiów dla kierunku, będą przygotowani do pracy w instytucjach międzynarodowych, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach wojskowych, służbach ochrony granic, policji, instytucjach oświatowych oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarczym. Absolwenci zyskają również możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

I.  WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- nabycie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką oraz strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Student realizuje praktykę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. W trakcie praktyki następuje kształtowanie fachowych kompetencji przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię.