Historia

Historia

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent:przygotowany jest do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych. Absolwent legitymuje się gruntowną wiedzą pozwalającą na rozumienie i interpretację faktów, zjawisk oraz procesów historycznych, a także rozszerzone umiejętności, sprawności i wiedzę w zakresie przygotowania merytorycznego i warsztatowego do badań historycznych. Zasób uzyskanych umiejętności i wiedzy pozwala pełnić absolwentowi rolę animatora badań historycznych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, archiwalnych, oświatowych, kulturalnych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent może podjąć pracę w jednostkach, w których wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia. Absolwent posiada uprawnienia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kontynuowania kształcenia na studiach podyplomowych.

I.  WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz  rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,

- wydawnictwa i środki masowego przekazu,

- instytucje finansowe,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię praktykantowi. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Praktyka dla specjalności nauczycielskiej.

Zgodnie z planem studiów oraz zgodnie z wymogami w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela student przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela, zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 120 godzin/6 ECTS.

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności: poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesu pedagogicznego oraz prowadzonej dokumentacji,

2) obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk oraz aktywności uczniów: toku metodycznego lekcji, interakcji nauczyciel – uczeń oraz interakcji między uczniami, procesów komunikowania, sposobów aktywizowania i dyscyplinowania  uczniów, sposobu oceniania uczniów, sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej, dynamiki i klimatu społecznego klasy, funkcjonowania w czasie zajęć poszczególnych uczniów, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, organizacji przestrzeni w klasie,

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: planowaniu i przeprowadzaniu zajęć, organizowaniu pracy, przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowaniu przestrzeni klasy,

4) pełnienie roli nauczyciela: samodzielne prowadzenie lekcji oraz wypełnianie innych zadań podejmowanych przez nauczyciela w toku pracy pedagogicznej,

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,

6) zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony dzienniczek praktyk) oraz pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.