Filozofia

Filozofia

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: filozofia oraz do obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji oraz umiejętności dynamicznego oraz aktywnego dostosowywania się do odmiennych zadań zawodowych.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie, m.in.:

- szczegółowych dziedzin filozofii współczesnej (filozofii społecznej, filozofii polityki, filozofii przyrody, filozofii kultury, filozofii umysłu i kognitywistyki, filozofii religii),

- praktycznych zastosowań logiki oraz metodologii nauk humanistycznych i społecznych,

- podstaw socjologii i antropologii kulturowej,

- ogólnych oraz filozoficznych umiejętności translatorskich, psychologicznych podstaw komunikacji,

- wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych.

Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w szkole (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent może podjąć pracę w instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, bankach i instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations, instytucjach usługowych oraz jednostkach, gdzie wymagana jest sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania, itp.

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA

Student odbywa praktykę zawodową po ukończeniu II semestru studiów. Praktyka powinna być rozliczona do końca IV semestru. Student ma do zrealizowania 160 godzin praktyki (4 tygodnie). Obowiązuje go nie dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Praktyka rozpoczyna się na podstawie skierowania, jakie wystawia opiekun praktyk.

Praktyki mogą się odbywać w:

- instytucjach opartych na wolontariacie, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, organizacjach pożytku publicznego,

- instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,

- instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Cele praktyki:

1) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,

2) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

3) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Praktyka zawodowa podlega obowiązkowemu zaliczeniu.