Filologia polska

Filologia polska

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej: kierunek przyporządkowano do  obszaru wiedzy w zakresie  nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo oraz do obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika i psychologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości, a także współczesności. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent legitymuje się wysokim poziomem warsztatowego wykształcenia w zakresie naukowej edycji różnego rodzaju tekstów, od tekstów źródłowych zaczynając na tekstach współczesnych kończąc. Komputerowe opracowanie tekstów, praktyczna praca z tekstem, podstawy poligrafii i drukarstwa oraz praktyka w wydawnictwie lub redakcji pozwolą mu poznać i zrozumieć zasady funkcjonowanie wydawnictwa czy redakcji i przygotują do samodzielnej pracy nad redakcją tekstów o różnorodnej strukturze. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach, w czasopismach oraz w mediach elektronicznych, a także do pracy w szkole (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela). Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego. Absolwent jest również przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu II semestru studiów. Praktyki powinny być rozliczone do końca III semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma do zrealizowania 160  godzin  praktyki  (4 tygodnie), obowiązuje go nie dłuższy niż 8 godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS. Praktyki mogą się odbywać w:

a) instytucjach opartych na wolontariacie,

b) instytucjach edukacyjnych i kulturalnych,

c) wydawnictwach i środkach masowego przekazu,

d) organizacjach pożytku publicznego,

e) instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,

f) instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Cele praktyki:

a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,

b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z  zakresu  specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Praktyka zawodowa podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

 

Praktyka zawodowa dla studentów specjalności nauczycielskiej.

Kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W I semestrze studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze 30 godzin, zaś w II semestrze studiów, praktykę ciągłą w wymiarze 120 godzin. Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej i zaliczenie praktyki ciągłej student otrzymuje 6 punktów ECTS. Praktyki pedagogiczno-psychologiczne (40 godzin) odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych - przynajmniej przez tydzień w każdej z wymienionych placówek. Praktyka przedmiotowo metodyczna w wymiarze 120 godzin w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Studenta obowiązuje 30 godzinny tydzień pracy, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania, samodzielne powadzenie zajęć, przygotowanie zajęć lekcyjnych, udział w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej, zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty stanowiące podstawę prawną funkcjonowania placówki oświatowej), a także inne zadanie wyznaczone przez dyrektora szkoły i opiekuna praktyki.

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,

b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji,

d) procesów komunikowania  interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

f) sposobu oceniania uczniów,

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,

b) organizowaniu pracy w grupach,

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy,

h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron,

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Forma zaliczenia praktyk:

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dziennik praktyk) oraz na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin, a także pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.