Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku do dziedziny nauki i dyscypliny: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo; obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: posiada podstawy ogólnej wiedzy humanistycznej z elementami nauk społecznych, nauk o mediach oraz wiedzę z zakresu środków masowego przekazu i komunikacji społecznej, a także zajęcia warsztatowe. Poprawnie posługuje się słowem mówionym i pisanym, a także posiada rozszerzenie kompetencje komunikowania się z mediami. Jest przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy w relacjach interpersonalnych. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk w różnych mediach, a także przygotowanie teoretyczne, pozwalające na sprawność opisu i  diagnozowania poszczególnych elementów komunikacji. Jest wyposażony w aparat wiedzy pozwalający analizować i współtworzyć zasady i formy funkcjonowania mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Cechuje go wysoka sprawność językowa, biegłość w posługiwaniu się różnymi gatunkami wypowiedzi dziennikarskiej i szeroko pojęte kompetencje humanistyczne, szczególnie zdobywanie i biegłe wykorzystywanie kompetencji komunikacyjnych w różnych obszarach rzeczywistości społecznej. Posiada umiejętność posługiwania językiem specjalistycznym właściwym dla nauki o mediach oraz znajomością nowoczesnych technologii informacyjnych. Absolwent przygotowany jest do podejmowania wyzwań badawczych i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Potencjalne obszary zatrudnienia absolwentów to: prasa, radio, telewizja i portale internetowe, a także organy użyteczności publicznej, organizacje samorządowe i pozarządowe, agencje reklamowe, promocyjne i Public Relations, instytucje prowadzące edukację medialną, działalność informacyjną, a także badania nad mediami. Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza, a także innych, związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji  społecznej. Może samodzielnie podejmować działania w takich zawodach jak: dziennikarz, redaktor, menadżer Public Relations, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, rzecznik prasowy, doradca ds. stosunków międzynarodowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Studenci zobligowani są do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin/6 ECTS). Student może przystąpić do odbywania praktyk nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów. Rozliczenie praktyki musi nastąpić do końca IV semestru.

Cele praktyk:

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- zapoznanie z funkcjonowaniem redakcji: prasowych, radiowych i telewizyjnych, portali internetowych, biur rzeczników prasowych, agencji reklamowych, agencji Public Relations,

- zapoznanie z warsztatem dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego,

- nauka pracy w zespole,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Instytucje, w których praktyki realizują studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej: media, biura rzeczników prasowych, agencje reklamowe, agencje Public Relations.

Praktyka odbywa się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię praktykantowi.  W  dzienniku  praktyk  student  prowadzi  tygodniową kartę pracy. Ostateczne zaliczenie praktyk odbywa się poprzez dokonanie wpisu do dziennika.