Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowany do obszaru wiedzy nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: filozofia, historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia oraz do obszaru wiedzy nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych, dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, ochrona środowiska; dyscyplina naukowa wiodąca: historia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym (zarówno z obszaru humanistyki, jak i przyrodoznawstwa), zorientowanym na wiedzę i upraktycznione umiejętności adekwatne do potrzeb rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przede wszystkim z rozpoznaniem, ewaluacją, ochroną oraz promocją dóbr kultury i wartości przyrodniczych. Zna podstawy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego oraz uwarunkowania relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, także w aspekcie ewolucji systemu ekonomicznego, w kierunku gospodarki efektywności energetycznej i bezodpadowej. Ma ukształtowane postawy twórcze, rozwinięte umiejętności komunikacyjne, samokształcenia, pracy zespołowej i zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz jest otwarty na zmiany i innowacje. Nabył nawyki ustawicznego dokształcania się i doskonalenia zawodowego oraz ukształtował odpowiednią postawę moralną, odnoszącą się zarówno do zdobywania wiedzy i umiejętności, jak i realizacji projektów zawodowych. Posiada umiejętność komunikowania się w języku specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Tym samym jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych oraz kreowania różnorodnych form samozatrudnienia. Jest zorientowany w mechanizmach i źródłach finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych, zwłaszcza ze źródeł Unii Europejskiej. Zna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków finansowych oraz metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Dysponuje kluczowymi kompetencjami niezbędnymi do założenia i prowadzenia własnej firmy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa w wymiarze 160 godz., realizowana jest po zakończeniu II semestru studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie, tj. specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną, całokształtem pracy na danym stanowisku,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej, z zakresu specjalności zawodowej, z rzeczywistością.

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.

Praktyki można odbywać w: instytucjach edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi, jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury, krajobrazem kulturowym i ochroną przyrody; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, promocją regionu, promocją i produkcją żywności, rękodzieła i produktów regionalnych; placówkach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych, w tym instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi i przyrodniczymi; instytucjach i organizacjach o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.