Animacja Pamięci Społecznej

Animacja Pamięci Społecznej

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://uwm.edu.pl/aps/

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w dziedzinie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: historia, oraz obszaru wiedzy w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowe: pedagogika i psychologia.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
  5. Absolwent: Absolwenci Animacji Pamięci Społecznej będą przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy, promującego przedsiębiorczość, innowacyjność oraz umiejętność posługiwania się w komunikacji społecznej nowoczesnymi mediami i narzędziami informatycznymi. Będą zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im na podjęcie pracy w szerokim spektrum dynamicznie rozwijających się zajęć zawodowych związanych ze sferą historii publicznej. Do tej kategorii zaliczyć można animatorów tradycji historycznej regionu, kreatorów produktów turystycznych związanych z przeszłością regionu i kraju, animatorów instytucjonalnych blogów i portali o tematyce historycznej, inicjatorów, twórców i zarządców archiwów społecznych, publicystów historyczny wykorzystujących w swej pracy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne media, scenarzystów i wykonawców wystaw historycznych, doradców władz lokalnych w zakresie kształtowania wizerunku historycznego regionu, animatorów i zarządców grup rekonstrukcji historycznych, kreatorów i animatorów zabaw integracyjnych oraz gier o tematyce historycznej itp.

I.  WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz  rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Przykładowe miejsca odbywania praktyki:

- administracja państwowa i samorządowa,

- instytucje i organizacje o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne,

- wydawnictwa i środki masowego przekazu,

- instytucje finansowe,

- instytucje oparte na wolontariacie, zajmujące się problemami społecznymi.

Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię praktykantowi. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.