Wojskoznawstwo

Strona kierunku: http://www.uwm.edu.pl/historia/

 

Efekty kształcenia dla kierunku Wojskoznawstwo

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: historia (82%) oraz dziedziny nauk społecznych, dyscypliny naukowej: nauki o polityce i administracji (18%); dyscyplina naukowa wiodąca: historia.
2. 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

3. Poziom kształcenia  i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu wojskowości. Umie ją wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ma krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz posiada umiejętności poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów dzięki opanowaniu warsztatu naukowego oraz praktycznemu działaniu. Posiada umiejętności i kompetencje rozumienia celów i zasad związanych z wojskowością i polityką proobronną państwa, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych oraz wojskowo-politycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zadań w życiu zawodowym. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie dziejów wojskowości Polski i powszechnej, jak i realności współczesnych zagrożeń. Rozumie oraz potrafi analizować zjawiska i procesy dziejowe w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Absolwent ma wiedzę z zakresu roli, znaczenia i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa, a także mechanizmów, metod i form rozwoju wojskowości.
Jest przygotowany do pracy i służby w:
- instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,
- instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi,
- administracji rządowej i samorządowej,
- wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
- placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych,
- obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich.
Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), dydaktyczno-wychowawczych oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z wojskowością, obronnością i bezpieczeństwem państwa. Może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.
4.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
5. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia.

PRAKTYKA:
Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.
Cele praktyki:
- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,
- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,
- nabycie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,
- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką oraz strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),
- konfrontowanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Student realizuje praktykę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię.
W trakcie praktyki następuje kształtowanie fachowych kompetencji przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.