Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Rekrutacja - informacje: → link

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych:  kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: historia, filozofia oraz obszaru wiedzy  zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: nauki o polityce, nauki o obronności oraz dziedziny nauk prawnych, dyscypliny naukowej: prawo.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia - licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: jest przygotowany do podejmowania różnorodnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu wojskowości. Umie ją wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ma krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz posiada umiejętności poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów dzięki opanowaniu warsztatu naukowego oraz praktycznemu działaniu. Posiada umiejętności i kompetencje rozumienia celów i zasad związanych z wojskowością i polityką proobronną państwa, analizy przyczyn i konsekwencji współczesnych sojuszy i organizacji wojskowych oraz wojskowo-politycznych. Umie gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zadań w życiu zawodowym. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wiedzę w zakresie dziejów wojskowości Polski i powszechnej, jak i realności współczesnych zagrożeń. Rozumie oraz potrafi analizować zjawiska i procesy dziejowe w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Posiada kompetencje językowe na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent ma wiedzę z zakresu roli, znaczenia i miejsca sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa, a także mechanizmów, metod i form rozwoju wojskowości.
    Jest przygotowany do pracy i służby w:

- instytucjach i jednostkach Wojska Polskiego,

- instytucjach współpracujących z Wojskiem Polskim, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi,

- administracji rządowej i samorządowej,

- wydawnictwach i środkach masowego przekazu,

- placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych,

- obsłudze turystyki militarnej w Polsce jak i krajach europejskich.

Jest przygotowany do realizacji zadań administracyjnych, organizacyjnych (menedżerskich), dydaktyczno-wychowawczych oraz zadań w zakresie komunikacyjnym i negocjacyjnym w obszarze związanym z  wojskowością, obronnością i bezpieczeństwem państwa. Może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 4 tygodni (w łącznej liczbie 160 godzin), co przekłada się na 6 punktów ECTS. Student może przystąpić do odbywania praktyki nie wcześniej niż po ukończeniu I roku studiów.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych,

- nabycie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką oraz strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku),

- konfrontowanie teoretycznej wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.

Praktyka posiada formę praktyki ciągłej. Student realizuje praktykę w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne. Student wykonuje podczas praktyk zadania na rzecz organizatora praktyk, uzgodnione z opiekunem praktyk zawodowych w jednostce przyjmującej. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię.

W trakcie praktyki następuje kształtowanie fachowych kompetencji przez zapoznanie się ze specyfiką jednostki wojskowej, instytucji lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań na rzecz bezpieczeństwa kraju, regionu, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników systemu zabezpieczenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz prowadzonej dokumentacji.