Filologia rosyjska

Strona kierunku: http://wh.uwm.edu.pl/klw     http://wh.uwm.edu.pl/kjw

 

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia rosyjska

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (20%), nauki o kulturze i religii (10%), dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
3. Poziom i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów) - 180 ECTS.
4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
5. Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury Rosji. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Może podjąć pracę w instytucjach kultury, jednostkach samorządu terytorialnego i firmach turystycznych. Uzyskuje kwalifikacje, które uprawniają do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej filologii, lingwistyki stosowanej oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.
6. Wymagania ogólne: do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się.

PRAKTYKA:
Cel praktyki: kształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia nowej roli w życiu zawodowym. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków służbowych. Wyrabianie kompetencji społecznych związanych z pełnionym zawodem oraz potrzeby ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Praktyczne zastosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w trakcie studiów.

Treści merytoryczne: Praktyka przebiegać będzie w instytucjach i innych zakładach pracy, w których zadania translacyjne zarówno w zakresie tłumaczeń pisemnych jak i ustnych stanowią stały element codziennych działań. Student wykorzystuje w ramach przydzielonych mu prac twarde i miękkie kompetencje translatorskie nabyte w trakcie zajęć, rozwija sprawność tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka, a także uczy się pracy w zespole.
Efekty uczenia się:
Wiedza (zna i rozumie): problemy, z jakimi spotyka się tłumacz podczas swojej działalności, w tym problemy związane z tłumaczeniem tekstów fachowych.
Umiejętności (potrafi): skutecznie wykorzystywać nabyte w trakcie zajęć kompetencje językowe i pozajęzykowe przy wykonywaniu zadań tłumaczeniowych w różnych zakresach tematycznych; rozwiązywać dylematy, jakie powstają przy wykonywaniu zadań translatorskich, weryfikować samodzielnie i we współpracy z innymi efekty swojej pracy; zorganizować swój warsztat i proces pracy, a zdobytą wiedzę zastosować w przyszłej pracy zawodowej jako tłumacz.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): do samodzielnej pracy i do pracy w grupie, budowania właściwej atmosfery w miejscu pracy; zaangażowania się w pracę i realizację postawionych mu zadań; przestrzegania obowiązujących norm etycznych w miejscu pracy i przy wykonywaniu zadań tłumaczeniowych; do samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy.
Forma prowadzenia zajęć: praktyka.