Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

  1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych.
  2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych: filozofia, historia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia oraz obszaru wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, dziedziny nauk biologicznych i dyscyplin naukowych: biologia, ekologia, ochrona środowiska.
  3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie (6 semestrów).
  5. Absolwent: dysponuje nie tylko szeroką wiedzą interdyscyplinarną, zdobywa także umiejętności praktyczne pozwalające, bezpośrednio po ukończeniu studiów, na podjęcie pracy zawodowej, reagując na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Rozumie współczesne zjawiska stanowiące konsekwencje antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego i współczesne trendy kulturowe. Zna historię regionu i Europy oraz kulturowe i gospodarcze podstawy integracji i polityki kulturalnej UE, szczególnie dotyczące wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zna zakres i formy działalności instytucji międzynarodowych  i regionalnych zajmujących się ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz podstawowe regulacje prawne dotyczące tego obszaru. Rozumie wzajemne uwarunkowania kultury i przyrody, wpływu człowieka na przyrodę i przyrody na człowieka, także w aspekcie funkcjonowania gospodarki. Rozumie podstawowe zasady ekorozwoju. Jest zaznajomiony z podstawami ekologii, ekologii głębokiej i bioetyki. Zna podstawy teorii ewolucji, ekologii miasta, ekologii człowieka oraz podstawowe formy czynnej i biernej ochrony przyrody. Ma wiedzę z zakresu ochrony zdrowia człowieka oraz biologii, genetyki i fizjologii organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Rozumie pojęcia i zjawiska wiążące się z produkcją energii odnawialnej oraz biologicznymi podstawami produkcji żywności. Rozumie mechanizmy współczesnej polityki i reprezentacji w zasadniczych przestrzeniach związanych z kształtowaniem wspólnot europejskich. W ich ramach potrafi projektować i realizować działania na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie. Potrafi praktycznie oceniać i wykorzystywać mechanizmy budowy kulturowej relacji człowiek-materialność (środowisko przyrodnicze). Rozumie, i potrafi w praktyce wykorzystać, kulturoznawczą koncepcję komunikacji społecznej (w tym medialnej) w odtwarzaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dostrzega i umie definiować kulturowe mechanizmy generowania przestrzeni kulturowej (w wymiarze przestrzeni antropogenicznej – współczesne i historyczne elementy miast, wsi i infrastruktury – oraz przestrzeni przyrodniczej). Rozumie procesy kulturowe zachodzące we współczesnych społecznościach regionalnych. Potrafi aplikować swoją wiedzę w ramach przygotowywanych projektów instytucjonalnych i działań społecznie aktywizujących, podejmowanych w zakresie polityki kulturowej, polityki kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jest zorientowany w źródłach finansowania projektów regionalnych, w tym ze źródeł UE. Zna metody pracy specjalisty (fundraiser) do spraw pozyskiwania środków finansowych, metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury. Czynnie posługuje się obcym językiem nowożytnym, na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych. Zna podstawy psychologii społecznej i przedsiębiorczości, potrafi animować działania kulturalne. Jest kreatywny. Potrafi posługiwać się różnymi metodami myślenia i działania, analizy i oceny postępowania, podejmowania decyzji, a także oceny ich konsekwencji. Wykazuje zdolność do uczenia się przez całe życie, odpowiedzialność za własny rozwój oraz charakteryzuje się otwartą postawą wobec świata. Potrafi pracować w zespole (także zespole międzynarodowym i wielokulturowym). Ma podstawowe kompetencje do prowadzenia własnej firmy (działalności gospodarczej). Jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie efekty kształcenia.

II. STRUKTURA STUDIÓW:

 Studia pierwszego stopnia, 6 semestrów, liczba punktów ECTS – 180.

III. PRAKTYKA:

Praktyka zawodowa realizowana jest po zakończenie II semestru. Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa się praktyka i fakt ten udokumentować.

Cele praktyki:

- nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

- zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie: specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godzin). Studenta obowiązuje 8 godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.

Praktyki mogą się odbywać w:

- instytucjach opartych na wolontariacie,

- instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych,

- wydawnictwach i środkach społecznego przekazu,

- organizacjach pożytku publicznego i organizacjach pozarządowych,

- instytucjach pracujących nad pozyskiwaniem funduszy unijnych i administrujących programami unijnymi,

- instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

- instytucjach opartych na wolontariacie, zajmujących się problemami społecznymi, przyrodniczymi.