prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof. zw.

 

pok. 236, tel. (089) 523 47 86

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

 

Stopnie naukowe:

profesor zwyczajny, doktor habilitowany

magister: 1980

doktor: 1984

doktor habilitowany: 1995

profesor: 2006

profesor zwyczajny: 2011

Reprezentowane dyscypliny naukowe: a) nauki o komunikacji społecznej i mediach; b) językoznawstwo.

Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Kierownik Centrum Badań Europy Wschodniej.

Redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Wschodnioeuropejski” (Scopus, CEEOL, CEJSH, ERIH Plus, Index Copernicus, POL-Index)

Prowadzone przedmioty:

a) Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (wykład)

b) Pragmatyka języka (wykład)

c) Komunikacja wizualna (wykład)

d) Podstawy komunikacji wizerunkowej (wykład)

e) Narzędzia komunikacji wizerunkowej (ćwiczenia)

f) Postmodernizm we współczesnej komunikacji społecznej (wykład monograficzny)

Dorobek naukowy: ponad 450 publikacji naukowych (w języku polskim, angielskim, białoruskim, niemieckim, rosyjskim) w zakresie teorii i semiotyki komunikacji, pragmatyki, medialingwistyki, kognitywistyki i in. Wybrane monografie:

Польская мова. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 2000; 314 ss. (współautorstwo).

Польский язык. Практический курс. Минск: Тетра-Системс, 2000 (2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 — wznowienia); 320 ss. (współautorstwo).

Podstawy składni funkcjonalnej. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2004; 298 ss.

Język. Komunikacja. Wiedza. Mińsk: VTAA „Pravo i ekonomika”, 2006; 400 ss.

Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask: Leksem, 2007; 454 ss.

Aspekty teorii względności językowej. Olsztyn, 2007; 100 ss.

Tęcza nad potokiem… Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systemowym. Łask: Leksem, 2010; 204 ss.

Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010; 448 ss. (współautorstwo).

Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa: PWN, 2012; 248 ss.

Znaczenie w języku — znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej. Olsztyn: CBEW, 2012; 298 ss.

Динамическая лингвистика: между кодом и дискурсом. Харьков: Гуманитарный центр, 2014; 444 ss.

Бизнес-курс польского языка. Минск: Тетралит, 2014; 272 ss. (współautorstwo).

Znaczenie a prawda. Fantomy semantyczne. Olsztyn: CBEW, 2017; 260 ss.

Рассыпалась картотека... Лингвистические заметки и комментарии. Москва: Флинта, 2018; 288 сс.

Смысл — текст — интеракция: языковые репрезентации. Москва: Языки славянской культуры, 2019; 330 сс.

Zintegrowany opis semantyczno-syntaktyczny czasowników bułgarskich, polskich i rosyjskich (verba cogitandi i verba sentiendi), red. Małgorzata Korytkowska, cz. I-II (1 i 2), Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Fundacja Slawistyczna 2019 [seria: Prace Slawistyczne: Slavica 145], ISSN: 0208-4058 (Prace Slawistyczne. Slavica); e-ISBN: 978-83-66369-02-3 (the book); e-ISBN: 978-83-66369-03-0 (part 1), ss. 396; e-ISBN: 978-83-66369-04-7 (part 2.1), ss. 1410; e-ISBN: 978-83-66369-05-4 (part 2.2), ss. 1341; https://hdl.handle.net/20.500.12528/1087 (współautorstwo).

Wielokrotne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych: w Austrii, Niemczech, Rosji i Kazachstanie. Stypendysta niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (1997-1998 i kolejne lata), austriackiej Fundacji na Rzecz Popierania Badań Naukowych — FWF (1993-1994), a także polskiej Fundacji Popierania Nauki imienia J. Mianowskiego (1999).

Projekty naukowo-badawcze:

a) 2002-2004, projekt naukowy „Metafory kognitywne idiomatyki polskiej (przy uwzglę­dnieniu konfrontacji polsko-białoruskich)”, finansowany przez Komitet Badań Naukowych (nr 2-HO1D-023-22);

b) 2001-2004, międzynarodowy projekt naukowy „Składnia porównawcza języków słowiańskich drugiej połowy XX w.”, finansowany przez Komitet Badań Naukowych (nr 1-H01D-03219);

c) 2014-2017, projekt naukowy „Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)”, finansowany przez NCN; realizowany w Instytucie Slawistyki PAN.

d) 2018-2020, projekt naukowy „Mediaestetyczny komponent współczesnej komunikacji” („Медиаэстетический компонент современной коммуникации”), finansowany przez Rosyjską Fundację Naukową (Российский научный фонд); numer projektu 18-18-00007.

Członek Komisji Nauk Humanistycznych PAN — Oddział w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (od 2016 roku).

Członek Olsztyńskiego Forum Nauki.

Członek Societas Humboldtiana Polonorum.

Zainteresowania hobbystyczne: a) koszykówka; b) gitara, ballady rosyjskie.