dr Miłosz Babecki

dr Miłosz Babecki

KATEDRA BADAŃ MEDIÓW

pok. 251, tel. (089) 524 63 58

milosz.babecki@uwm.edu.pl

1. zdobyte stopnie, tytuły

doktor nauk humanistycznych

2. dyscyplina

nauki o mediach i komunikacji społecznej


3. zainteresowania naukowo-badawcze

użytkowe  zastosowania mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, LinkedIn); audyty stron internetowych i mediów społecznościowych; modelowanie i audyt wizerunku w mediach społecznościowych; zakłócenia i bezpieczeństwo komunikacji w mediach społecznościowych; danetyzacja mediów społecznościowych; potencjał komunikacyjny, znaczenie i funkcje gier cyfrowych w przekazywaniu wiedzy, umiejętności oraz modelowaniu kompetencji kluczowych; nauczanie języka polskiego jako obcego  

 

4. pełnione funkcje i stanowiska

redaktor kwartalnika „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”

5. kursy i staże

Studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

Specjalistyczny  kurs „Certyfikowany Social Media Manager 2019”

 
6. prowadzone przedmioty (te stałe)

Teorie i techniki badań nowych mediów

Audyt stron internetowych

Gry cyfrowe i rzeczywistość wirtualna

Warianty cyfrowej enkulturacji

Dyskurs medialny

Opinia publiczna

Seminarium dyplomowe


7. hobby, zainteresowania
reklamowa i wizerunkowa komunikacja w mediach społecznościowych; bezpieczna i wiarygodna komunikacja w mediach społecznościowych; edukacyjny potencjał mediów społecznościowych i gier cyfrowych  

8. dorobek naukowy: monografie, rozdziały w monografiach, artykuły itd.

Monografie

 1. Miłosz Babecki, Szymon Żyliński (red.), Od naturalizacji do funkcjonalizacji. Taktyki użytkowania serwisu Instagram, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 200, Olsztyn 2018.
 2. Miłosz Babecki, Informacyjny i operacyjny potencjał poważnych gier internetowych w systemie komunikowania społecznego. Analiza efektywności, struktury, tematyzacji, funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 652, Olsztyn 2016.  
 3. Miłosz Babecki, Szymon Żyliński (red.), Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 217, Olsztyn 2016.
  1. Miłosz Babecki, Marta Więckiewicz (red.), Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty, teoria, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 160, Olsztyn 2014.
  2. Miłosz Babecki, Filip Pierzchalski (red.), Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze mediach i polityce, Wydawnictwo Libron, ss. 186, Kraków 2013.
  3. Miłosz BabeckiStrategie medialne w tekstach najnowszej dramaturgii polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ss. 183, Olsztyn 2010.

Rozdziały w monografiach i artykuły w czasopismach naukowych

 1. Danetyzacja Instagramu w kontekście instrumentalizacji spontanicznej aktywności użytkowników, (w:) Od naturalizacji do funkcjonalizacji : Taktyki użytkowania serwisu Instagram (red.), M. Babecki, Sz. Żyliński, Olsztyn 2018, s. 163-182.
 2. Gry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 1, s. 45-55.
 3. Perspektywy i ograniczenia instrumentalizacji mediów 3.0 w dydaktyce szkolnej, (w:) Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole (red.), M. Nowicka, J. Dziekońska, Toruń 2018, s. 44-60.
 4. Problematyka analiz zawartości i funkcji instant mediów na przykładzie serwisów społecznościowych Instagram, Pinterest, Snapchat, (w:) Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty (red.), A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Warszawa 2017, s. 162-173.
 5. Społecznościowy światoobraz Słowacji w serwisie Instagram, (w:) Sąsiedztwa III RP: Słowacja : zagadnienia społeczne (red.), M. Dębicki, J. Makaro, Wrocław 2017, s. 291-314.
 6. Promocja postaw- negacja marek. Reklamowe i antyreklamowe funkcje gier internetowych, (w:) K. Cybulska, M. Jarosz, P. Maciaszek (red.), Wirtualne targowisko: o reklamie, marketingu i promowaniu się w Internecie, Warszawa 2017, s. 25-47.
 7. Komunikacyjny potencjał mikromediów społecznościowych. Determinanty konwergentnej instrumentalizacji, (w:) M. Babecki, Sz. Żyliński (red.), Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych, Olsztyn 2016, s. 51-78.
 8. Instrumentalizacja kiczu jako przejaw uczestnictwa internautów w niszczeniu wizerunku Rosjan i Rosji. Kontekst polski, (w:) M. Dębicki, J. Makaro (red.), Sąsiedztwa III RP – Rosja. Zagadnienia społeczne, Wrocław 2016, s.195-224.
  1. Gamifikacja radia jako strategia angażowania w odbiór treści radiowych. Uwarunkowania, ograniczenia, możliwości, (w:) M. Sokołowski (red.), Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, Olsztyn 2016, s. 13-28.
  2. Gamifikacja katechezy jako efekt przeobrażeń w macierzy nowych mediów, (w:) R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak (red.), Media i religia. Nowy kontekst  komunikacji, Toruń 2016, s. 93-117.
  3. Portal społecznościowy Facebook.com jako wirtualna przestrzeń zapośredniczonej komunikacji o Polsce z użytkownikami rodzimymi i obcokrajowcami, (w:) I. Ndiaye, S. Przybyszewski, M. Rółkowska (red.), Język polski – nie taki obcy, Olsztyn 2015, s. 143-164.
  4. Trójwymiarowe osobowości w cyfrowej mgle, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2015, nr 11/2, s. 91-98.
   1. Wprowadzenie, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2015, nr 11/2, s. 5-6.
   2. Gry cyfrowe w pragmatyce edukacyjnej generacji C. Amerykański kontekst w badaniach mediów zaradczych i jedynych, (w:) M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz (red.), Edukacja a nowe media, Lublin 2015, s. 213-224.
   3. Trauma i trash. Polski teatr przełomu polityczno-rynkowego w przestrzeni komunikacyjnej, (w:) L. Martinek (red.), Divadlo w české a polské literatuře (Teatr w literaturze czeskiej i polskiej), Opava 2015, s. 94-107.
   4. Stare media w defensywie? Znaczenie i funkcje podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego w mediasferze nowych mediów, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, nr 21, s. 269-278.
   5. Poznawcze i społeczne konsekwencje ramowania wirtualnej mediasfery, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2014, nr 10/2, s. 157-164.
   6. Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery. Potencjał, modele, konsekwencje, „Zeszyty Naukowe” 2014, nr 28, s. 149-161.
   7. Gra cyfrowa jako medium wielomodalne w perspektywie metodologicznej, (w:) M. Babecki, M. Więckiewicz(red.), Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty, teoria, praktyka, Olsztyn 2014, s. 89-122.
    1. Informacyjny potencjał gier internetowych w systemie komunikowania masowego. Efektywność, struktura, tematyzacja, (w:) M. Sokołowski (red.), Nowe media i wyzwania wspólczesności, Toruń 2013, s. 325-348.
    2. Funkcje epizodycznych gier internetowych w procesach modelowania wirtualnego wizerunku terrorysty i terroryzmu. Analiza aspektowa, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2013, nr 9, s. 38-58.
    3. Literacki aktywizm jako oręż w walce z totalitarną czechosłowacką rzeczywistością na przykładzie wybranych tekstów dramatycznych Václava Havla i Pavla Kohouta, (w:) M. Babecki, F. Pierzchalski (red.), Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze mediach i polityce, Kraków 2013, s. 87-115.
    4. Terapeutyczne funkcje e-sportu w leczeniu pacjentów dziecięcych, (w:) M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek (red.), Sport w mediach, Warszawa 2013, s. 11-25.
    5. Metaforyka wizualna w procesach wyrażania opinii społecznej na przykładzie wybranych polskich i zagranicznych gier internetowych, (w:) M. Cichmińska, I. Kempa-Matusiak (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn 2012, s. 10-21.
    6. Funkcje gier interwencyjnych w procesach percepcji rzeczywistości pozamedialnej,
     „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8, s. 207-214.
    7. Problematyka neutralizowania strategii reklamowych produktów i usług na przykładzie odwróconej gamifikacji, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8, s. 9-28.
    8. Wizualna metafora czy shockvertising? Okładka prasowa jako medium w komunikowaniu politycznym na przykładzie polskich tygodników prestiżowych, (w:) J. Golinowski, A. Laska (red.), Odsłony współczesnej polityki, Bydgoszcz 2012, s. 142-165.
    9. Uru Diaspora – wirtualni Uchodźcy i zagubione awatary, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s.278-285.
    10. „Hiper-Polak” jako struktura informacyjna w badaniach nad typologizowaniem wizerunku obywateli w społeczeństwie totalitarnym na przykładzie serialu „Zmiennicy” w reżyserii Stanisława Barei, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s. 55-73.
    11. Terroryści w elektronicznej wiosce. Odsłony internetowego dżihadu, (w:) A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język a mulitmedia 3. Dialog-Konflikt, Wrocław 2012, s. 48-68.
    12. Wybrane aspekty promocji miast i regionów polskich. Zagrożenia. „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 25, s. 13-25.
    13. „Nowe media i ich funkcje. Komunikacyjna technologia w filmowych światach totalitarnych, (w:) K. Stępnik, M. Rajewski (red.), Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989, Lublin 2011, s. 211-225.
    14. Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem (współautorstwo z M. Rółkowską), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2011, nr 18, s. 313-320. Numer monograficzny.
    15. Atrofia więzi rodzinnych w najnowszym dramacie polskim, (w:) M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka (red.), Rodzina w świecie współczesnym, Gdańsk 2011, s. 311-318.
    16. Dystraktory uwagi jako metoda budowania „porozumień” z odbiorcami w komunikowaniu reklamowym, (w:) I. Kempa-Matusiak, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, Olsztyn 2011, s. 207-217.
    17. Demokracja narracyjna w Polsce. Pomiędzy faktem medialnym a prawdą telewizyjną, (w:) J. Golinowski, F. Pierzchalski(red.), Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku. Uwarunkowania kulturowo-medialne, Bydgoszcz 2011, s. 209-223.
    18. Partyzanckie formaty w natarciu. Seriale internetowe wobec rzeczywistości „Wielkich Mediów”, (w:) M. Jeziński (red.), Nowe media we współczesnym społeczeństwie, , Toruń 2011, s. 111-126.
    19. Nowa ektropia? Problematyka alternatywnego obrazowania władzy i jej mechanizmów na przykładzie internetowych gier politycznych, (w:) J. Golinowski, F. Pierzchalski(red.), Symboliczność przestrzeni polityki. Między teorią a praktyką, Bydgoszcz 2011, s. 159-178.
    20. Islamski jihad w amerykańskim kinie. Terror i rozrywka, „Panoptikum” 2009, nr 28, s. 165-172.
    21. Brutalizacja życia metaforą współczesności w najnowszym dramacie polskim, (w:) K. Jarosińska-Buriak(red.), Języki metafory. Literatura-Teoria-Język-Przekład, t.1, Elbląg 2009, s. 141-155.
    22. Ecce Constatntia – wiadomości telewizyjne. Medialny obraz średniowiecza, (w:) J. Damborský, M. Písková (red.), Obraz przeszłości we współczesnej czeskiej i polskiej literaturze, Opava 2006, s. 44-49.
    23. „August ludens” – od cyrku do polityki. O jednym dramacie Pavla Kohouta, (w:)L. Pavera(red.), Homo ludens w literaturze, Opava 2003, s. 343-351.
    24. Václav Havel. Dramaturg drugiego obiegu (nie)obecny w literaturze polskiej, (w:) Czeska i polska literatura drugiego obiegu, L. Martinek, M. Tichy (red.), Opava 2002, s. 221-229.
 1. Wprowadzenie, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2016, nr 12/3, s. 5-10.
 1. Wprowadzenie, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2014, nr 10/3, s. 5-7.
 1. Analiza języka polskiego jako obcego w środowisku internetowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2012, nr 20, s. 199-208.
 2. Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych. Wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe” 2012, nr 27, s. 149-160.
 1. „Frontier homestad”? O negatywnym potencjale modelowania przynależności w Internecie, (w:) R. Sierocki, M. Sokołowski (red.), Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, Toruń 2011, s. 60-79.
 1. Geneza pornografizacji przekazu w cyfrowej rozrywce krzemowych Kolumbów. Przypadek polski, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2010, nr 6, s.77-100.
 2. Wprowadzenie, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”2010, nr 6, s. 5-11.
 3. Dyskursywność i interkulturowość teorii spiskowych w systemie komunikowania masowego, (w:) Z. Nowożenowa(red.), Tekst jako kultura. Kultura jako tekst, Gdańsk 2010, s. 387-400.
 4. Warianty wizerunkowe Polski jako megaproduktu terytorialnego, (w:) M. Rółkowska, I. Ndiaye(red.), Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, s. 29-50.
 5. Megatrendy cywilizacyjne i choroby medialne w perspektywie kształcenia literackiego, (w:) J. Krawczyk, R. Makarewicz(red.), Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, Olsztyn 2010, s. 193-206.
 6. Kultura mondo i jej przejawy w mediasferze dziecka, (w:) M. Sokołowski(red.), Edukacja medialna. Nadzieje i rozczarowania, Warszawa 2010, s. 143-167.
 7. Interakcja z wyborcą w świecie politycznych avatarów, (w:) A. Frankowiak, J. Szydłowska(red.), Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, Olsztyn 2010, s. 87-89.
 8. Problematyka zakłóceń w komunikowaniu reklamowym w procesie planowania mediów, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2009, nr 5, s.  142-152.
 1. Dramat w domu – dom w dramacie. Relacje (anty) rodzinne w najnowszej dramaturgii polskiej, (w:) L. Martinek(red.), Dom literaturze czeskiej i polskiej, Opava 2009, s. 11-22.
 2. Tekst dramatyczny w dobie komunikowania telewizyjnego. Strategie formatowania przekazu, (w:) W. Baluch(red.), Dramat made (in) Poland. Współczesny dramat polski we współczesnej polskiej rzeczywistości, Kraków 2009, s. 91-107.