dr Marta Więckiewicz-Archacka

KATEDRA BADAŃ MEDIÓW

POK. 252, TEL. (089) 524 63 23

marta.wieckiewicz@uwm.edu.pl

1. Zdobyte stopnie, tytuły.

2011 – doktor nauk humanistycznych.

2. Dyscyplina.

Literaturoznawstwo, specjalność komunikacja społeczna.

3. Zainteresowania naukowo-badawcze.

Dziennikarstwo a nowe media, zarządzanie user generated content, fake newsy, piśmiennictwo autobiograficzne w sieci, historia blogosfery.

4. Pełnione funkcje i stanowiska.

Sekretarz redakcji i redaktor czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, redaktor działu w czasopiśmie „Civitas et Lex”.

5. Kursy i staże.

-

6. Prowadzone przedmioty.

Retoryka, Erystyka, Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej, Marketing internetowy, Seminarium.

7. Hobby, zainteresowania.

Logistyka i zarządzanie sytuacją kryzysową. 

8. Dorobek naukowy: monografie, rozdziały w monografiach, artykuły itd.

Wybrane publikacje:

Ewolucja blogów pod wpływem ekspansji serwisów społecznościowych. Analiza w kontekście założeń genologii transmedialnej, „Civitas et Lex” 2019, nr 4.

Nlog, Prawda.org, Blog.art.pl. Pierwsze niekomercyjne platformy blogowe w Polsce i ich wpływ na rozwój sieci blogów, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 1.

Ludzie „starych” mediów vs. ludzie „nowych” mediów. Spory między dziennikarzami i blogerami na polskim rynku medialnym, Olsztyn 2016.

Premoderacja jako przykład wpływu tradycyjnych procedur redakcyjnych na zarządzanie treściami tworzonymi przez internautów [w:] Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych, red. M. Babecki, Sz. Żyliński, Olsztyn 2016.

The world of journalists towards the growing role of bloggers. A case study of the blogger Kataryna [w:] Old and New Mixed Together. Communication and Culture in the New Media Era, red. U. Doliwa, H. Leleń, Olsztyn 2016.

Glokalizacja a media oddolne. Lokalne społeczności w globalnej sieci, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika” 2014, nr 1.

Z epoki kredy do epoki krzemu. O ewolucji polonistyki, „Teksty Drugie” 2014, nr 3.

Analiza konwersacyjna w badaniach flame wars [w:] Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty – teoria – praktyka, red. M. Babecki, M. Więckiewicz, Olsztyn 2014.

 „Często zmieniane nicki gwarancją higieny forumowej” – problem percepcji tożsamości użytkownika forum internetowego w kontekście operowania nickami [w:] Tożsamość w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Zielona Góra 2014.

Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym (na przykładach fanpage'a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24), „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika” 2013, nr 1.

Spory internetowe „flame wars” – uwarunkowania i cechy, „Forum Artis Rhetoricae” 2013, nr 32.

Forum internetowe jako przestrzeń reprodukowania i podważania stereotypów. Wnioski dla pedagogiki mediów [w:] Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska, Olsztyn 2013.

„Lubię to”, czyli angażuję się? Analiza typowych dla slaktywizmu działań internetowych w odniesieniu do koncepcji „pokolenia leni” [w:] Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce, red. M. Babecki, F. Pierzchalski, Kraków 2013.

Dziennikarze w blogosferze. Potencjał interaktywności dziennika internetowego a jego (nie)wykorzystywanie [w:] Nowe media i wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013.

Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.

Odkrywany czy odkryty potencjał komunikacyjny? O wykorzystaniu mikroblogu jako narzędzia internetowego public relations w sektorze publicznym [w:] Public relations i marketing w sektorze publicznym, red. M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2012.

Blogi w przestrzeni popkulturowej. Aspekt relacji nadawczo-odbiorczych [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2012.