dr Magdalena Szydłowska

 

 

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 253, tel. (089) 524 63 56

magdalena.szydlowska@uwm.edu.pl

 

  1. Stopnie naukowe:

magister:  Tadeusz Józef Chamski. Życie i poglądy.  Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Szostakowskiego i prof. dr hab. Sławomira Kalembki, 1994 r.

doktor:  Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S. A.  (1952-1993). Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Anculewicza, prof. UWM, 2012 r.

  1. Dyscyplina:

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

  1. Zainteresowania naukowo-badawcze

radioznawstwo, historii radia, historia mediów, media lokalne i regionalne, gatunki dziennikarskie ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu i reportażu radiowego

  1. Pełnione funkcje i stanowiska,

Członkini Kierunkowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM

Członkini Rady Konsultacyjne przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM

Członkini Kapituły Nagrody SDP im. Seweryna Pieniężnego

Opiekunka Radiowego Koła Naukowego „Eter”

Członek zespołu badawczego realizującego projekt „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej”.

Dziennikarka Radio na 103 ( miejski oddział Radia Olsztyn) - dziennikarka i reporterka w latach  1994-1995,

Dziennikarka radiowa związana z rozgłośnią Polskiego Radia Olsztyn w latach 1992-2018,

autorka i współautorka wielu audycji, magazynów:

Krajobrazy, Akapit, Historiusz, Wieczór Autorski, Tableau Radia Olsztyn, Regionalny Informator Kulturalny, Bliskie Spotkania, Tygodnik Aktualności Kulturalnych, Między nami, Niedziela Odkrywców, Noc z muzyką, Codzienność, Rewia Książek, Zwierzęta i Ludzie i inne.

autorka i współautorka seriali, dokumentów i reportaży o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej:  Sławne kobiety w historii, Warmińskie Kapliczki, Sybiracy, Dzieje Domu Polskiego, Byłem kobietą, Matka, Cud, Zamki Warmii i Mazur, Pałace i dwory…

Obecnie stała współpraca

Od 2005 współpraca Radio UWM FM

Audycje Spektrum, Echosonda, Recepta na reportaż, audycje studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, realizowane w ramach przedmiotu Wstęp do dziennikarstwa radiowego

Radio Łódź- (2000r.) korespondentka

Polskie Radio Bis-(1996-1997) korespondentka

  1. Prowadzone przedmioty:

Wstęp do dziennikarstwa radiowego

Reportaż radiowy w teorii i praktyce

Warsztat reportera radiowego

Źródło w pracy dziennikarza radiowego

Feature jako gatunek radiowy

Reportaż i dokument radiowy

  1. Hobby:

Dziennikarstwo radiowe, reportaż radiowy, literatura ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu i reportażu, sport (narciarstwo, żeglarstwo, tenis)

  1. Dorobek naukowy:

Książki

Kropacz-Szydłowska Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A., Z dziejów olsztyńskiej radiofonii, Olsztyn 2012.

Publikacje

Radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945 roku, „Masovia”, nr 11/2008.

Radiowęzeł Olsztyński - użytkowa propaganda, media elektroniczne w powojennych dziejach regionu [w:] Pomiędzy kultura, a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów. J. Szydłowska, A. Frankowiak [red.] Olsztyn 2010.

Pogranicze z bliska i z daleka w ujęciu reportażystów radiowych traktujących o tej problematyce [w:] Radio i społeczeństw, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno [red.] Lublin 2011.

Sprawozdanie z Warsztatów Reportażu Radiowego, 9.04.2011 „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” nr 7/2011-2012.

The local broadcasting station of the Polish Radio. The representative example of the development and social function of the Polish Radio. [w:] Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference Ceecom, Tereza Pavlíčková, Irena Reifová [red.], Prague 2012.

Programmes for national minorities in the Polish Radio. [w:] The important tasks of the public radio. Radio. Community. Challenges. Aestetics. Grażyna Stachyra[red.] Lublin 2013.

Lokalne radio jako kreator i odtwórca pamięci zbiorowej, [w:] Olsztyn jako region pamięci 1945-1989, K. Narojczyk [red:], Olsztyn 2013.

Problematyka pamięci i upamiętniania w audycjach lokalnego radia i telewizji, [w:] Olsztyn, jako region pamięci 1989-2013, K. Narojczyk [red.], Olsztyn 2013.

Fotocast narracja intermedialna, próba interpretacji gatunku. [w:] Radio w dobie nowych mediów U. Doliwa[ red.], Olsztyn 2014.

Audycja radiowa Małe ojczyzny, czyli wyprawa na tropach kultur pamięci [w:] Meandry kultur pamięci po 1945 r. Studia i szkice, K. Narojczyk [red.], Olsztyn 2014.

The public Radio Broadcasting station in Olsztyn as a communication channel in public space. A reconnaissance, [w:] Between Oblivion and the New Order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, Olsztyn 2014.

Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami – analiza sygnałów dźwiękowych, [w:] Gatunki i formaty we współczesnym świecie [Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanny Szylko-Kwas red] Wydawnictwo Polltext, Warszawa 2015.( tekst napisany wspólnie z dr Urszulą Doliwa I członkami Radiowego Koła Naukowego Eter)

Codzienność zapisana i zapamiętana.  Tropami poetki, dziennikarki i pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej. [w:] Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, M. Łyszczarz, M. Sokołowski [red.], Olsztyn, 2016.

Audycje religijne jako zwiastun „nowych czasów” w kontekście przekazu radia lokalnego – Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak[red.], Toruń, 2016.

Kampania na antenie regionalnego Radia Olsztyn poświęcona Tysiącleciu Państwa Polskiego. Między propagandą, a rzetelnym, Zeszytu Naukowe, 2016 tom XXX, Ostrołęka 2016.

Encyklopedia Warmii i Mazur, hasła z zakresu historii radia w regionie(http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/)

Konferencje naukowe:

Komunikacja między Wisłą a Niemnem, „Radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945 roku”, Academia Baltica, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, 17-20 maja 2007 Giżycko

XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 16-19 września 2009, Sympozjum historii prasy.

Dziennikarstwo jako zawód i powołanie, „Media regionalne w służbie społecznej, kronikarze, krytycy, obserwatorzy”, 4-5 listopada 2009 UMK w Toruniu.

Radio, a społeczeństwo, „Pogranicze z bliska i z daleka”, 12-13 kwietnia 2010 UMCS w Lublinie.

Central and East European Communication and media Conference, Media, power and empowerment, “The local broadcasting station of the Polish Radio, the representative example of the development and social function of the Polish Radio”, 26-27 kwietnia 2012 Uniwersytet Karola w Pradze.

IV Spotkanie Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, „Analiza wywiadów video z Visual History Archive”, 27-28 października 2012 Warszawa , Dom Spotkań z Historią, Warszawa.

Warsztaty metodologiczne w ramach projektu badawczego „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej, „ Kultury pamięci w perspektywie radiowo-telewizyjnej”,  14 grudnia 2012 r.

Zmiana w dziennikarstwie. Profesjonalizm i kultura dziennikarska w Polsce”, 5 grudnia 2012, UW, Warszawa.

Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, „Audycje dla mniejszości na antenie publicznego radia w Polsce / Laidos mažumoms Lenkijos viešajame radijuje, 9-11 maja 2013 r. , Wilno, Instytut Historii Litwy.

III Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Mediatyzacja życia, kultury, polityki, „Przekaz radiowy jako reprezentatywny obraz kultur pamięci społeczności lokalnej”,  26 – 28 września 2013, Kraków.

Językowy przekaz medialny, Kulturotwórcza rola mediów publicznych. Warszawa 21marca 2014.

Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do naszej rzeczywistości medialnej, „Fotocast narracja intermedialna, próba interpretacji gatunku.”   Olsztyn 2-3 czerwca 2014r.

Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., „Małe Ojczyzny na tropach kultur pamięci”.  Olsztyn 12-13 listopada 201

Gatunki i formaty we współczesnym świecie, „Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami – analiza sygnałów dźwiękowych, V Ogólnopolskie seminarium medioznawcze”, Warszawa 26-27 marca 2015,.

Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, „Audycje religijne jako zwiastun „nowych czasów” w kontekście przekazu radia lokalnego – Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie”, Olsztyn, 20 maja 2015 r.

Radio w cyfrowym świecie, „Codzienność zapisana i zapamiętana – tropami poetki, dziennikarki i pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej”, Olsztyn 02-03 października 2015r.

Historie radia, „Archiwum Polskiego Radia jako region pamięci zapisanej. Próba penetracji antropologii pamięci na przykładzie zbioru Maryny Okęckiej-Bromkowej”, Toruń kwiecień 2016r.

Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy, „Radio rajdowe. Monograficzna stylistyka publicznego nadawcy”, Łódź 17-18.05.2016,

IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, „Dżingiel identyfikujący stację jako istotny element programu radiowego”,  Poznań 15-17 września 2016 roku.

I ogólnopolska Naukowa Konferencja rozgłośni studenckich, „Para live – miedzy teatrem wyobraźni, a rzetelnym przekazem radiowym”, 11-12 października 2016r.Gdańsk.

Między propagandą a rzetelnym zapisem dziejów PRL-owskie re-sentymenty, „Polskie Radio Olsztyn ważki regionalny głos w misji niesienia tysiącletniej państwowości”, Białystok w dniach 22-23 listopada 2016 roku.