dr Jolanta Piwowar

dr Jolanta Piwowar

KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

pok. 252, tel. (089) 524 63 23

jolanta.piwowar@uwm.edu.pl

 

Stopnie naukowe:

magister: 1993, Aspekt czasowników z prefiksem u- (na podstawie Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego), promotor: prof. zw. dr hab. Zygmunt Saloni, Olsztyn

doktor: 2001, Próba systematyzacji opisu par aspektowych czasowników (dla potrzeb leksykograficznych), promotor: prof. zw. dr hab. Zygmunt Saloni, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowo-badawcze:

komunikacja społeczna, międzykulturowa i międzynarodowa; współczesny język polski (aspekt komunikacyjny); kultura języka polskiego w aspekcie komunikacyjnym i prawnym; przygotowywana rozprawa habilitacyjna na temat: Kultura języka a prawo. Zniesławienia, znieważenia, obelgi.

Współpraca:

Sądy i prokuratury w Polsce – opracowywanie ekspertyz językowych dotyczących zniesławień, naruszenia dóbr osobistych i obelg; analiza tekstów podejrzanych o plagiat itp.

Funkcje/Stanowiska:

Biegła sądowa w zakresie językoznawstwa i komunikacji społecznej.

Nagrody:

 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2001;
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2003;
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2008;

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy komunikacji społecznej,
 • Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa,
 • Teorie komunikowania masowego,
 • Kultura języka polskiego,
 • Pragmalingwistyka tekstu dziennikarskiego,
 • Podstawy wiedzy o języku polskim,
 • Seminarium dyplomowe.

Wybrane publikacje naukowe:

Rozdziały w monografiach i periodykach specjalistycznych:

 1. Bajka w przestrzeni komunikowania społecznego [w:] Bajka w przestrzeni naukowej i dydaktycznej, pod red. M. Zaorskiej i J. Nawackiej, Olsztyn 2011, s. 282-298.
 2. Od znaku do znaku. Prace naukowe absolwentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie, pod red. Jolanty Piwowar, Olsztyn 2011.

Konferencje naukowe:

 1. Warsztaty lingwistyczne im. V. Mathesiusa, zorganizowane przez Wydział Matematyki i Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga 1994.
 2. Warsztaty lingwistyczne im. V. Mathesiusa, zorganizowane przez Wydział Matematyki i Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga 2005.
 3. Eastern and Central European Languages Are In! Lingua 2 International Contact Seminar, Poznań, czerwiec 2001 (udział w opracowaniu projektu EUROSLAVIA)
 4. IV Forum Kultury Słowa, Poznań, październik 2001.
 5. Język religijny, Tarnów, listopad 2002. Wystąpienie na temat: Ortografia w czasopismach katolickich (na przykładzie prasy lokalnej Archidiecezji Warmińskiej).
 6. RETORYKA KOŚCIOŁA DZIŚ, Kraków, kwiecień 2002. Wystąpienie na temat: Język katechezy w szkole podstawowej.
 7. V Forum Kultury Słowa, Lublin, październik 2003.
 8. Języki prawne i prawnicze, Kamień Śląski, listopad 2003. Wystąpienie na temat: Język współczesnych pozwów sądowych.
 9. Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn, 5-7 maja 2005. Wystąpienie na temat: Entropia w reklamie.
 10. VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, październik 2007.
 11. International conference “PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE AND STRENGTHENING OF REGIONAL IDENTITY “, College of Social Sciences , Klaipėda, 12th March, 2008.
 12. Wystąpienie na temat: „Lithuanian Stereotypes about the Poles and Polish stereotypes about the Lithuanians”.
 13. Bajka w przestrzeni komunikowania społecznego, Olsztyn, czerwiec 2011.
 14. Kultura języka a prawo, Kołobrzeg, 22-25 maja 2012.

i inne.

Inne wybrane publikacje:

 1. Jan Tokarski, Schematyczny indeks „a tergo” polskich form wyrazowych, Warszawa 1993 /w:/ Poradnik Językowy 1993, z.9-10, s.568-570.
 2. Aspekt czasowników z prefiksem u- we współczesnym języku polskim [w:] Poradnik    Językowy 1995, z.1, s.1-14.
 3. Systematyczny opis sufiksalnych odpowiedniości aspektowych czasowników polskich [w:] Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie, Prace Językoznawcze II, 1998, s.53-74.
 4. Funkcje prefiksów prze- i roz- w dwóch współczesnych słownikach języka polskiego [w:] Prace Językoznawcze II, 2000, s.125-138.
 5. O sposobach opisu funkcji prefiksów o- i ob(e)- we współczesnej praktyce leksykograficznej [w:] Prace Językoznawcze III, 2001, s.93-106.
 6. Próba klasyfikacji polskich czasowników dwuaspektowych i dwuaspektowych homonimów czasownikowych [w:] Prace Językoznawcze IV, 2002, s.47-58.
 7. Kazimierz Ożóg: Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001 [w:] Prace Językoznawcze IV, 2002, s.97-101.
 8. Sprawozdanie z konferencji: Eastern and Central European Languages Are In! Lingua 2 International Contact Seminar [w:] Prace Językoznawcze IV, 2002, s.113-115.
 9. Ortografia w czasopismach katolickich (na przykładzie prasy lokalnej Archidiecezji Warmińskiej) [w:] Współczesny język religijny, Tarnów 2002,s. 37-49.
 10. O współczesnej polszczyźnie biesiadnej [w:] Poradnik Językowy 2003, z.5, s.59-65.
 11. Funkcje prefiksu po- we współczesnym języku polskim [w:] Prace Językoznawcze V, 2003, s.141-157.
 12. O sufiksalnych parach aspektowych czasowników we współczesnym języku polskim [w:] Język Polski 2005, z.3, s.193-212.
 13. Entropia w reklamie [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, Olsztyn 2006, s.291-295.
 14. O stereotypach Litwina w Polsce i Polaka na Litwie — historia i współczesność [w:] W mazowieckiej przestrzeni kulturowej, red. B. Dymek, Warszawa 2007, s.521-529.
 15. Lithuanian Stereotypes about the Poles and Polish stereotypes about the Lithuanians [w:] KULTŪRINIO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS KAIMYNINIŲ TAUTŲ IDENTITETUI STIPRINTI, Klaipėda 2008, p.69-75.
 16. Charakterystyka niektórych przemian funkcjonalnych i frekwencyjnych  współczesnej leksyki polskiej [w:] Kultura. Media. Komunikacja, Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Olsztyn 2008, s. 158-166.

Promotorstwo prac dyplomowych (licencjackich/magisterskich):

 1. prace magisterskie – 5
 2. prace licencjackie – ok. 100