dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM

 

pok. 350, tel. (089) 524 63 60

zbigniew.anculewicz@uwm.edu.pl

  1. Zdobyte stopnie, tytuły:

- 30 maja 1980 r. - tytuł zawodowy magister historii specjalność nauczycielska na podstawie pracy magisterskiej: „Czasopismo »Kurier Warszawski« doby powstania listopadowego” promotor doc. dr Stanisław Szostakowski.

 - 13 lutego 1990 r. - doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy nt.: „»Kurier Warszawski« i jego rola w dziejach społeczno-politycznych i kulturalnych Warszawy w latach  1821-1868” – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

 - 17 października 2003 r. - doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność historia XIX i XX wieku: „Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów współpracowników »Kuriera Warszawskiego« w latach 1868-1915”– Instytut Historii Uniwersytet Gdański.

 - 1 października 2004 r. – stanowisko - prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (prof. UWM)

        2. Dyscyplina,

        - Komunikacja społeczna i nauki o mediach

  1. Zainteresowania naukowo-badawcze,

- historia prasy i mediów oraz opinii publicznej w XIX, XX i XXI wieku,

- teoria i rozwój prasy drukowanej w epoce postnowoczesnej (przemiany z uwagi na nowe technologie),

- dyskurs medialny „nowej lewicy” i „nowej prawicy” i ich rola w kreowaniu rzeczywistości historycznej,

- miejsce i rola dziennikarza w kreowaniu rzeczywistości historycznej w epoce postnowoczesnej (od informacji do propagandy),

- oral history (historia mówiona) jak źródło wiedzy i pamięci historycznej,

- obraz przemian społeczno-politycznych i życia codziennego w Europie w XXI wieku kreowany przez współczesny dyskurs medialny,

- dzieje cezury na Warmii i Mazurach w latach 1945-1990.

4. Pełnione funkcje i stanowiska,

- Zastępca Dyrektora Instytutu Historii ds. administracyjnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w kadencji 1996-1999.  

- kierownik Zakładu Historii Mediów , Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM Olsztynie w kadencji 2010-2014.

- kierownik Zakładu Historii Mediów i Metod Badań Medioznawczych w kadencji 2015-2019.

      -  Rada Naukowa Muzeum Warmii i Mazur – członek w kadencji 2012-2013 [poddanie się do dymisji na wskutek niezgody na złamanie procedury odwołania dyrektora muzeum).

      - Rada Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie – członek w kadencjach w latach 1999 -2016.

     -  Rada Naukowa Centrum Badań Europy Wschodniej – członek w kadencji 2008-2012, kadencji 2013-2016, 2016-2019

    - Kolegium Wydawnictwa UWM w Olsztynie - Redaktor działu: Historia w kadencji 2008-2012.

    -  Uczelniana Komisja Wyborcza – członek Prezydium Komisji w kadencji 2012-2015.

    - Członek  Rady Programowej czasopisma „Przegląd Wschodnioeuropejski”.

    - Członek Rady Programowej czasopisma „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”.

    - Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad PRL w kadencji 2015-2016.ach 2005-2019

- Członek Rady Dyscypliny Komunikacja Społeczna i nauki o mediach od 2019.

5. Kursy i staże,

- staż naukowy w Bibliotece Polskiej w Paryżu: 11 września – 4 października 1999 r.

- staż naukowy Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1-31 marca 2009 r.

6. Prowadzone przewody doktorskie

- Mgr Magdalena Szydłowska, „Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. (1952-1993)”, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, obrona rozprawy w dniu 8 maja 2012 r.

- mgr Paulina Wakar, „Nowa recepcja twórczości Jarosława Iwaszkiewicza w perspektywie kulturotwórczej”, Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otwarcie przewodu  w dniu 20 września 2011 r. – obrona rozprawy w dniu 29 września 2015 r.

- mgr Maciej Bartłomiej Grabski, „Ziemie Zabrane widziane z Petersburga i Warszawy. Problematyka kresowa na łamach pe-tersburskiego «Kraju  i warszawskiego «Słowa» w dobie rewolucji 1904–1907. Studium porównawcze”. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obrona rozprawy w dniu 27 września 2019 r.

7. Recenzje w przewodzie doktorskim

   - Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr. Izabeli Śledź pt.: „Bp. Józef Drzazga – rządca diecezji warmińskiej w latach 1965-1978” (Olsztyn 2010, ss.374), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Kopiczko, Olsztyn 18.11.2010 r.

  -  Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. Andrzeja Lebiotkowskiego pt.: „Przekaz medialny jako czynnik kształtowania współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego (Poznań 2011, ss. 327, tab. 42, aneksów 2, wykresów 40), napisanej pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Kowalczyka, prof. UAM (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM Poznań), Olsztyn 20.04.2011 r.

- Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr. Kazimierza Krajewskiego, „Nów” – Nowogródzki Okręg Armii Krajowej” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Niwińskiego, Olsztyn czerwiec 2013.

 

8. Recenzja dorobku naukowa w przewodzie habilitacyjnym

   - Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dra Ludwika Stanisława Szuby pt.: „Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i  Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954), Olsztyn dn. 19.08.2011 r.

- Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej  Pani doktor Magdaleny Przybysz -Stawskiej

pt.: „Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XX wieku”, Katowice 12.01.2014 r.

9. Prowadzone przedmioty (te stałe),

- „Aktualne problemy dziennikarstwa” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok III, licencjackie – stacjonarne (semestr zimowy).

- „Badanie dokumentu” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II, licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- „Biografistyka” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II, licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- Historia integracji europejskiej – wykład. Studia drugiego stopnia. Magisterskie Uzupełniające. Specjalność: RTV i Komunikacja Wizerunkowa – stacjonarne (semestr zimowy).

- Media lifestylowe w Polsce i na świecie” – ćwiczenia. Studia drugiego stopnia. Magisterskie uzupełniające, rok I – stacjonarne (semestr letni).

- Media lokalne i środowiskowe – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok II licencjackie – stacjonarne (semestr letni).

- „Metody badań medioznawczych” – wykład. Studia drugiego stopnia, rok I – stacjonarne (semestr letni).

- „Źródła wywołane” – wykład. Studia pierwszego stopnia, rok I, licencjackie – stacjonarne – specjalność: Dokumentalistyka Medialna (semestr letni).

10. Odznaczenia i wyróżnienia:

- „Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości”. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 6 sierpnia 2019 r.

- „Medal Komisji Edukacji Narodowej”. Postanowienie ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2019 r.

11. Hobby, zainteresowania,

- Historia Francji szczególnie okresu Rewolucji z lat 1789-1799 oraz historii V Republiki.

- Historia Niemiec a szczególnie Republiki Federalnej Niemiec z lat 1949-2019.

- Wyścigi Formuły 1,

- Tenisowe turnieje wielkoszlemowe (Australia Open, French Open, Wimbledon, US Open),

- Snooker.