dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

 

 

KATEDRA BADAŃ MEDIÓW

pok. 318, tel. (089) 524 63 67

marzena.swigon@uwm.edu.pl

  1. zdobyte stopnie, tytuły,

Doktorat (2005) i habilitacja (2013) – dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina bibliologia i informatologia, specjalność zarządzanie informacją i wiedzą, Uniwersytet Wrocławska

  2. dyscyplina,

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

  3. zainteresowania naukowo-badawcze,

Komunikacja naukowa

Dzielenie się wiedzą

Zarządzanie informacją i wiedzą

Media społecznościowe

Studia nad przyszłością

Potencjał zawodowy

Zachowania informacyjne

Bariery informacyjne

  4. pełnione funkcje i stanowiska

 

Kierownik studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej WH UWM (od 2014 r.)

Senior Academic Associate - CIBER Research Ltd. (od 2018 r.)

Koordynatorka olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Wiedzy – International Society for Knowledge Organization (ISKO) – działającego w ponad 40 krajach (od 2010 r.)

Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2019-2022)

Komisja Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (2013-2017; 2018-2021)

Komisja rewizyjna Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (2013-2017; 2018-2021)

  5. kursy i staże,

 

University of British Columbia, School of Library, Archival and Information Studies, Vancouver (Kanada), staż naukowy, data realizacji: 26.02.2018-13.03.2018.

Catholic University of America, Department of Library and Information Science, Washington D.C. (Stany Zjednoczone), staż naukowy, data realizacji: 27.03.2017-10.04.2017

Early career researchers - the harbingers of change. CIBER Research Ltd., The Publishing Research Consortium, wykonawca w projekcie, kierownik projektu: David Nicholas, data realizacji 1.01.2016-30.12.2018; strona www projektu: http://ciber-research.eu/harbingers.html

Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją – próba badań w środowisku akademickim, numer projektu Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/HS2/04436, kierownik projektu, data realizacji: 24.08.2012-23.08.2015; strona www projektu: https://zarzadzaniewiedzainformacja.wordpress.com/

Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku Analiza i kreowanie trendów, numer grantu: FSS/2014/HEI/W/0072, wykonawca w projekcie, data realizacji:1.01.2015-31.12.2015; strona www projektu: http://uwm.edu.pl/trendy/strona-glowna_1.html

ProEdu, Hamburg University of Applied Science, Department of Information (Niemcy), staż dydaktyczny, data realizacji: 30.03.2014-19.04.2014.

Knowledge and Information Management by Individuals, numer projektu DAAD A/12/00318, kierownik projektu, Brandenburgische Technische Universitat Cottbus (Niemcy), staż naukowy, data realizacji 5.01.2013-4.02.2013.

 

  6. prowadzone przedmioty,

Informacja w społeczeństwie wiedzy

Nauki o informacji, komunikacji i zarządzanie wiedzą

Źródła informacji naukowej i technicznej

Informacja i komunikacja naukowa

Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych

Seminarium

  7. hobby, zainteresowania,

Film, książka, muzyka, fotografia, podróże

  8. dorobek naukowy:

Książki:

Świgoń Marzena (2015). Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. S. 226; ISBN 978-83-7299-944-3 [Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego (2016 r.); nominacja do nagrody w II edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszą monografię naukową o komunikowaniu i mediach (2016 r.) – konkurs nierozstrzygnięty]

Świgoń Marzena (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Podstawy teoretyczne. Badania w wymiarze indywidualnym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. S. 368; ISBN 978-83-7299-772-2

Świgoń Marzena (2006). Bariery informacyjne – podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; S. 220; ISBN 83-89316-64-1

Artykuły:

Nicholas, David; Jamali, Hamid R.; Herman, Eti; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez-Bravo, Blanca; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Świgoń, Marzena; Polezhaeva, Tatiana (2020, in press). Millennial researchers in a metric-driven scholarly world: an international study. Research Evaluation. 5yearsIF: 3,102.

Nicholas, David; Jamali, Hamid R.; Herman, Eti; Watkinson, Anthony; Abrizah, Abdullah; Rodríguez-Bravo, Blanca; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Świgoń, Marzena; Polezhaeva, Tatiana (2020, early view). A global questionnaire survey of the scholarly communication attitudes and behaviours of early career researchers. Learned Publishing IF 2019: 2,2.

Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Rodríguez Bravo, Blanca; Xu, Jie;  Abrizah, Abdullah; Świgoń, Marzena; Clark, David; Herman, Eti (2019). So, are early career researchers the harbingers of change? Learned Publishing vol. 32 no. 3, pp. 237-247. IF 2019: 2,2.

Świgoń Marzena (2017). Knowledge sharing practices in informal scholarly communication amongst academics in Poland. Malaysian Journal of Library & Information Science, vol. 22, no. 2, pp. 101-115. 5yearsIF: 0,727.

Świgoń Marzena (2014). Personal knowledge and information management (PKIM) behavior – in the light of the comparative studies among Polish and German students. Information Research. Special Supplement: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September 2014: Part 1, (paper isic17). Retrieved from http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isic17.html; 5YearsIF: 0,925.

Świgoń Marzena (2013). Personal Knowledge and Information Management – conception and exemplification. Journal of Information Science, vol. 39, no. 6 pp. 832-845; 5YearsIF: 1,387.

Świgoń Marzena (2011). Library anxiety among Polish students: development and validation of the Polish Library Anxiety Scale. Library & Information Science Research, vol. 33, no. 2, pp. 144-150, 5YearIF: 1,755.

Świgoń Marzena (2011). Information limits – definition, types and typologies. Aslib Proceedings: new information perspectives (obecnie: Aslib: Journal of Information Management), vol. 63, no. 4, pp. 364-379, 5YearIF: 0,699.

Wykaz i dostęp do publikacji

PUBLONS: https://publons.com/researcher/1618285/marzena-swigon/

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3600-8349

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marzena_wigon