dr hab. Maria Rółkowska

 

Katedra Dziennikarstwa   

pok. 351, tel. (089) 524 63 52

maria.rolkowska@uwm.edu.pl

  1. zdobyte stopnie, tytuły

- 2019 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o mediach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

- 2003 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Gdański,

- 1996 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Gdański

 2. dyscyplina

- nauki o mediach,

3. zainteresowania naukowo-badawcze:

- historia mediów,

- Polonia i media polonijne oraz polskojęzyczne,

- komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa,

- nauczanie języka polskiego jako obcego.

4. pełnione funkcje i stanowiska

- od lutego 2008 – kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców (jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

5. kursy i staże

- lipiec 2019 – tygodniowy staż naukowy w Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J. Z. Umiastowskiej, Rzym,

- październik 2018-czerwiec 2019 – dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku,

- maj 2015 – tygodniowy dydaktyczny staż zagraniczny –  przeprowadzenie wykładów  w Università degli studi di Genova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne
(w ramach programu LLP Erasmus+ dla nauczycieli akademickich),

 

-  marzec 2014 – tygodniowy dydaktyczny staż zagraniczny –  przeprowadzenie wykładów  w Università degli studi di Genova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (w ramach programu LLP Erasmus dla nauczycieli akademickich),

- luty-marzec 2003 - kurs metodyki nauczania języka polskiego jako obcego zorganizowany przez Stowarzyszenie „Bristol”,

- lipiec-sierpień 2002 - miesięczny kurs lektorski jpjo zorganizowany przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego, 

6. prowadzone przedmioty

–  Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie  – ćwiczenia i wykłady,

–  Seminarium dyplomowe  – studia licencjackie i magisterskie,

– Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe – ćwiczenia i wykłady,

– Media polonijne  – ćwiczenia i wykłady, 

– Wybitne postaci radia i telewizji –  ćwiczenia,

– Warsztat specjalistyczny – ćwiczenia (język angielski dla dziennikarzy).


7. hobby, zainteresowania

- psychologia, kynologia, podróże


8.  dorobek naukowy: 

Monografie:

1)      Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod red. I. A. Ndiaye, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2010,
ss. 191.

2)      Бизнес-курс польского языка. Учебное пособие, A. Kiklewicz, S. Przybyszewski, M.Rółkowska,  Mińsk 2014, ss. 271.

3)      W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Olsztyn 2014, ss. 346.

4)      Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2015, ss. 179.

5)      Maria Rółkowska, Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku, Olsztyn 2018, ss. 328,

 

Rozdziały w monografiach i artykuły:

1)      Pierwsze polskie westerny. Sienkiewicza i Wiśniewskiego nowele, opowiadania i listy
o tematyce amerykańskiej
[w:] Regionalne - Narodowe – Uniwersalne. Literatura
i media w
perspektywie komparatystycznej, pod red. G. Borkowskiej, B. Darskiej,
A. Staniszewskiego, Olsztyn, 2004, s. 58 -73.

2)      Media w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn, 2005, s. 219 - 229.

3) Sienkiewiczowski szok kulturowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2006, nr 2, s. 159 -166.

4) Dziesięciolecie Związku Polaków we Włoszech (1996 – 2006). Zarys historii
i działalności
, „Przegląd Polonijny” 2007, nr 3, s. 53-63.

5) „Nieprzetapialni”- obraz Polonii amerykańskiej w utworach Henryka Sienkiewicza
i
Sygurda Wiśniowskiego, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2007-2008, nr 3-4, s. 209 - 220.

6) Z ziem polskich za ocean. Podróże polskich pisarzy w II połowie XIX wieku [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795 – 1918, pod red.
K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 31- 42.

7) Między mitem dobrego a złego dzikusa – rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej
w XIX-wiecznych relacjach z podróży polskich pisarzy
, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” 2009, nr 5, s. 187- 197.

8) Wizerunek Polaków we Włoszech na przełomie XX i XXI wieku – fakty, stereotypy, mity [w:] Mity  i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. A. Kasińskiej-Metryki i M. Gołosia, Toruń 2010, s. 240 - 255.

9) Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2010, t.17,
s. 343 - 350.

10) Rzymski dziennik GR Multilingue w języku polskim. Analiza zawartości serwisów prasowych [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, pod red.
A. Frankowiak i J. Szydłowskiej, red. nauk. Z. Anculewicz, Olsztyn 2010, s. 12 - 22.

11) Spotkanie w pół drogi. Kilka uwag na temat komunikacji międzykulturowej
w nauczaniu języka polskiego jako obcego
[w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka i R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s. 219-230.

12) Czy amerykański step pachnie? Egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych
w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego
, „Studia Ełckie” 2010,
nr 12, s. 7-18.

13) Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne – jako przykład komunikowania międzykulturowego – w świetle prasy polskiej, „Studia Ełckie” 2010,
nr 12, s. 221-227.

14) Promocja kultury polskiej we Włoszech w latach 2007-2009 (na podstawie prasy polskojęzycznej na Półwyspie Apenińskim) [w:] Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego
dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, pod red.
I. A. Ndiaye, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2010, s. 71-93.

15) Tablice i teksty. Ślady włoskich peregrynacji  romantyków i pozytywistów na łamach prasy polonijnej [w:] Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, pod red.
S. Karpowicz-Słowikowskiej i T. Linknera, Gdańsk 2011, s. 355-361.

16) M. Babecki, M. Rółkowska, Problematyka wizerunkowego modelowania polskości
w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem
,  „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2011, s. 313-320.

17) Santo subito – beato adesso – Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej
we Włoszech (2005-2011),
„Studia Ełckie” 2011, nr 13,  s. 257-268.

18) Wizerunek rodziny dwukulturowej w dyskursie prasowym (na przykładzie związków polsko-włoskich w prasie polonijnej przełomu XX i XXI wieku) [w:] Rodzina
we współczesnym świecie, pod red. M. Howorus-Czajki, K. Kaczor i A. Wieruckiej, Gdańsk 2011, s. 181-190.

19)  S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego – krótki przegląd i co z niego wynika [w:] Polskość  ponad granicami, pod red.
G. Czetwertyńskiej, A. Karczewskiej, S.J. Żurka, Lublin 2011, s. 67-80.

20) S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Językowe i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego studentów z krajów arabskich [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, pod red.
J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 185-193.

21) O Rzeczpospolitej Sztabińskiej, historii i pracy duszpasterskiejwspomnienia księdza Jakuba Rółkowskiego jako dokument czasów, „Studia Ełckie” 2013,
nr 1(15), s. 29-36.            

22)Prasa polskojęzyczna we Włoszech jako materiał dydaktyczny
w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej,
"Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2013, t. 20,  s. 313-321.

23) Uczenie się i postrzeganie języka polskiego oraz kultury polskiej przez studentów programu Erasmus jako aspekt komunikacji międzykulturowej, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2013, nr 9, s. 72-83.

24) Media polonijne i polskojęzyczne w Unii Europejskiej w latach 2004-2012,
w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red.
A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 97- 116.

25)  O rolach i cechach osobowościowych dobrego lektora języka polskiego jako obcego – na podstawie opinii studentów, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, tom 21, s. 109-117.

26) Dziesięciolecie działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2005-2015) [w:] Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2015, s. 9-20.

27)  Jak pokazać małą ojczyznę cudzoziemcom i jak jest ona przez nich postrzegana? Warmia i Mazury jako źródło wiedzy o historii i kulturze polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye,
S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, s. 71-84.

28) Ewa Prządka o Włoszech w Polsce i polskiej Italii – audycje
w eterze i „Świadectwa” na papierze
[w:] Radio w cyfrowym świecie, pod red.
M. Łyszczarza i M. Sokołowskiego, Olsztyn 2016, s. 126-136.

29) Polish Web-Based Press as a Source of Information about Polish Community (Polonia) and Poles Abroad in Italy and Cyprus Case Study [in:] Old and New Mixed Together – Communication and Culture in the New Media Era, edited by U. Doliwa,
H. Leleń, Olsztyn 2016, s. 19-34.

30) Od odkrycia Ameryki do krainy bogactw – Nowy Świat w kulturze
i literaturze polskiej (XV-XVII w.)
, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2016, XXX, s. 301-314.

31) Amerykańska walka o niepodległość i nowo powstałe  państwo na łamach polskiego piśmiennictwa okresu oświecenia, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2018, t. XXXII, s. 109–120.

32) Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w literaturze polskiej okresu romantyzmu  [w:] Przez region do Europy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. Rocznicę urodzin, pod red. J. Szydłowskiej i M. Żmijkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2019, s. 80-90.

33) Zrzeszenie się i działalność Polonii w Czarnogórze na podstawie doniesień  prasy polonijnej, „Media-Kultura- Komunikacja Społeczna”2019, nr 3, s. 31-42.