dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM

 

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 317, tel. (089) 523-39-67

janusz.golota@uwm.edu.pl

 1.      zdobyte stopnie, tytuły,

dr hab

2.      dyscyplina,

 • dr nauki polityczne
 • dr hab. historia najnowsza

 3. zainteresowania naukowo-badawcze,

historia prasy polskiej, historia okresu międzywojennego, funkcjonowanie samorządu terytorialnego III RP, sprawy narodowościowe - z szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko żydowskich, pogranicze mazowiecko-mazurskie,  budownictwo szkolne w PRL w ujęciu realnym i medialnym.
4. pełnione funkcje i stanowiska,

 • Członek Komisji Statutowej UWM 2005r.-2006r. 2016 -
 • Członek Rady Wydziału Humanistycznego 2006 -2008, 2009 –
 • Członek Rady Naukowej IDZiKS od 2006
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny nauki o  komunikacji społecznej i mediach
 • członek komisji ds. przewodów habilitacyjnych
 • członek komisji ds. przewodów dr

Aktualne funkcje poza uczelnią i udział w redakcjach czasopism naukowych

 • Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im Adama Chęnika - prezes
 • Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego – redaktor naczelny od 2001 roku.
 • Polszczyzna regionalna - członek zespołu redakcyjnego - od 2000/
 • Studia Ełckie    - członek zespołu redakcyjnego   - 2013 
 • Rocznik Mazurski -    członek zespołu redakcyjnego od 2014
 • Dzikoviana. Rocznik Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega
 • Збірник Наукових Праць Викладачів, Випуск шостий, 2012/2013 навчальний рікм.Кременець, 2013
 • Członek  zespołu redakcyjnego:  НАУКОВИЙ ВIСНИК IННВАЦIЙНИХТ ЕХНОЛОГIЙ. Збірникнауковихпрац No. 2 (10) 2015, red. nauk. В. С. Рижиков, В. Бреньскi, О. В. Голіченко, Науково-досліднийцентрінноваційнихтехнологій, Кіровоград (Ukraina) 2015,
 • E- encyklopediaWarmii i Mazur, redaktor, recenzent,  2015

 5. kursy i staże,

 • 1991 Trans-European Mobility Programme for University Studies) TEMPUS Kopenhaga
  • 1993"Kurs prawa i wolności człowieka" Helsińska Fundacja Praw Człowieka. 
  • 1997  St. Giles Colleges w Londynie.
  • 1988 BWS Germanlingua w Monachium.
  • 2013 Staż Naukowy Akademia Humanistyczno Pedagogiczna Im. Tarasa Szewczenko W Krzemieńcu.
  • ·
   6. prowadzone przedmioty (te stałe),
   • Stosunki międzynarodowe
   • Współczesne systemy polityczne
   • Seminarium dyplomowe
   • Wykład monograficzny

              7. hobby, zainteresowania,

Podróże , Natura, Poezja

 

8. dorobek naukowy: monografie, rozdziały w monografiach, artykuły itd.

 

Monografie

 1. Tendencje wolnościowe i ich ograniczenia na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku, red. J. Gołota, M. Truszczyński, Ostrołęka 2015, s. 212.
 2.  H. Stroński, J. Gołota,O. Krasiwski, Ukraina–Polska–Unia Europejska Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, Україна–Польща–ЄвропейськийСоюз З дослідженьсистемноїтрансформаціїнарубежі ХХ і ХХІ століть,Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Львівськийрегіональнийінститут Lwów, Olsztyn, Warszawa, Ostrołęka 2014, s. 574.
 3. J. Gołota, Między historią polityczną a historią społeczną. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesiątą rocznice urodzin, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Wydział Humanistyczny UWM, Akademia Humanistyczna, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika. Pułtusk, Olsztyn, Ostrołęka, Warszawa 2014,  s. 631.
 4. Mazowsze północne – w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, red. J. Gołota i M. Truszczyński, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2012, s. 230.
 5. Odrodzenie samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej : Ostrołęka - Olsztyn : studia i materiały, red. J. Gołota, Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika; Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Ostrołęka – Olsztyn 2010, s. 123.
 6. Wydarzenia roku 1939 i 1989 na Mazowszu Północno Wschodnim : studia nad historią regionalną, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2009, s. 156.
 7. Migracja ludności na pograniczu mazursko kurpiowskim w XIX i XX wieku, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Ostrołęka, Olsztyn 2008, str. 151.
 8. Historyczne, kulturowe i współczesne uwarunkowania rewitalizacji obszaru staromiejskiego Ostrołęki: materiały z sesji "Rewitalizacja centrum Ostrołęki przy zaangażowaniu środków Unii Europejskiej" zorganizowanej 22 listopada 2004 roku w Ostrołęce, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2004, s. 37.
 9. J. Gołota, J. Kijowski, Józef Psarski 1868 – 1953, Ostrołęka 2004.
 10. Kultura Janisławicka w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich, red. J. Gołota, K. Parszewski, E. Kawałkowa, Ostrołęka 2003, s. 149.
 11.  J. Gołota, Jędrzej Moraczewski Pierwszy premier II Rzeczypospolitej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2002, s. 501.
 12. Dokonania i działalność Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny, red. J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika,Ostrołęka 2002,

s. 124. 

 1. J. Gołota, Ostrołęka. Miasto i powiat w okresie międzywojennym, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2000, s.322.
 2. Bitwa pod Ostrołęką w relacjach współczesnych, red. N. Kasparek, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1999, s. 131.
 3. Pogranicze mazursko–kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej, red. St. Achremczyk, J. Gołota, Olsztyn-Ostrołęka 1998, s. 132.
 4. Pogranicze mazursko–kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 roku),  red. St. Achremczyk, J. Gołota, Olsztyn-Ostrołęka 1998, s. 133.
 5. Tradycje niepodległościowe na Mazowszu północno–wschodnim, red. J. Gołota, J. Kijowski, Ostrołęka 1996, s. 148.
 6. Tradycje niepodległościowe na Mazowszu północno–wschodnim. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika w dniu 8 listopada 1996 roku w Ostrołęce, red. J. Gołota, J. Kijowski, Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1996.
 7. Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX, red. J. Gołota, J. Kijowski, Ostrołęka 1988, s. 140.
 8. J. Gołota, Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej, [oprac. zespół pod red. Janusza Gołoty],Maków Mazowiecki 1987, s. 78.

Podręcznik

1. W. Breński,  J. Gołota,Mini Lexicon of Local Self - Govermment in Poland and the European Union, Alcide De GasperiUUniwersity of Euroregional Economy in Józełów, Józefów 2014, s. 85.

Prace pod redakcją

 1. Dzieje powiatu ostrołęckiego, Red, Janusz Gołota, Jerzy Kijowski,  Jan Mironczuk, Ostrołęka, 2018,
 2. Kurpiowszczyzna - kultura, historia, gospodarka. Wybrane zagadnienia / pod redakcją Janusza Gołoty i Jana Mironczuka,  Ostrołęka  2017.
 3.  „Z nadnarwiańskich borów”oprac. A. Chętnik, J. Gołota, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2015,

 s. 159.

 1. J. Gołota, M. Truszczyński,  Mazowsze północne – w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2012,

s. 230.

 1. Postęp medycyny jako czynnik wpływający na jakość życia, red. J. Gołota, M. Rosak, Ostrołęka 2011, s. 336.
 2. XXV lat OTN, red. J. Gołota, J. Kijowski, R. Kołak, K. Parszewski, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika , Ostrołęka 2011, s. 261.
 3. Pogranicze mazursko–kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej, red. S. Achremczyk, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP w Olsztynie, Olsztyn-Ostrołęka 1998,  s. 132.
 4. Pogranicze mazursko–kurpiowskie. Materiały z sesji naukowej (14 listopada 1997 roku), red.  St. Achremczyk, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP w Olsztynie Olsztyn-Ostrołęka 1998, s. 133.
 5. Tradycje niepodległościowe na Mazowszu północno-wschodnim: materiały z sesji naukowej, zorganizowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika w dniu 8 listopada 1996 roku w Ostrołęce, red. J. Gołota, J Kijowski, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika , Ostrołęka 1996, s. 156.

Redakcje Naukowe

 1. J. Gołota, red. naukowa Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, aut. Jerzy Kijowski, Ostrołęka 2018.
 2. J. Gołota, redakcja naukowa, P. Abramski, W imieniu Państwa Podziemnego. Z dziejów walk o wolność Polski na Mazowszu Północno – Wschodnim  w pamiętnikach „Szrugi”,Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2013, s. 380.
 3. J. Gołota, Red. naukowa, aut.: B. Kalinowska, Bernardyni w Ostrołęce 1664 – 1864, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 7 - 9

Opracowania materiałów Źródłowych

 1. H. Kozicka, Rosjanie w Tarnopolu. Dziennik 1914-1916, oprac. I. Florczak, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2015, s. 112.
 2. Adam Chętnik „Z nadnarwiańskich borów”, oprac. J. Chętnik, J. Gołota,  Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2015, s. 230. 
 3. Ostrołęka 1831. Wspomnienia, rozkazy, relacje, wybór źródeł, oprac. N Kasparek, J Gołota, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 424.
 4. Powstanie Sierpniowe w Warszawie we wspomnieniach i pamiętnikach naocznego świadka Adama Chętnika, oprac. J. Gołota, J. Kijowski, K. Parszewski, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika, Ostrołęka 2004.
 5. J. Gołota, Księga Żydów ostrołęckich, oprac. Z. Drezner, J. Gołota, A. Wołosz, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Ziomkostwo Ostrołęckie w Izraelu, Ostrołęka–Tel Aviv, wyd. I 2001, wyd. II 2002, s. 692.

Artykuły w pracach zbiorowych

 1. J. Golota, Makowska sinusoida dziejowa, [w:], Przez region do Europy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Staniszewskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Joanny Szydłowskiej i Magdaleny Żmijkowskiej, Olsztyn 2019, s. 214-226
 2. J. Gołota, Aroundthe social construction of schools in the Olsztyn voivodeship 1959-1965 (Politics, economy, social communication), [w:]  Past and contemporary contexts of school education in Warmia and Mazury. Part I. Selected problems of the school education system in Warmia and Mazury. From II Republic of Poland to the end of the 20th century / Scientific editor Joanna M. Garbula,  Olsztyn, 2018, s. 83-103 ;
 3. J. Gołota,  Nie wszystek umarłeś, Doktorze Stanisławie!, [w:] Wpisani w życie Twoje, Stanisławie : wspomnienia o Stanisławie Pajce, redakcja naukowa: Jerzy Kijowski:, Ostrołęka , 2018, s. 35-38
 4. J. Gołota, O dostrzeżenie bogactwa kulturowego w regionie – wprowadzenie, [w:]
  Dzieje parafii pod wezwaniem św. Anny oraz Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych : praca zbiorowa / pod red. Marii Przytockiej, Łyse  2018, s. 17-19.
 5. J. Gołota, Pięciolatka prosperity w budownictwie szkolnym (1961-1965), [w:] Gospodarka PRL: wybrane zagadnienia / pod redakcją Witolda Gieszczyńskiego Olsztyn : 2018,  s. 277-301.
 6. J. Gołota, Podciągnąć powiat wzwyż (1915/1918-1939) [w:] , Dzieje powiatu ostrołęckiego / pod red. Janusza Gołoty, Jerzego Kijowskiego i Jana Mironczuka, Ostrołęka  2018, s. 253-307.
 7. J. Gołota, Problemy ruchu naukowego w regionach i regionalne czasopisma naukowe we współczesnej Polsce (na wybranych przykładach),  Slavânskij mir i nacional'naâ rečevaâ kul'tura v sovremennoj kommunikacii : XIV meždunarodnye Karskie čteniâ, 2-3 maâ : sbornik naučnych trudov / red. Mariâ I. Konûškevič et al.,  Grodno 2018, s.71-75
 8. Ostrołęcki ornament obchodów stulecia niepodległości Polski, ) [w:]
   Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce / aut. Jerzy Kijowski; red. nauk. J, Gołota, Ostrołęka 2018, s. 17-18
 9. J. Gołota, Interakcje samorządu  województwa mazowieckiego  z miastami na prawach powiatu.  Aspekt realny i medialny, [w:] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, Pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springerm Zielona Góra 2018, s, 281 - 297
 10. J, Gołota, J. Mironczuk, Słowo wstępne, [w:] Kurpiowszczyzna - kultura, historia, gospodarka. Wybrane zagadnienia / pod redakcją Janusza Gołoty i Jana Mironczuka, Ostrołęka 2017, s. 5-6
 11. J. Gołota,  Społeczne budownictwo szkolne na terenie województwa warszawskiego 1959-1972 /władza, społeczeństwo, prasa/, [w:] Kurpiowszczyzna - kultura, historia, gospodarka. Wybrane zagadnienia / pod redakcją Janusza Gołoty i Jana Mironczuka, Ostrołęka 2017, s. 205-218.
 12.  Gość Puszczański" - tygodnik poświęcony sprawom kurpiowskim, mazurskim i innym, dotyczącym pogranicza, [w:] Pogranicze w mediach : media na pograniczu  pod redakcją Pauliny Olechowskiej i Ewy Pajewskiej
  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, s. 204-220
 13. J. Gołota, Społeczny Fundusz Budowy Szkół. Powstanie, przykłady działalności, efekty (1958-1966), [w:]  "Polska Ludowa" 1944-1989 - wybrane problemy historii politycznej i społecznej / red. Dorota Litwin-Lewandowska, Krzysztof Bałękowski,  Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2016, s. 302-316.
 14. J. Gołota, M. Samsel, Od Wydawców: s. 3-4 [w:] Adam Chętnik, Z nadnarwiańskich borów, opracowanie i przygotowanie do druku: J. Chętnik, J. Gołota,  Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2015, s. 230. 
  1. J. Gołota, Adamowi Chętnikowi w 130. Rocznicę urodzin. Kalendarium [w:] Adam Chętnik „Z nadnarwiańskich borów”, oprac. J. Chętnik, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2015, s. 5- 11.
  2.  J. Gołota, Rzeczywistość w „Polsce Zbrojnej” – 1945 [w:] Tendencje wolnościowe i ich ograniczenia na ziemiach polskich od XIX do XXI wieku, red. M. Truszczyński, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 2015, s. 185 – 212.
  3. J. Gołota, J. Kijowski, Adam Chętnik – Zapiski biograficzne [w:] Adam Chętnik „Z nadnarwiańskich borów”, oprac. J. Chętnik, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2015, s. 11 – 21 – 5.
  4. J. Gołota, Bibliografia Dorobku naukowego prof. zw. Andrzeja Skrzypka [w:] J. Gołota, Między historią polityczną a historią społeczną, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Wydział Humanistyczny UWM, Akademia Humanistyczna, Ostrołeckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika. Pułtusk, Olsztyn, Ostrołeka, Warszawa 2014, s. 23 – 42.
  5. J. Gołota, Warszawskie "Tysiąclatki"[w:] J. Gołota, Między historią polityczną a historią społeczną, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Wydział Humanistyczny UWM, Akademia Humanistyczna, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Pułtusk, Olsztyn, Ostrołeka, Warszawa 2014, s.394 - 336.
  6. J. Gołota, Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Olsztynie 1961 – 1989, Społeczeństwo-wojsko-polityka, Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu z okazji 70 urodzin, red. naukowa Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Tomasz Wesołowski, Białystok 2013, s. 545 - 557.
  7. J.Gołota, Ku Pamięci i przestrodze, na marginesie wspomnień z walk o wolną Polskę[w:] P. Abramski, W imieniu Państwa Podziemnego. Z dziejów walk o wolność Polski na Mazowszu Północno – Wschodnim  w pamiętnikach „Szarugi”,Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2013, s. 7 – 10.
  8. J. Gołota, Z działalności badawczej Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, wstęp od wydawcy [w:]Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2013, s. 13 – 16.
  9. J. Gołota, Polski eksperyment w kształceniu nauczycieli „Naukowy zbiór innowacyjnych Technologii”, „Naukowij wisnik innowacijnich technplogij” nr 2,  2013,  Kirowograd Ukraina, s. 118 -127.
  10. J. Gołota, Z teorii i praktyki polskiego samorządu 1990 – 2010 /wybrane problemy/,Збірник Наукових Праць Викладачів, Випуск шостий, 2012/2013 навчальний рікм. Кременець, 2013, s. 3-19
  11.  J. Gołota, Główne nurty i partie polityczne na Mazowszu północno – wschodnim, XIX-XX w: Mazowsze północne – w poszukiwaniu tożsamości narodowej, społecznej i religijnej,red. J. Gołota, J. Truszczński, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2012, s. 35 – 46.
  12. Od Wydawcy, [w:] B. Kalinowska, Bernardyni w Ostrołęce 1664 – 1864, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2011, s. 7 - 9
  13.  J. Gołota, poprzez prawdę ku pojednaniu, [w:] J. Mironczuk, Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika Ostrołęka 2011
  14. Słowo wstępne, [w:] : Kijowski, Lelis, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2010
  15. J. Gołota. Prawa człowieka a samorząd terytorialny [w:] Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L.Koba, W. Włodarczyk, Warszawa 2009, s. 466 – 481.
  16. J. Gołota. Rosjanie w Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim w XIX i pierwszych w XI i p. poł XX wieku [w:]Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku: studia i materiały, red. M. Gnatowski, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2009,s. 131 – 141.
  17. J. Gołota, J. Kijowski, Wprowadzenie[w:]Dzieje parafii i kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, M. Przytocka, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2009, s. 4 - 5.
  18. J. Gołota, Polskie rocznice z perspektywy 2009 roku [w:]5. Pułk Ułanów Zasławskich w polskiej wojnie obronnej 1939r.,A.Czartoryski,Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im A. Chętnika, Ostrołęka 2009, s. 9 – 16.
  19. J. Gołota, Ostrołęcki  na północno wschodnim polskim Mazowszu w integrującej się Europie [w:]G. Oleksik, Historia Szpitala w Ostrołęce w latach 1564-2008, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. J. Psarskiego, Ostrołęka 2007, str. 7.
  20. J. Gołota, Ziomkostwo Ostrołęckie w Izraelu, Stosunki polsko-żydowskie w 60 lat po Holokauście. Wstęp do hebrajskiego wydania Księgi Pamięci Gminy Ostrołęckiej, Tel Aviv 2003. s. 4 – 6.
  21. J. Gołota, Społeczność Ostrołęki w okresie międzywojennym[w:] Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, wyd. IV rozszerzone i uzupełnione, Urząd Miejski w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Ostrołęka 2002, s. 243 - 287.
  22. J. Gołota, Kurpiowszczyzna wobec plebiscytu na Warmii i Mazurach [w:] Materiały z sesji naukowej,  red. S.Achremczyk, J. Gołota, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Instytut Historii WSP w Olsztynie, Olsztyn-Ostrołęka 1998,  s. 55 – 61.
  23.  J. Gołota, J. Kijowski, Spór stronnictw politycznych o symbole i tradycje niepodległościowe w powiecie ostrołęckim w okresie międzywojennym [w:]Tradycje niepodległościowe na Mazowszu północno–wschodnim.Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika w dniu 8 listopada 1996 roku w Ostrołęce, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 1996, s. 52 - 62
  24. J. Gołota, Szanse szkolnictwa niepaństwowego na prowincji[w:]Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w systemie edukacji narodowej, J.Bogusz,A. Knap, Warszawa 1996, s. 251.
  25. J. Gołota, Dzieje społeczności żydowskiej w Ostrołęce na tle innych miast mazowieckich[w:]Ostrołęka na tle innych miast mazowieckich w XIX i XX w., Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. AdamaChętnika, Ostrołęka 1988, s. 93-116.

 

Artykuły w czasopismach

 1. J. Golota, Z dziejów ostrołęckiej Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Polskiej Macierzy Szkolnej w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego,  2019, 33, s. 115-124.
 2. J. Golota, 11 listopada czy 22 lipca. Oficjalna prasa w Polsce 1944-1948 wobec świąt narodowych, : Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2018,  s. 193-207.
 3. J. Gołota, Budownictwo szkolne w Polsce wobec procesów makroekonomicznych (1956-1970) Vučonyâ zapiski Bresckaga universiteta: Zbornik navukovyh prac. Vypusk 15. C~21astka 1: Gumanitarnyâ i gramadskiâ nauki, 2019, s, 133-140.
 4. J. Gołota, Wokół teoretycznych i praktycznych koncepcji kształcenia. Nauczyciel w Polsce w świetle reform oświatowych,  Naukovij visnik Kremenec'kogo oblasnogo gumanitarno-pedagogičnogo institutu im. Tarasa Ševčenka. Seriâ: Pedagogika 2018, 9,s.162-168.
 5. J. Gołota, Social construction of schools in the warsaw voivodeship 1959-1972 (authority, society, press): Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego,  2017, 31, s. 311-327
 6. J. Gołota, Echa sporu milenijnego na łamach Trybuny Mazowieckiej i Gościa Niedzielnego /1966/, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 29, Ostrołęka 2015, s.171 – 183.
 7. J. Gołota,Samorząd terytorialny forpoczta polskiej demokracji, [w:] Ukraina–Polska–Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, Україна–Польща–ЄвропейськийСоюз З дослідженьсистемноїтрансформаціїнарубежі ХХ і ХХІ століть, Lwów, Olsztyn, Warszawa, 2014, s. 329 – 338.
 8. J. Gołota,Wspólne Dziedzictwo” jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu, Studia Ełckie z. 3,  2013 , Lista B,  8 pkt.
 9. J. Gołota, Z myślą o Polakach na Wschodzie. Wileńsko – kowieńskim szlakiem, „Znad Willi”, nr 1, Wilno, 2013 r.,  s. 77 – 91.
 10. J. Gołota, Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju, Echa Przeszłości 2013
 11. J. Gołota, Związek Inwalidów Wojennych RP w Okręgu Olsztyńskim 1945 – 1950, „Komunikaty Warmińsko – Mazurskie” IV kw 2008, s. 38.
 12. J.Gołota, „Przegląd ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Ostrołęka 2013, s. 63 – 80.
 13. J. Gołota, Wstęp [w:]  Klasztory męskie na Mazowszu, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2007, str. 4.
 14. J. Gołota, Adam Chętnik - etnograf, społecznik, badacz [w:] Dokonania i działalność Adama Chętnika oraz ich wpływ na rozwój Kurpiowszczyzny, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2002, s. 124.
 15. J. Gołota, Społeczność polska i żydowska w Ostrołęce. Sfery waśni i koegzystencji [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża 2002, s. 160.
 16. J. Gołota, Losy Żydów ostrołęckich w czasie II wojny światowej, „Biuletyn Historycznego Instytutu Żydowskiego1998, nr 3, str. 23 – 35.
 17. J. Gołota, „Mazur”. Makowski tygodnik polityczno-społeczny i zawodowy, ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 1998, nr 12, str. 192 – 210.
 18. J. Gołota, „Mazur”. Makowski tygodnik polityczno-społeczny i zawodowy, ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego1998, nr 12, s. 191 - 210.
 19. J. Gołota, Z życia społeczeństwa żydowskiego w okresie międzywojennym, ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 1997, nr 11, s. 77 - 90.
 20. J. Gołota, Bronisław Pieracki- szkic biograficzny 1919–1934, „Rocznik Sądecki” 1995, t. XXIII, s. 109 – 127.
 21. J. Gołota, Społeczeństwo powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki w okresie międzywojennym, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego1996, nr 10, s. 86 - 102.
 22. J. Gołota, Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycznych lat trzydziestych, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego1995, nr 9, s. 191 - 214.
 23. J. Gołota, Ewolucja ideowopolityczna Jędrzeja Moraczewskiego 1930–1939, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 3,Warszawa 1995, s. 13 – 29.
 24. J. Gołota, Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycznych lat trzydziestych, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 1995, nr 9, s 191 – 214.
 25. J. Gołota, Jędrzej Moraczewski 1919–1926, „Dzieje Najnowsze” 1993, nr 2, s. 35 - 51.
 26. J. Gołota, Studium Nauczycielskie w Ostrołęce, ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 1991, nr 5, s. 12 - 23.
 27. J. Gołota,Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce,ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Ostrołęka1989, nr 3, s. 26 - 32.
 28. J. Gołota, Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce, ZeszytyNaukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego1989, nr 3, s. 26 - 32.
 29. J. Gołota, W sprawie sporu o zmianę orientacji PPSD w latach 1916–1917,„Studia Historyczne”, Kraków 1985, nr 3, s.381 - 394.

Doktoraty

 • Adam Białczak,  Stosunki polityczne, społeczne i gospodarcze Baranowa w XIX i XX wieku na tle dziejów Mazowsza Północno-Wschodniego, obrona 2009, UWM  
 • Marek Niewiadomski, Dzieje gminy Miastkowo i terenów położonych nad Rużem na tle ziemi  łomżyńskiej, obrona 2016, UWM
 • Sylwia Wykusz, Oświatowa i polityczna misja Głosu Nauczycielskiego 1945 – 1989, obrona 2017, UWM

recenzent w przewodach habilitacyjnych

 • dr ZbigniewKudrzycki, Wydział Humanistyczny UWM, 2015
 • dr Alina Cała, Wydział Humanistyczny UWM, 2017
 • Sekretarz Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Jana Mironczuka, Wydział Humanistyczny UWM, 2015

Recenzje doktorskie 

 1. Recenzja pracy doktorskiej mgr. Mateusza Ratyńskiego „Stanisław Osiecki (1875–1967). Biografia polityka i działacza społecznego”. Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2019
 2. 2.      mgr Grzegorza Pękula  „Dzieje Łochowa i okolic w XIX i XX wieku”. Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2010 Pułtusk 2018
 1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Piekarskiego, Ziemiaństwo Mazowsza płockiego w latach 1918 – 1939, Akademia Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2010.
 2. Recenzja pracy doktorskiej mgr Barbary Kalinowskiej, Zakon Bernardynów w Ostrołęce, UWM, Olsztyn 2010.
 3. Recenzja pracy doktorskiej mgr Marcina Radziłowicza, Ełcki samorząd miejski w latach 1990 – 2010, UWM, Olsztyn 2012.
 4. Recenzja pracy doktorskiej mgr Dariusza Budelewskiego, Powiat Maków Mazowiecki w latach II Rzeczypospolitej, Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2013.

 

Recenzje w czasopismach

 1. J. Mironczuk, XXX lat Solidarności oświatowej w Ostrołęce (1980-2010),Warszawa-Ostrołęka 2010,  „Dzieje Najnowsze” 2011, zeszyt 4.
 2. B. Kalinowska, Bernardyni w Ostrołęce 1664 – 1864, Ostrołęka 2011, „Studia Ełckie” 2011, nr 13.
 3. A. Bialczak, Kurpiowszczyzna w dobie powstania listopadowego, „Studia Łomżyńskie” 2001, t.  XII.
 4. T. Piekarski, Ziemiaństwo Mazowsza Płockiego w latach 1918 – 1939, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego,  XXVII/2013, s. 642 – 644.