dr hab. Arkadiusz Dudziak

 

KATEDRA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

arkadiuszdudziak@interia.pl

tel. (089) 524 63 58, pok. 251

1.      Zdobyte stopnie, tytuły:

18 lutego 2014 roku: stopień doktora habilitowanego (dyscyplina: nauki humanistyczne, dziedzina: językoznawstwo, specjalność: komunikacja społeczna), uzyskany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

17 marca 1999 roku: stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej (specjalność filmoznawstwo), uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

23 czerwca 1994 roku: tytuł magistra filologii polskiej (specjalność nauczycielska), uzyskany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 2.      Dyscyplina:

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

3.      Zainteresowania naukowo-badawcze:

Zainteresowania naukowe dra hab. Arkadiusza Dudziaka dotyczą antropologicznych i aksjologicznych aspektów komunikacji społecznej: komunikowania między­kul­turowego; antro­pologii języka mediów; zastosowania osiągnięć antropologii kulturo­wej w perswazji (w negocjacjach, w reklamie, w Public Relations oraz w mar­ketingu politycznym); kategorii perswazji i manipulacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej. Eksploruje on naukowo różne obszary komunikacji i różnorodne typy tekstów, które są przedmiotem badań medialingwistyki, aksjolingwistyki oraz antropologii lingwistycznej. Jest twórcą metodologii badawczej określanej jako „antropologiczna hermeneutyka”. Jego monografia Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym stała się podręcznikiem w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

4.      Osiągnięcia naukowo-badawcze:

W latach 2009-2011 kierowanie projektem badawczym Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii, pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania badań w postaci grantu na działalność naukową w XXXVI Konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Nauki (nr rej. MNiSW: N N116 233436, nr proj. UWM: 529.0411.901). Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu uzyskało pozytywną ocenę Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

W latach 2017-2019 kierowanie międzynarodowym zespołem specjalistów (z Hiszpanii, Bułgarii, Rosji, Ukrainy, USA, Polski) w interdyscyplinarnym przedsięwzięciu do badań nad indoeuropejskim dziedzictwem w kulturze i językach – efekt: monografia naukowa (podręcznik dla Studentów kierunkuМежкультурная коммуникация в Европе) The Indo-European legacy in language and culture. Selected issue, scientific editors A. Dudziak, A. Zlobin, M. Payunena, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2019, 241 ss. ISBN 978-83-8100-209-7.

W latach 2005-2011 współpraca z katedrą Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomii UWM w Olsztynie: prowadzenie wykładów i warsztatów z komunikacji społecznej na studiach podyplomowych: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie personelem.

Osiągnięcia metodologiczne:

 • opracowanie antropologicznej hermeneutyki – metodologii badań, polegającej na interpretowaniu przekazów kulturowych jako źródeł antropologicznych, reaktualizujących uniwersalne motywy eschatologiczne, toposy, wątki mityczne i symbole archetypowe (Opracowanie metodologii badań pod nazwą antropologiczna hermeneutyka, [w:] Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Cudze chwalicie, swego nie znacie. Promocja osiągnięć nauki polskiej, Innovatio Press, Lublin 2010, ss. 54-57, ISBN 978-83-62074-07-5);
 • zastosowanie antropologicznej hermeneutyki w badaniach dzieł literackich, utworów filmowych, przekazów reklamowych, tekstów w zintegrowanej komunikacji marketingowej na rynku komercyjnym, tekstów komunikowania politycznego;
 • zastosowanie antropologicznej hermeneutyki w badaniach tekstów medialnych w komunikacji społecznej, do jakościowej analizy dyskursu medialnego.

Osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne:

 • 2019 rok: wykłady „Oсновы медиавоздействия” w charakterze profesora wizytującego na zaproszenie Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś) dla studentów specjalności Informacja i komunikacja.
 • współautorstwo podręcznika akademickiego poświęconego metodyce przygotowy­wania prac dyplomowych oraz edytorstwa tekstów naukowych (Redagowanie prac dy­plomo­wych. Wskazówki metodyczne dla studentów);
 • promotorstwo licznych prac dyplomowych z zakresu komunikacji społecznej (komunikacji marketingowej na rynku komercyjnym, politycznym, non profit; promocji i reklamy; Public Relations) oraz medioznawstwa (analizy dyskursu medialnego, analizy i interpretacji tekstów medialnych, charakterystyki i analizy zawartości mediów, kreacji i promocji wizerunku medialnego) – tenwymiar działalności dydaktycznej wysoko oceniła w roku 2011 Państwowa Komisja Akredytacyjna w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM z uwagi na fakt, że uczestnicy seminariów znajdują zatrudnienie w sektorze komunikacji społecznej m.in. na stanowiskach: menedżerów, specjalistów Public Relations, asystentów w biurach poselskich, pracowników biur promocji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wyróżnienia za działalność naukowo-badawczą:

 • 2008 rok: stypendium na.kowe Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla wyróżniających się pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • 2009 rok: nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za działalność naukowo-badawczą;
 • 2009 rok: nagroda Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za zakwalifikowanie projektu bada­wczego własnego  („Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjolo­gii”) do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach XXXVI konkursu (nr rej. MNiSW: N N116 233436, nr proj. UWM: 529.0411.901, charakter udziału w realizacji: kierownik projektu);
 • 2009 rok: kwalifikacja do finałowego etapu ogólnopolskiego konkursu na wybitne osiągnięcia nauki polskiej „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – promocja osiągnięć nauki polskiej, zorganizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji (uznanie Kapituły Konkursu dla dorobku naukowego z lat 1999-2009);
 • 29-11-2013: nagroda Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za opublikowanie w Wydawnictwie UWM książki w dziedzinie językoznawstwo, specjalność komunikacja społeczna;
 • 01-12-2014: nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie II stopnia przyznana za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

Badania eksperckie w ramach współpracy z sektorem gospodarczym:

W 1999 roku na zamówienie firmy Codes (obecnie CODES Strategie Rynkowe: Warszawa, Izabelin 3 Maja 11; www.codes.pl) – ekspertyza z zakresu tworzenia nazwy korporacyjnej jako elementu systemu identyfikacji wizualnej w wymiarze zarządzania tożsamością organizacji. Ekspertyza wynikała z potrzeby wykreowania wizerunku nowej marki, m.in. utworzenia nazwy marketingowej dla nowego podmiotu gospodarczego, powstającego w 1999 roku z połączenia przedsiębiorstw: Centrali Produktów Naftowych S.A. oraz Petrochemii Płock S.A. (od 3 kwietnia 2000 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna);

W 1999 roku – ekspertyza w zakresie analizy skuteczności pragmatyczno-perswazyjnej oraz walorów marketingowych nazwy korporacyjnej Anagram (obecnie ANAGRAM Naming) dla firmy CODES Strategie Rynkowe;

W 2010 roku – ekspertyza w zakresie nazwy marketingowej oraz corporate design dla działalności wydawniczej firmy VERTUM Spółka z o.o. (ul. Immanuela Kanta 9/5, 10-691 Olsztyn).

5.      Kursy i staże:

Kursy i szkolenia:

2014 rok: szkolenie „Efektywne Public Relations”, prowadząca Małgorzata Domaszewicz, spec. PR w firmie Provident Polska.

2008 rok: kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich, przeprowadzony przez Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2003 rok: szkolenie z zakresu metodyki procesu oceniania, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Staże naukowe:

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия, 25-28.10.2017.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гроднo, Республика Беларусь, 10-14.12.2019.

 6.      Prowadzone przedmioty:

Psychologia komunikacji społecznej (wykł.)

Etyka komunikacji społecznej (wykł. monogr.)

Public relations (wykł.)

Kryzysowe Public Relations (ćw.)

Lobbing i PR (ćw.)

PR korporacyjny (wykł.)

Gatunki wypowiedzi w PR (ćw.)

Sztuka negocjowania (ćw.)

 7.      Hobby, zainteresowania:

Podziwianie dorobku życiowego osób zacnych, tj. prawych, dobrych, mądrych etc.; kynologia i wędrowanie z psami po uroczyskach; nocne kontemplowanie dziedzictwa słowiańskiego przy ognisku; afirmowanie zachodów słońca nad Bałtykiem; delektowanie się autorskimi potrawami oraz czerpanie radości z muzyki i tańca w gronie przyjaciół; filmy fabularne z wartościowym scenariuszem i imponującym kunsztem aktorskim.

8.      Wybrane publikacje w dorobku naukowym:

Monografie:

The Indo-European legacy in language and culture. Selected issue, scientific editors A. Dudziak, A. Zlobin, M. Payunena, Olsztyn 2019, 241 ss.

Nomadyzm i nomadologia: rozważania i analizy, red. nauk. A. Kiklewicz, A. Dudziak, Olsztyn 2018, 351 ss.

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna, red. nauk. A. Dudziak, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2017, 225 ss.

Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin. Pod red. A. Dudziaka, J. Orzechowskiej, Olsztyn 2017, 484 ss.

Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym, red. nauk. A. Dudziak, A. Żejmo, Olsztyn 2014, 335 ss.

Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii. Olsztyn 2012, 287 ss.

Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje interdyscyplinarne, red. nauk. A. Dudziak, A. Żejmo,, Olsztyn 2009, 294 ss.

Reda­gowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008, 296 ss. (współautorstwo Agnieszka Żejmo)

Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Lublin 2000, 179 ss.

Rozdziały w monografiach:

Tematyka białoruska w polskojęzycznych kanałach serwisu internetowego YouTube, [w]: Belarus' u kantèksce eurapejskaj gistoryi : asoba, gramadstva, dzâržva: zbornik naukovyh artykula, prysvečanyh 80-goddzû Grodzenskaga dzâržaunaga universitèta imâ Ânki Kupaly i 65-goddz ~ 31 gistaryčnaj adukacyi u Grodzenskim dzâržaunym universitèce imâ Ânki Kupaly: U 2 častkah: Častka 1, red. A. A. Kavalenâ, I. F. Kiturka, Grodno 2019, s. 327-331.

Wybrane kategorie twórczości naukowej Profesora Aleksandra Kiklewicza, [w:] Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin. Pod red. A. Dudziaka, J. Orzechowskiej, Olsztyn 2017, s. 11-27.

Wartości i wartościowanie na podstawie wspomnień Zdzisława Brońskiego („Uskoka”), [w]: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna, red. nauk. A. Dudziak, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2017, s. 85-100.

Методологические аспекты преподавания языка [w:] Актуальные проблемы гуманитарного знания в техническом вузе,  Санкт-Петербург 2017, s. 118-122 (współautorstwo Marina Payunena).

Wizerunek Jana Pawła II w kampaniach medialnych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, red. M. Sokołowski, Toruń 2016, s. 141-151.

Aksjologiczne aspekty komunikowania św. Jana Pawła II w orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, [w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2016, s. 198-209.

Kryzys wartości na podstawie PR-owskiej analizy dyskursu polskiej debaty publicznej, [w]: Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspektywie interdyscyplinarnej, red. nauk. A. Chyczewska, I. M. Kijowska, Elbląg 2015, s. 297-313.

Wizerunkowe strategie perswazyjne w audiowizualnych reklamach społecznych, [w:]  Науковий Вiсник Iннвацiйних Технологiй. Збірник наукових прац No. 2 (10) 2015, red. nauk. В. С. Рижиков, В. Бреньскi, О. В. Голіченко, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2015, s. 70-79.

Stereotypy i wartości narodowe w marketingowej komunikacji wizerunkowej. Studium przypadku: reklama marki komercyjnej, [w:] Науковий Вiсник Iннвацiйних Технологiй. Збірник наукових прац No. 2 (10) 2015, red. nauk. В. С. Рижиков, В. Бреньскi, О. В. Голіченко, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2015, s. 80-87.

O słowackiej i polskiej misji kształtowania tożsamości europejskiej w ujęciu Jana Pawła II, [w]: Polonistyka 2013, red. Aleksander Kiklewicz, Olsztyn 2014, s. 341- 365.

Aksjologiczne aspekty komunikowania międzykulturowego Jana Pawła II, [w:] Jan Paweł II w komunikowaniu międzykulturowym. O sztuce dialogu z Innym, red. nauk. A. Dudziak, A. Żejmo, Olsztyn 2014, s. 120-142.

Od totalitaryzmu do demokracji – przesłanie wizyty Jana Pawła II na Ukrainie w 2001 roku (perspektywa komunikacji społecznej), [w:] Ukraina – Polska – Unia Europejska. Ze studiów nad przekształceniami ustrojowymi na przełomie XX i XXI wieku, red. H. Stroński, J. Gołota, O. Krasiwski, Lwów – Olsztyn – Ostrołęka 2014, s. 245- 256.

Antropologia i aksjologia języka reklamy społecznej w Internecie – aspekty metodologiczne, [w:] Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Sokołowski, Elbląg 2014, s. 332-350.

Reklama społeczna jako proces perswazyjnego komunikowania prospołecznego, [w:] Актуальни проблеми инновацій в наукових технологіях сьогодення, red. Ольга Володимирівна Дзикович, Наталія Олегівна Моісєєва, Вєслав Бреньскі, Arkadiusz Dudziak, Adam Oleksiuk, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2014, s. 175-216.

Antropologiczne i aksjologiczne aspekty perswazji w komunikacji społecznej, [w:] Науковий Вiсник Iннвацiйних Технологiй. Збірник наукових прац. No. 3-4 (8) 2014, red. В. С. Рижиков, В. Б. Pеньскi, О. В. Голіченко, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2014, s. 78-88.

W kręgu antropologii komunikowania medialnego – przegląd stanowisk badawczych, [w]: Науковий Вiсник Iннвацiйних Технологiй. Збірник наукових прац. No. 3-4 (8), red. В. С. Рижиков, В. Б. Pеньскi, О. В. Голіченко, Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2014, s. 89-101.

O recepcji dialogicznej retoryki międzykulturowej Jana Pawła II (analiza dyskursu medialnego), [w:] Науковий Вiсник Iннвацiйних Технологiй. No. 2(4), Науково-дослідний центр інноваційних технологій, Кіровоград (Ukraina) 2013, s. 244-259.

Anthropological and Axiological Aspects of the Die­getic Space in Audiovisual Social Advertising, [w:] „Pod wielkim dachem nieba”. Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym spo­łeczeństwie, red. nauk. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2009, s. 85-96.

Change as an objective in marketing communi­cation management. Persuasive strategies in au­­diovisual social advertising, [w:] Innovative pro­cesses in organizations. Monography, eds. S. Borkowski, J. Selejdak, Sosno­wiec 2009, s. 7-16.

Artykuły w czasopismach:

Wokół podstawowych zagadnień metodologicznych i propozycji badawczych w zakresie etyki komunikacji językowej, „Roczniki Humanistyczne” 2019, tom LXVII, zeszyt 6, s. 89-104.

Mikrotoponimy jako sposób kreowania ludowych miejsc kulturowych – podejście antropologii lingwistycznej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2018, nr 53, s. 25-42 (współautorstwo Marina Payunena).

Индоевропейские антропологические и культурные источники осетинского героического эпоса как пример номадизма идей и ценностей (к постановке проблемы), "Przegląd wschodnioeuropejski" 2019, nr X/1, s. 289-304.

(współautorstwo Marina Payunena).

W kręgu komunikacji aksjologicznej św. Jana Pawła II na przykładzie wystąpienia w Balicach w 2002 roku, „Prace Językoznawcze” 2016, XVIII/1, s. 49-59.

Perswazyjne uwarunkowania komunikacji wizerunkowej w koncepcji Johna O’Shaughnessy i Nicholasa Jacksona O’Shaughnessy, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2015, nr 24, s. 159-170.

O funkcjonalnym dyskursie lingwistycznym na temat perswazji i manipulacji, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2014, nr 28, s. 169-183.

Przestrzeń diegetyczna audiowizualnej reklamy społecznej, “Przegląd Wschodnioeuropejski” 2013, nr 4, s. 305-315.

Rola kreowanych sytuacji antropologicznych w kształtowaniu aksjosfery audiowizualnej reklamy społecznej, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2013, nr 4, s. 317-328.

Stereotypes and National Values in An Intercultural Advertising Discourse. A Case Study: Slavonic Campaigns of Danone’s Actimel Brand, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2011, nr 2, ss. 245-257.

The Role of Created Anthropological Situations in Forming the Axiosphere of Audiovisual Social Advertising, "Lingua ac Communitas" 2009, Vol. 19, s. 15-26.

2003 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rok: szkolenie z zakresu metodyki procesu ocenia11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nia, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111w Lublinie