Przewód doktorski

Podstawowe akty prawne:

 


 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842)


Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r., poz. 882)


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu doktorskiego:

1. Wniosek kandydata (wg wzoru - pobierz) o wszczęcie przewodu doktorskiego, kierowany do Dziekana;

2. Proponowany temat i konspekt rozprawy doktorskiej - podpisane przez kandydata;

3. Proponowana dyscyplina dodatkowa oraz język obcy nowożytny lub certyfikat (wykaz w załączniku nr 1 do rozporządzenia MNiSW - pobierz) potwierdzający jego znajomość;

4. Opinia opiekuna naukowego (samodzielnego - w praktyce chodzi o opinię przyszłego promotora, wraz z wyrażeniem gotowości podjęcia obowiązków promotora);

5. Życiorys (zawodowy i naukowy)  – podpisany przez kandydata;

6. Wykaz prac naukowych podpisany przez kandydata, w tym:

  • wydana lub przyjęta do druku publikacja naukowa w formie książki;
  • lub co najmniej jedna publikacja zamieszczona w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym;
  • lub publikacja zamieszczona w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  • informacja o działalności popularyzującej naukę;

7. Kwestionariusz osobowy;

8. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego kandydata (nie kserokopia!);

9. Ksero dowodu osobistego;

10. Informacja o dotychczasowym przebiegu przewodu doktorskiego (jeżeli kandydat ubiegał się już o nadanie stopnia doktora – jeżeli nie, powinien zaznaczyć w podaniu, że ubiega się po raz pierwszy).

 

Dodatkowo dla kandydatów spoza UWM:

Zobowiązanie o pokryciu kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

 

Rada Dyscypliny Naukowej wszczyna przewód doktorski, wyznacza promotora i promotora pomocniczego, egzaminy doktorskie oraz powołuje komisje do przeprowadzenie tych egzaminów.

 

Po wykonaniu pracy doktorskiej doktorant składa w dziekanacie:

- 4 egzemplarze pracy doktorskiej,

- streszczenie pracy w języku polskim (na nośniku),

- wersję elektroniczną pracy w jednym pliku (Word lub PDF),

- opinię promotora o zakończonej pracy,

- oświadczenie do Biblioteki (druk - pobierz),

- aktualny wykaz publikacji,

- oświadczenie dotyczące procedury antyplagiatowej (druk - pobierz).